Pravilo 10 – Priprema za udarac i njegovo izvođenje; savet i pomoć; kediji

Svrha pravila: Pravilo 10 određuje kako se pripremiti za udarac i kako ga izvesti, što obuhvata savet i drugu pomoć koju igraču mogu pružiti drugi (uključujući i kedije). Osnovni princip je da je golf igra veštine i ličnog izazova.

10.1 Izvođenje udarca

Svrha pravila: Pravilo 10.1 bavi se izvođenjem udarca i nekolicinom delovanja koja su zabranjena pri izvođenju udarca. Udarac se izvodi jasnim udaranjem loptice glavom štapa. Temeljni izazov je usmeriti i upravljati kretanjem čitavog štapa slobodnim zamahivanjem štapom bez njegovog oslanjanja (sidrenja).

10.1a Jasno udaranje loptice

Pri izvođenju udarca:

 • igrač mora jasno udariti lopticu glavom štapa tako da nastupi samo trenutni kontakt između štapa  i loptice i ne sme gurati, okrznuti ili grabiti lopticu;
 • ako igrač štapom slučajno udari lopticu više od jednom, to se smatra samo jednim udarcem i nema kažnjavanja.

10.1b Sidrenje štapa

Pri izvođenju udarca, igrač ne sme sidriti (oslanjati) štap:

 • bilo direktno, držeći štap ili ruku kojom drži štap na bilo kom delu tela (izuzev što igrač može držati štap ili ruku kojom drži štap na ruci ili na podlaktici),
 • bilo posredno, korišćenjem „tačke usidrenja” držanjem podlaktice na bilo kom delu tela da bi se ruka koja drži štap koristila kao stabilna tačka oko koje se drugom rukom može zamahnuti štapom.

Ako štap igrača, ruka kojom drži štap ili podlaktica samo dodiruju njegovu odeću tokom udarca, bez oslanjanja na telo, nije došlo do kršenja ovog pravila.

Za potrebe ovog pravila, „podlaktica” znači deo ruke ispod lakta i uključuje i ručni zglob.

DIJAGRAM 10.1b

10.1c Izvođenje udarca stojeći preko linije igranja ili na njoj

Igrač ne sme izvoditi udarac iz stava u kome su stopala namerno postavljena sa svake strane linije igranja, ili u kome bilo koje stopalo namerno dodiruje liniju igranja ili njeno produženje iza loptice.

Samo u kontekstu ovog pravila, linija igranja ne obuhvata i prihvatljivo rastojanje s njene obe strane.

Izuzetak – Nema kazne ako je stav zauzet slučajno ili radi izbegavanja linije igranja drugog igrača.

10.1d Igranje lopticom u kretanju

Igrač ne sme izvoditi udarac u lopticu u kretanju:

 • loptica u igri se „kreće” onda kada nije u mirovanju na mestu;
 • ako se umirena loptica klati (što se ponekad naziva oscilovanjem) ali ostaje na svom prvobitnom mestu ili se vraća na njega, to se tretira kao da je loptica u mirovanju i to nije loptica u kretanju.

Ali, postoje tri izuzetka kada nema kažnjavanja:

Izuzetak 1 – Loptica počinje da se kreće tek nakon što igrač počinje zamah unazad za udarac: izvođenje udarca u lopticu u kretanju u ovoj situaciji obuhvaćeno je Pravilom 9.1b, ne ovim pravilom.

Izuzetak 2 – Loptica koja pada sa tija: izvođenje udarca u lopticu koja pada sa tija obuhvaćeno je Pravilom 6.2b(5), a ne ovim pravilom.

Izuzetak 3 – Loptica se kreće u vodi: kada se loptica kreće u privremenoj vodi ili u vodi u području kazne:

 • igrač može izvesti udarac u lopticu u kretanju bez kazne, ili
 • igrač može uzeti olakšicu po pravilima 16.1 ili 17, i može podići lopticu u kretanju.

U oba slučaja, igrač ne sme neopravdano kasniti sa igrom (pogledajte Pravilo 5.6a) radi dozvoljavanja vetru ili vodenoj struji da pomeri lopticu na bolji položaj.

Kazna za kršenje Pravila 10.1: opšta kazna.

U strouk-igri, udarac kojim se krši ovo pravilo računa se i igrač dobija dva kaznena udarca.

10.2 Savet i druga pomoć

Svrha pravila: Temeljni izazov za igrača jeste da izabere strategiju i taktiku svoje igre.Stoga postoje ograničenja u vezi sa savetima i drugom pomoći koje igrač može dobiti tokom igranja kruga.

10.2a Savet

Tokom igranja kruga, igrač ne sme:

 • davati savet bilo kome u takmičenju ko igra na igralištu, ili
 • tražiti savet od bilo koga, sem od svog kedija, ili
 • dodirivati opremu drugog igrača da bi saznao informacije koje bi mogle biti savet ako bi ih dao drugi igrač ili ako bi se od njega tražile (na primer, dodirivanje štapova drugih igrača ili torbe da bi video koji se štapovi koriste).

Ovo se ne primenjuje pre igranja kruga, dok je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a ili između igranja krugova u takmičenju.

Pogledajte pravila 22, 23 i 24 (u oblicima igranja koji uključuju partnere, igrač može davati savet svom partneru ili kediju partnera i može tražiti savet od partnera ili od njegovog kedija).

10.2b Druga pomoć

(1) Naznačavanje linije igranja za lopticu koja nije na grinu. Igraču njegovu liniju igranja može naznačiti:

 • njegov kedi ili bilo koja druga osoba postavljajući se na igračevu liniju igranja ili u njenoj blizini da bi ukazala na to gde je linija igranja, ali ta osoba se mora udaljiti pre nego što se udarac izvede;
 • neki predmet (kao što je torba ili peškir) spušten na tlo igrališta da bi ukazao na liniju igranja, ali taj predmet se mora ukloniti pre izvođenja udarca.

(2) Naznačavanje linije igranja za lopticu na grinu. Pre izvođenja udarca samo igrač ili njegov kedi mogu naznačiti igračevu liniju igranja, ali uz sledeća ograničenja:

 • igrač ili kedi mogu dodirnuti grin rukom, stopalom ili bilo čime što drže,ali ne smeju poboljšavati uslove koji utiču na udarac kršeći Pravilo 8.1a, i
 • igrač ili kedi ne smeju položiti neki predmet koji bi ukazivao na liniju igranja. Ovo nije dozvoljeno čak ni ako se taj predmet ukloni pre izvođenja udarca.

Dok se udarac izvodi, kedi ne sme namerno stajati na mestu koje je na igračevoj liniji igranja ili u njenoj blizini ili uraditi nešto drugo (kao što je naznačavati mesto ili praviti senku na grinu) da bi naznačio liniju igranja.

Izuzetak – Kedi koji pridržava štap sa zastavicom: kedi može stajati na mestu koje je na igračevoj liniji igranja ili u njenoj blizini kada pridržava štap sa zastavicom.

(3) Nije dozvoljeno polaganje predmeta koji bi pomogao u zauzimanju stava. Igrač ne sme zauzimati stav za udarac koristeći bilo kakav predmet koji je on položio ili je položen za njega da bi mu pomogao da postavi stopala ili telo, kao što je štap položen na tlo da bi ukazao na liniju igranja.

Ako igrač zauzima stav tako da krši ovo pravilo, ne može izbeći kažnjavanje odustajanjem od stava i uklanjanjem predmeta.

(4) Ograničenje u pogledu kedijevog stajanja iza igrača. Kada igrač počinje da zauzima stav za udarac i dok se udarac ne izvede:

 • igračev kedi ne sme namerno stajati na mestu koje je na produžetku linije igranja iza loptice ili u blizini produžetka linije igranja iza loptice iz bilo kakvog razloga.
 • Ako igrač zauzima stav tako da krši ovo pravilo, ne može izbeći kažnjavanje odustajanjem.

Izuzetak – Loptica na grinu: kada je igračeva loptica na grinu, nema kažnjavanja po ovom pravilu ako igrač odustane od stava i ne počinje da zauzima stav ponovo dok se kedi ne pomeri sa nedozvoljenog mesta.

DIJAGRAM 10.2b

Pogledajte pravila 22, 23 i 24 (u oblicima igre koji uključuju partnere, igračev partner i partnerov kedi mogu delovati [sa istim ograničenjima] kao što može delovati igračev kedi po pravilima 10.2b[2] i [4]).

(5) Fizička pomoć i zaštita od elemenata. Igrač ne sme izvoditi udarac:

 • dok mu njegov kedi ili bili koja druga osoba pružaju fizičku pomoć, ili
 • dok su njegov kedi ili bilo koja druga osoba ili objekat namerno postavljeni tako da mu pružaju zaštitu od sunca, kiše, vetra ili drugih elemenata.

Pre izvođenja udarca takva pomoć ili zaštita su dozvoljeni, izuzev zabrana koje su navedene u pravilima 10.2b(3) i (4).

Ovim pravilom se ne zabranjuje da igrač sam deluje tako da se zaštiti od elemenata dok izvodi udarac, na primer, da nosi zaštitnu odeću ili da drži kišobran nad svojom glavom.

Kazna za kršenje Pravila 10.2: opšta kazna.

10.3 Kediji

Svrha pravila: Igrač može imati kedija da bi mu nosio štapove i davao savete i drugu pomoć tokom igranja kruga, ali postoje ograničenja u pogledu toga šta je kediju dozvoljeno da radi. Igrač je odgovoran za kedijeve postupke tokom igranja kruga i biće kažnjen ako kedi krši pravila.

10.3a Kedi može pomagati igraču tokom igranja kruga

(1) Dozvoljeno je da igrač u jednom trenutku ima samo jednog kedija.

Igrač može imati kedija da bi mu nosio, prevozio štapove i baratao njima, da bi mu davao savete i da bi mu pomagao na druge dozvoljene načine tokom igranja kruga, ali sa ovim ograničenjima:

 • igrač ne može imati više od jednog kedija u jednom trenutku;
 • igrač može promeniti kedija tokom igranja kruga, ali ne sme to učiniti privremeno samo da bi dobio savet od novog kedija.

Bez obzira na to da li igrač ima kedija, bilo koja druga osoba koja hoda ili se vozi zajedno sa igračem ili koja nosi druge stvari za igrača (kao što su odelo za kišu, kišobran ili hrana i voda) nije igračev kedi osim ako je igrač nije imenovao da to bude ili osim ako i nosi, transportuje igračeve štapove ili brine o njima.

(2) Dva igrača ili više igrača mogu imati zajedničkog kedija. Kada postoji stavka nekog pravila koja se bavi određenim delovanjem zajedničkog kedija i javila se potreba da se odluči na kojeg igrača se delovanje odnosi:

 • ako je do kedijevog delovanja došlo po posebnom nalogu jednog od igrača koji dele kedija, uzima se da je delovanje za tog igrača;
 • ako nijedan od ovih igrača nije posebno naložio to delovanje, uzima se da je do delovanja došlo za onog od igrača koji dele kedija na čiju lopticu se delovanje odnosi.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 8; Model lokalnog pravila H-1 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se zabranjuje ili zahteva korišćenje kedija ili ograničava igračev izbor kedija).

Kazna za kršenje Pravila 10.3a:

 • igrač se kažnjava opštom kaznom za svaku rupu na kojoj je igrao uz pomoć više od jednog kedija odjednom;
 • ako se kršenje dogodi ili nastavi između dveju rupa, igrač se kažnjava opštom kaznom za sledeću rupu.

10.3b Šta kedi može raditi

Slede primeri onoga što je dozvoljeno i što nije dozvoljeno kediju da radi:

(1) Delovanja koja su uvek dozvoljena. Kedi može uvek činiti sledeće kada je to dozvoljeno ovim pravilima:

 • nositi, prevoziti igračeve štapove i drugu opremu i brinuti o igračevim štapovima i drugoj opremi (što obuhvata i voženje automobilčića ili guranje kolica za torbu sa štapovima);
 • tražiti igračevu lopticu (Pravilo 7.1);
 • davati informacije, savetovati i na druge načine pomagati pre nego što se udarac izvede (pravila 10.2a i 10.2b);
 • poravnavati bankere i na druge načine brinuti za igralište (izuzeci pravila 8.2 i 8.3, Pravilo 12.2b[2] i [3]);
 • uklanjati pesak i rastresitu zemlju i popravljati oštećenja grina (Pravilo 13.1c);
 • uklanjati ili pridržavati štap sa zastavicom (Pravilo 13.2b);
 • označavati mesto igračeve loptice i podizati i ponovo polagati lopticu na grinu (pravila 14.1b Izuzetak i 14.2b);
 • čistiti igračevu lopticu (Pravilo 14.1c);
 • uklanjati neučvršćene predmete i pokretne zapreke (pravila 15.1 i 15.2).

(2) Delovanja dozvoljena samo uz dozvolu igrača. Kedi može delovati na sledeće načine samo kada su ta delovanja po pravilima dozvoljena igraču i samo uz igračevu dozvolu (dozvola mora biti data konkretno svaki put, a ne uopšteno za krug):

 • ponovo uspostaviti uslove koji su se pogoršali pošto se igračeva loptica umirila (Pravilo 8.1d);
 • kada je igračeva loptica bilo gde sem na grinu, podići igračevu lopticu po pravilu koje zahteva da se ona ponovo položi ili pošto je igrač odlučio da uzme olakšicu po pravilu (Pravilo 14.1b).

(3) Nedozvoljena delovanja. Kedi za igrača ne sme činiti sledeće:

 • predati sledeći udarac, rupu ili meč protivniku ili saglasiti se sa protivnikom u pogledu rezultata meča (Pravilo 3.2)
 • namerno stajati na produžetku linije igranja iza igračeve loptice ili blizu produžetka linije igranja iza igračeve loptice kada igrač počinje da zauzima stav za udarac i dok se udarac izvodi (10.2b[4]) ili delovati na druge načine zabranjene Pravilom 10.2b;
 • ponovo polagati lopticu, sem ukoliko je kedi podigao ili pomerio lopticu (Pravilo 14.2b);
 • ispuštati ili postavljati lopticu u području olakšice (Pravilo 14.3)
 • odlučivati da se uzme olakšica po nekom pravilu (kao što su Pravilo 19, po kojem se loptica tretira kao neigriva, ili pravila 16.1 ili 17 za uzimanje olakšice zbog nenormalnog stanja igrališta ili područja kažnjavanja); kedi može savetovati igrača da to učini, ali igrač mora doneti odluku.

10.3c Igrač je odgovoran za kedijevo i delovanje i kršenje pravila

Igrač je odgovoran za delovanja svoga kedija kako tokom igranja kruga, tako i kada je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a, ali nije odgovoran za njegovo delovanje pre ili posle igranja kruga.

Ako kedi delovanjem krši neko pravilo ili bi takvim delovanjem igrač kršio neko pravilo, po pravilu koje se krši kažnjava se igrač.

Kada primena pravila zavisi od toga da li je igrač svestan određenih činjenica, znanje igrača se uzima u obzir bez obzira na to šta zna njegov kedi.

 

Povratak na Pravila >>