Pravilo 1.Igra, ponašanje igrača i pravila

Povratak na Pravila >>

Svrha pravila:

Pravilo 1 uvodi sledeće osnovne principe igre za igrača/igračicu (dalje samo igrača u oba značenja): Igraj na igralištu onakvom kakvo je i igraj lopticom iz položaja u kome je zatečena. Igraj po pravilima i u duhu igre. Sam si odgovoran za primenu svojih kazni u slučaju da prekršiš pravilo tako da ne ostvaruješ bilo kakvu potencijalnu prednost nad svojim protivnikom u meč-pleju ili nad drugim igračima u strouk-igri.

1.1 Igra golf

Golf se igra u krugu od 18 (ili manje) rupa na igralištu udarajući lopticu štapom.
Igra na svakoj rupi počinje udarcem sa polazišta, a završava se kada je loptica ubačena u rupu na grinu (ili kada Pravila na drugi način određuju da je igra na rupi završena).

Prilikom svakog udarca igrač:

 • igra na igralištu onakvom kakvo je (kakvim ga je zatekao) i
 • igra lopticom iz položaja u kome je zatekne (u kome leži).

Ali postoje izuzeci kada pravila dozvoljavaju igraču da menja uslove na igralištu i zahtevaju od njega, ili mu dozvoljavaju, da igra lopticom sa mesta različitog od onog na kome je zatečena.

1.2 Standardi ponašanja igrača

1.2a Ponašanje koje se očekuje od svih igrača

Od svih igrača se očekuje da igraju u duhu igre tako što:

 • deluju sa integritetom – na primer, slede pravila, primenjuju sve kazne i pošteni su u svim aspektima igre;
 •  pokazuju obzir prema drugima – na primer, igrajući u brzom tempu, vodeći računa o bezbednosti drugih i ne uznemiravajući igru drugih igrača;
 • brinući o igralištu – na primer, vraćajući divote na njihova mesta, ravnajući pesak u bankerima, popravljajući otiske koje napravi loptica i ne praveći nepotrebnu štetu na igralištu.

Pravila ne predviđaju kaznu ako se ne postupa na ovaj način, izuzev što Takmičarska komisija može diskvalifikovati igrača ako se ponaša u suprotnosti s duhom igre ako ustanovi da je igrač ozbiljno odstupio od očekivanog ponašanja.

Kazne koje ne podrazumevaju diskvalifikovanje mogu se izreći za neprimereno ponašanje igrača samo ako su usvojene kao deo Kodeksa ponašanja u skladu s Pravilom 1.2b.

1.2b Kodeks ponašanja

Takmičarska komisija može postaviti svoje standarde ponašanja igrača u Kodeksu ponašanja koji se usvaja kao lokalno pravilo.

 • Kodeks može obuhvatiti kazne za kršenje ovih standarda, kao što su kazna jednog udarca ili opšta kazna.
 • Takmičarska komisija može i da diskvalifikuje igrača u slučaju ozbiljnog neprimerenog ponašanja u odnosu na standarde Kodeksa.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije u delu 5H (u kome se objašnjavaju standardi ponašanja igrača koji mogu biti usvojeni).

1.3 Igranje po pravilima

1.3a Značenje termina „pravila”; termini koji se odnose na takmičenje

Termin „pravila” znači:

• Pravila 1–24 i definicije u ovim Pravilima golfa i
• bilo koja lokalna pravila koja Takmičarska komisija usvoji za takmičenje na igralištu.

Igrači takođe moraju da se pridržavaju svih uslova takmičenja koje je usvojila Takmičarska komisija (kao što su uslovi učešća, format i datumi igranja, broj krugova i broj i redosled rupa u krugu).

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije u delu 5C i delu 8 (Lokalna pravila i potpuni skup autorizovanog Modela lokalnih pravila); deo 5A (Uslovi takmičenja).

1.3b Primena pravila

(1)Dužnosti igrača za primenu pravila. Igrači su dužni da primene pravila sami na sebe

• Od igrača se očekuje da uvide kada su prekršili pravilo i da pošteno primene kaznu koja se odnosi na njih.

  • Ako igrač zna da je prekršio pravilo koje obuhvata i kažnjavanje i namerno propusti da kaznu primeni, igrač se diskvalifikuje.
  • Ako se dva igrača ili više igrača namerno dogovore da ignorišu bilo koje pravilo ili kaznu za koju znaju da se primenjuje, a bilo ko od njih je počeo krug, oni se diskvalifikuju (čak i ako još nisu počeli da primenjuju dogovor).

• Kada je potrebno doneti odluku o nekim činjenicama, igrač je odgovoran za to da uzme u obzir ne samo svoja saznanja o činjenicama već i sve druge informacije koje su stvarno dostupne.

• Igrač može tražiti pomoć u vezi s pravilima od sudije ili od Takmičarske komisije, ali ako pomoć ne dobije u prihvatljivom vremenu, igrač mora nastaviti igru i problem raspraviti sa sudijom ili s Takmičarskom komisijom kada oni postanu raspoloživi (pogledajte Pravilo 20.1).

(2) „Opravdane odluke” igrača pri određivanju lokacije pri primeni pravila.

• Mnoga pravila zahtevaju od igrača da proceni mesto, tačku, liniju, područje ili drugo obeležje lokacije na koju se odnose pravila, kao što su:

 • procena mesta na kojem je loptica konačno prešla granicu područja kažnjavanja;
 • procena ili merenje pri ispuštanju ili polaganju loptice prilikom uzimanja olakšice;
 • ponovno polaganje loptice na njeno pravo mesto (bez obzira na to da li je mesto poznato ili procenjeno).

• Potrebno je da se takva određivanja lokacije izvrše odmah i pažljivo, ali često ne mogu biti precizna.
• Sve dok igrač radi ono što se opravdano može očekivati u datim okolnostima da bi tačno odredio lokaciju, opravdana odluka igrača biće prihvaćena čak i ako se, pošto je udarac izveden, pokaže na osnovu video-dokaza ili drugih informacija da je određivanje lokacije bilo pogrešno.
• Ako igrač pre izvođenja udarca postane svestan toga da je lokacija pogrešno određena, mora popraviti grešku (pogledajte Pravilo 14.5).

1.3c Kazne

(1) Radnje koje su uzrok kazni. Kazna se primenjuje kada igrač ili njegov kedi krši pravilo (pogledajte Pravilo 10.3c).

Kazna se primenjuje i kada:

 • neka druga osoba, na zahtev ili po ovlašćenju igrača, radi nešto što bi predstavljalo kršenje pravila kada bi to uradili igrač ili kedi;
 • igrač vidi da se druga osoba sprema da u vezi s njegovom lopticom ili opremom preduzme akciju za koju zna da bi predstavljala kršenje pravila kada bi to uradili igrač ili kedi, a opravdano ne protestuje ili ne spreči da se to desi.

(2) Nivoi kazni. Svrha kazni je da ponište bilo kakvu potencijalnu prednost igrača. Tri su glavna nivoa kazni:

 • Kazna od jednog udarca. Ova kazna se primenjuje i u meč-pleju i u strouk-igri u skladu sa izvesnim pravilima kada je ili (a) potencijalna prednost koja je posledica kršenja pravila manja ili je (b) igrač uzeo olakšicu sa kaznom igrajući lopticom sa mesta različitog od onog gde je prvobitno loptica ležala.
 • Opšta kazna (gubitak rupe u meč-pleju, kazna od dva udarca u strouk-igri). Ova kazna se primenjuje u slučaju kršenja većine pravila, kada je potencijalna prednost značajnija nego u slučajevima u kojima se primenjuje kazna od jednog udarca.
 • Diskvalifikovanje. I u meč-pleju i u strouk-igri igrač može biti diskvalifikovan sa takmičenja zbog određenih postupaka ili zbog kršenja pravila, između ostalog i zbog ozbiljnog slučaja neprimerenog ponašanja (pogledajte Pravilo 1.2) ili kada je kršenjem ostvarena isuviše značajna potencijalna prednost u pogledu igračevog rezultata da bi se on mogao uvažiti.

(3) Ne postoji sloboda da se menjaju kazne. Kazne treba primenjivati samo onako kako je naloženo u pravilima:

 •  ni igrač niti Takmičarska komisija nisu ovlašćeni da primenjuju kazne na neki drugi način;
 • pogrešna primena kazne ili propust da se kazna primeni mogu opstati samo ako je isuviše kasno da se to ispravi (pogledajte pravila 20.1b[2]–[4], 20.2d i 20.2e).

U meč-pleju, igrač i njegov protivnik mogu se dogovarati kako da razreše problem u vezi s primenom pravila sve dok se namerno ne saglase s tim da pravila primenjuju pogrešno (pogledajte Pravilo 20.1b[1]).

(4) Primene kazni pri višestrukom kršenju pravila. Ako igrač krši više pravila ili krši jedno pravilo više puta pre nego što nastupi događaj koji sledi (kao što je izvođenje udarca ili sagledavanje da se pravilo krši), kazna koja se primenjuje zavisi od toga šta je igrač učinio:

 • kada kršenja pravila proističu iz međusobno nepovezanih postupaka, igrač dobija odvojene kazne za svako kršenje pravila;
 •  kada kršenja pravila proističu iz jednog postupka ili iz povezanih postupaka, igrač dobija samo jednu kaznu; ali ako je prekršeno više pravila koja obuhvataju razne kazne, primenjuje se kazna višeg nivoa. Na primer:
 • Višestruko kršenje postupka. Ako jedan postupak igrača ili njegovi povezani postupci krše više od jednog proceduralnog zahteva koji se odnosi na označavanje, podizanje, čišćenje, ispuštanje, ponovno polaganje ili polaganje loptice, kada je predviđena kazna od jednog udarca, kao što je kazna za podizanje loptice bez označavanja njenog mesta uz njeno čišćenje kada to nije dozvoljeno, igrač dobija ukupno kaznu od jednog udarca.
 • Nekorektno zamenjenom lopticom s pogrešnog mesta. U strouk-igri, ako igrač igra lopticom kojom je izvršena zamena kada to nije dozvoljeno i to predstavlja kršenje Pravila 6.3b, a uz to igra lopticom postavljenom na pogrešno mesto, što predstavlja kršenje Pravila 14.7a, igrač dobija ukupno kaznu od dva udarca.
 • Kombinovana kršenja postupka i postupka zamene/pogrešnog mesta U strouk-igri, ako igrač jednim postupkom ili povezanim postupcima krši jedan proceduralni zahtev ili više proceduralnih zahteva u kojima je predviđena kazna od jednog udarca i istovremeno krši jedno pravilo ili oba pravila u vezi s igranjem nekorektno zamenjenom lopticom i u vezi s igranjem sa pogrešnog mesta, igrač dobija ukupno kaznu od dva udarca.

Ali bilo koji kazneni udarac koji igrač dobije zbog toga što je uzeo olakšicu sa kaznom (kao što je kazna od jednog udarca propisana pravilima 17.1, 18.1 i 19.2) uvek se primenjuje tako što se dodaje na bilo koje druge kazne.

Povratak na Pravila >>