Pravilo 11 – Loptica u kretanju slučajno udara osobu, životinju ili predmet; namerna delovanja koja utiču na lopticu u kretanju

Svrha pravila: Pravilo 11 objašnjava šta se čini kada igračeva loptica u kretanju udara osobu, životinju, opremu ili bilo šta drugo na igralištu. Kada se ovo desi nehotično, nema kazne i igrač obično mora prihvatiti rezulat toga što se dogodilo, bez obzira na to da li je povoljan za njega ili nije, i mora igrati lopticom sa mesta na kome se umirila. Uz to, Pravilo 11 ne dozvoljava igraču namerna delovanja radi uticanja na to gde bi se bilo koja loptica u kretanju mogla umiriti.

Ovo pravilo primenjuje se svaki put kada je loptica u igri u kretanju (bez obzira na to da li posle udarca ili na neki drugi način), izuzev kada se loptica ispušta u područje olakšice a još uvek se nije umirila: ta situacija je obuhvaćena Pravilom 14.3.

11.1 Loptica u kretanju slučajno udara osobu ili na nju deluje spoljašnji faktor

11.1a Nema kazne za bilo kog igrača

Ako igračeva loptica u kretanju slučajno udari bilo koju osobu ili je izložena delovanju spoljašnjeg faktora:

 • nema kazne za bilo kog igrača;
 • ovo je tako čak i ako loptica udari igrača, protivnika ili bilo kojeg od njihovih kedija ili bilo šta od njihove opreme.

Izuzetak – Loptica kojom je odigrano na grinu u strouk-igri: ako igračeva loptica u kretanju udari drugu lopticu u mirovanju na grinu, a obe loptice su bile na grinu pre udarca, igrač dobija opštu kaznu (dva kaznena udarca).

11.1b Lopticom se mora igrati iz položaja u kome je zatečena

Ako igračeva loptica u kretanju nehotično udari bilo koju osobu ili je izložena delovanju spoljašnjeg faktora, lopticom se mora igrati iz položaja u kome je zatečena, izuzev u dve situacije:

Izuzetak 1 – Ako se loptica kojom je odigrano sa bilo kog mesta koje nije grin, umiri na bilo kojoj osobi, životinji ili pokretnom spoljašnjem faktoru: igrač ne sme igrati lopticom iz položaja u kome je zatečena, već mora uzeti olakšicu:

 • Kada je loptica na bilo kom mesto koje nije grin. Igrač mora ispustiti  prvobitnu lopticu ili drugu lopticu u ovo područje olakšice (pogledajte Pravilo 14.3):
 • referentna tačka: procenjena tačka odmah ispod mesta na kome se loptica prvi put umirila na osobi, životinji ili pokretnom spoljašnjem faktoru;
 • veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali uz sledeća ograničenja;
 • ograničenja u vezi sa položajem područja olakšice:
 • mora biti u istom području igrališta kao i referentna tačka i
 • ne sme biti bliže rupi nego što je to referentna tačka.
 • Kada je loptica na grinu. Igrač mora položiti prvobitnu ili drugu lopticu na procenjeno mesto odmah ispod mesta na kome se loptica prvo umirila na osobi, životinji ili pokretnom spoljašnjem faktoru, po postupku za ponovno polaganje loptice određenom pravilima 14.2b(2) i 14.2e.

Izuzetak 2 – Kada loptica kojom je odigrano sa grina slučajno udari bilo koju osobu, životinju ili pokretnu zapreku (što obuhvata i drugu lopticu u kretanju) na grinu: udarac se ne računa i prvobitna loptica ili druga loptica mora se ponovo položiti na svoje početno mesto (koje se, kad nije poznato, mora proceniti) (pogledajte Pravilo 14.2), izuzev u sledeća dva slučaja:

 • loptica u kretanju udara drugu lopticu u mirovanju ili označivač položaja loptice na grinu: udarac se računa i lopticom se mora igrati iz položaja u kome je zatečena. (Pogledajte Pravilo 11.1a koje određuje da li se primenjuje kazna u strouk-igri);
 • optica u kretanju slučajno udara štap sa zastavicom ili osobu koja ga pridržava: ova situacija je tretirana Pravilom 13.2b(2), a ne ovim pravilom.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta čime se krši Pravilo 11.1: opšta kazna po pravilima 6.3b ili 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

11.2 Osoba namerno preusmerava ili zaustavlja lopticu u kretanju

11.2a Kada se primenjuje Pravilo 11.2

Ovo pravilo primenjuje se samo kada je poznato ili gotovo sigurno da je neka osoba namerno preusmerila ili zaustavila igračevu lopticu u kretanju, a to je:

 • kada osoba namerno dodirne lopticu u kretanju, ili
 • kada loptica u kretanju udari bilo koju opremu ili drugi predmet (izuzev označivača položaja loptice ili druge loptice u mirovanju pre nego što je igrano lopticom ili je na drugi način pokrenuta) ili bilo koju osobu (na primer, igračevog kedija), koje je igrač namerno postavio ili ostavio na određenom mestu tako da bi oprema, predmet ili osoba mogli preusmeriti ili zaustaviti lopticu u kretanju.

Izuzetak – Loptica je namerno preusmerena ili zaustavljena u meč-pleju u situaciji u kojoj nije bilo opravdanih izgleda da može upasti u rupu: situaciju u kojoj je protivnikova loptica u kretanju namerno preusmerena ili zaustavljena u trenutku kada nema opravdanih izgleda da može upasti u rupu, a došlo je ili do predaje ili je potrebno da loptica upadne u rupu da bi igra na rupi bila nerešena, obuhvata Pravilo 3.2a(1) ili 3.2b(1), a ne ovo pravilo.

O pravu igrača na podizanje loptice ili označivača položaja loptice pre izvođenje udarca ako igrač opravdano veruje da bi loptica ili označivač položaja loptice mogli pomoći u igri ili uticati na igru, pogledajte Pravilo 15.3.

11.2b Kada se kazna primenjuje na igrača

 • Igrač biva kažnjen opštom kaznom kada namerno preusmeri ili zaustavi bilo koju lopticu u kretanju.
 • Ovo važi bez obzira na to da li je reč o sopstvenoj lopici igrača ili o loptici kojom je igrao protivnik ili bilo koji drugi igrač u strouk-igri.

Izuzetak – Loptica se kreće u vodi: nema kažnjavanja kada igrač podiže svoju lopticu koja se kreće u vodi koja pripada privremenoj vodi ili u području kažnjavanja pri uzimanju olakšice po pravilima 16.1 ili 17 (pogledajte Izuzetak 3 Pravila 10.1d).

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, svaki partner može delovati za stranu i delovanje partnera tretira se kao delovanje igrača), 23.5 ( u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i delovanje partnera u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

11.2c Mesto sa kojeg se mora igrati namerno preusmerenom ili zaustavljenom lopticom

Ako je poznato ili gotovo sigurno da je igračevu lopticu u kretanju osoba namerno preusmerila ili zaustavila (bez obzira na to da li je loptica nađena), njome se ne sme igrati iz njenog zatečenog položaja. Umesto toga, igrač mora uzeti olakšicu:

(1) Udarac je izveden sa bilo kog mesta izuzev sa grina. Igrač mora uzeti olakšicu na osnovu procene mesta na kome bi se loptica umirila da nije bila preusmerena ili zaustavljena:

 • Kada bi se loptica umirila bilo gde na igralištu ali ne na grinu: igrač mora ispustiti prvobitnu lopticu ili drugu lopticu u ovom području kažnjavanja (pogledajte Pravilo 14.3):
 • referentna  tačka: procenjeno mesto na kome bi se loptica umirila;
 • veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali sa sledećim ograničenjima:
 • Ograničenja u vezi sa položajem područja olakšice:
 • mora biti u istom području igrališta u kome je referentna tačka i
 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke.
 • Kada bi se loptica umirila na grinu: Igrač mora postaviti prvobitnu lopticu ili drugu lopticu na procenjeno mesto  na kome bi se loptica umirila, koristeći postupke za ponovno polaganje loptice date u pravilima 14.2b(2) i 14.2e.
 • Kada bi se loptica umirila u autu: igrač mora uzeti olakšicu udrac-i-udaljenost u skladu sa Pravilom 18.2.

(2) Udarac je izveden sa grina. Udarac se ne računa, i prvobitna loptica ili druga loptica mora se ponovo postaviti na svoje početno mesto (koje se, ako nije poznato mora proceniti) (pogledajte Pravilo 14.2).

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta čime se krši Pravilo 11.1: opšta kazna po pravilima 6.3b ili 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

11.3 Namerno pomeranje predmeta ili menjanje uslova radi uticanja na lopticu u kretanju

Kada je loptica u kretanju, igrač ne sme namerno raditi sledeće radi uticanja na to gde bi se loptica (igračeva sopstvena ili loptica drugog igrača) mogla umiriti:

 • menjati fizičke uslove bilo kojim delovanjima nabrojanim u Pravilu 8.1a (na primer, vraćanjem divota na mesto ili utiskivanjem izdignutog dela trave) ili
 • podizanjem ili pomeranjem:
 • neučvršćenih predmeta (pogledajte Pravilo 15.1a, Izuzetak 2) ili
 • pokretnih zapreka (pogledajte Pravilo 15.2a, Izuzetak 2).

Izuzetak – Pomeranje štapa sa zastavicom, loptice u mirovanju na grinu i drugih delova igračeve opreme:  ovim pravilom igraču se ne zabranjuje da podiže ili pomera:

 • pomereni štap sa zastavicom,
 • lopticu u mirovanju na grinu, ili
 • bilo koji deo igračeve opreme (sem loptice u mirovanju bilo gde izuzev na grinu i sem označivača položaja loptice bilo gde na igralištu).

Vađenje štapa sa zastavicom iz rupe (što obuhvata i njegovo pridržavanje) dok je loptica u kretanju obuhvaćeno je Pravilom 13.2, a ne ovim pravilom.

Kazna za kršenje Pravila 11.3: opšta kazna

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, svaki partner može delovati za stranu i delovanje partnera tretira se kao delovanje igrača), 23.5 (u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i delovanje partnera u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

Povratak na Pravila >>