Pravilo 13 – Grinovi

Svrha pravila: Pravilo 13 je posebno pravilo koje se odnosi na grinove. Grinovi su posebno uređeni za igranje lopticom po tlu i na svakom grinu postoji štap sa zastavicom na rupi, te se primenjuju neka drugačija pravila nego što su pravila za druga područja igrališta.

13.1 Dozvoljene ili zahtevane radnje na grinovima

Svrha pravila: Ovim pravilom dozvoljava se igraču da na grinu čini ono što inače obično nije dozvoljeno raditi van grina, kao što je dozvola da se označava položaj loptice, da se loptica podiže, čisti i ponovo polaže i da se popravljaju oštećenja i uklanja pesak i rastresita zemlja sa grina. Slučajno pomeranje loptice ili označivača položaja loptice na grinu se ne kažnjava.

13.1a Kada je loptica na grinu

Loptica je na grinu kada bilo koji deo loptice:

 • dodiruje grin ili
 • leži na ili je u bilo čemu (na primer neučvršćenom predmetu ili zapreci) a unutar granice grina je.

Za situaciju u kojoj je loptica delom na grinu i, istovremeno, delom na nekom drugom području igrališta, pogledajte Pravilo 2.2c.

13.1b Označavanje položaja loptice na grinu, njeno podizanje i čišćenje

Loptica na grinu može se podizati i čistiti (pogledajte Pravilo 14.1).

Mesto na kome je loptica mora se označiti pre nego što se ona podigne i loptica se mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (pogledajte Pravilo 14.2).

13.1c Poboljšavanja koja su dozvoljena na grinu

Tokom igranja kruga i dok je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a igrač može na grinu raditi sledeće dve stvari, bez obzira na to da li je loptica na grinu ili van njega:

(1) Uklanjanje peska i rastresite zemlje. Pesak i rastresita zemlja se mogu uklanjati sa grina bez kazne (ali ne i sa bilo kog drugog dela igrališta).

(2) Popravljanje oštećenja. Igrač može popravljati oštećenja na grinu bez kazne ako preduzima opravdana delovanja radi uspostavljanja stanja grina što je moguće bližeg njegovom prvobitnom stanju, ali samo:

 • koristeći svoje ruke, stopala ili druge delove tela ili uobičajenu viljuščicu za popravku otisaka loptice na grinu, ti, štap ili slični element normalne opreme, i
 • bez neprihvatljivog kašnjenja u igranju (pogledajte Pravilo 5.6a)

Ali ako igrač poboljšava stanje grina delujući preko onoga što je opravdano radi dovođenja grina u njegovo prvobitno stanje (na primer, ako pravi putanju do rupe ili ako koristi predmet koji nije dozvoljeno koristiti), igrač se kažnjava opštom kaznom za kršenje Pravila 8.1a.

„Oštećenje grina” znači bilo kakvo oštećenje koje je uzrokovala neka osoba ili spoljašnji faktor, na primer:

 • otisci od loptice, oštećenja od golf-cipela (kao što su otisci od krampona) i ogrebotine i ulegnuća nastali od opreme ili štapa sa zastavicom;
 • čepovi na starim rupama, dodati delovi trave, granice košenja trave i ogrebotine i ulegnuća nastali od alata za održavanje ili od vozila;
 • tragovi životinja ili ulegnuća od kopita i
 • ukopani predmeti (kao što su kamen, žir ili ti.

Ali „oštećenje grina” ne obuhvata bilo koje oštećenje ili uslove nastale usled:

 • uobičajene prakse ukupnog održavanja grina (kao što su aeracione rupe ili žlebovi od vertikalnog košenja),
 • navodnjavanja ili kiše ili drugih prirodnih sila,
 • prirodnih nesavršenosti površine grina (kao što su korovi ili područja ogolele, obolele trave ili neujednačenog rasta trave), ili
 • prirodnog habanja rupe.

13.1d Kada se loptica ili označivač položaja loptice pomera na grinu

Dva posebna pravila odnose se na lopticu ili označivač položaja loptice koji se pomeraju na grinu.

(1) Nema kazne ako se slučajno izazove pokretanje loptice. Ako na grinu igrač, protivnik ili drugi igrač u strouk-igri slučajno izazovu pokretanje igračeve loptice ili slučajno pomere označivač položaja loptice, nema kazne.

Igrač mora:

 • ponovo položiti lopticu na njeno prvobitno mesto (koje se, ako se ne zna, mora proceniti) (pogledajte Pravilo 14.2), ili
 • postaviti označivač položaja loptice da bi označio to prvobitno mesto.

Izuzetak – Lopticom se mora igrati iz položaja u kome je zatečena kada loptica počinje da se kreće tokom izvođenja zamaha unazad ili udarca a udarac se izvodi do kraja (pogledajte Pravilo 9.1b).

Ako igrač ili protivnik namerno podigne igračevu lopticu ili označivač položaja loptice sa grina, da biste ustanovili da li se primenjuje kažnjavanje, pogledajte pravila 9.4 ili 9.5.

(2) Kada ponovo polagati lopticu koju su pomerile prirodne sile. Ako prirodne sile pomere lopticu na grinu, mesto sa kojeg igrač mora izvesti sledeći udarac zavisi od toga da li je loptica prethodno podizana i ponovo polagana na svoje prvobitno mesto ili nije:

 • Loptica je već podizana i ponovo polagana. Loptica se mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (koje, ako se ne zna, mora biti procenjeno) (pogledajte Pravilo 14.2), čak i ako su lopticu pomerile prirodne sile a ne igrač, protivnik ili spoljašnji faktor (pogledajte Pravilo 9.3, Izuzetak).
 • Loptica nije još podizana i ponovo  polagana. Lopticom se mora igrati sa njenog novog mesta (pogledajte Pravilo 9.3).

13.1e Grinovi se ne mogu namerno probati

Igrač ne sme namerno preduzimati sledeća delovanja radi probanja grina ili pogrešnog grina tokom igranja kruga i dok je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a:

 • trljati površinu ili
 • kotrljati lopticu.

Izuzetak  – Probanje grina kada je igrač između dve rupe: Kada se nalazi između dve rupe igrač može trljati površinu grina ili kotrljati lopticu na grinu ako je reč o grinu upravo završene rupe ili o bilo kom grinu za vežbanje (pogledajte Pravilo 5.5b).

Kazna za probanje grina ili pogrešnog grina tako da se krši Pravilo 13.1e: opšta kazna.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, deo 8; Model lokalnog pravila I-2 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se igraču zabranjuje da kotrlja lopticu na grinu upravo završene rupe).

13.1f Mora se uzeti olakšica zbog pogrešnog grina

(1) Značenje smetnji od pogrešnog grina. Smetnje u skladu sa ovim pravilom postoje kada:

 • bilo koji deo igračeve loptice dodiruje pogrešan grin ili leži na ili u nečemu (kao što su neučvršćeni predmet ili zapreka) a unutar je granice pogrešnog grina, ili
 • pogrešan grin fizički ometa područje igračevog nameravanog stava ili područje nameravanog svinga.

(2) Mora se uzeti olakšica. Kada postoji smetnja od pogrešnog grina, igrač ne sme igrati lopticom iz položaja u kome je zatečena.

Umesto toga, igrač mora uzeti olakšicu bez kazne ispuštajući prvobitnu lopticu ili drugu lopticu u ovo područje olakšice (pogledajte Pravilo 14.3):

 • Referentna tačka: najbliža tačka potpune olakšice u istom području igrališta u kome se umirila prvobitna loptica.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali uz sledeća ograničenja:
 • Ograničenja u vezi sa područjem olakšice:
 • mora biti u istom području igrališta kao i referentna tačka,
 • ne sme biti bliže rupi nego što je referentna tačka i
 • mora postojati potpuna olakšica od svih smetnji vezanih za pogrešan grin.

(3) Nema olakšice kada postoji jasna neopravdanost. Nema olakšice po Pravilu 13.1f kada se smetnja javlja samo kao posledica igračevog izbora štapa, vrste stava ili svinga ili pravca igranja koji su jasno neopravdani u datim okolnostima.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, deo 8; Model lokalnog pravila D-3 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se odbacuje olakšica u vezi sa pogrešnim grinom koji smeta samo području nameravanog stava).

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta tako da se krši Pravilo 13.1: opšta kazna po Pravilu 6.3b ili 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

DIJAGRAM 13.1f

13.2 Štap sa zastavicom

Svrha pravila: Ovim pravilom obuhvaćeno je ono što igrač može uraditi sa štapom sa zastavicom. Igrač može ostaviti štap sa zastavicom u rupi ili ga može ukloniti (što obuhvata i da neko pridržava štap a da ga ukloni pošto je igrano lopticom), ali se mora odlučiti pre izvođenja udarca. Obično nema kazne ako loptica u kretanju udari u štap sa zastavicom.

Ovo pravilo primenjuje se na lopticu kojom je igrano bilo gde sa igrališta, bez obzira na to da li je to na grinu ili van njega.

13.2a Ostavljanje štapa sa zastavicom u rupi

(1) Igrač može ostaviti štap sa zastavicom u rupi. Igrač može izvesti udarac kada je štap sa zastavicom ostavljen u rupi tako da je moguće da loptica u kretanju udari u štap sa zastavicom.

Igrač o ovome mora odlučiti pre izvođenja udarca, tako što će:

 • ostaviti štap sa zastavicom u položaju u kome je u rupi ili će ga pomeriti tako da dospe u centar rupe i ostaviti ga tako, ili
 • će izvaditi štap sa zastavicom a potom ga vratiti u rupu.

U svakom slučaju:

 • igrač ne sme pokušavati da ostvari prednost namernim pomeranjem štapa sa zastavicom u takav položaj da ne bude centriran u rupi;
 • ako igrač učini gore navedeno i loptica u kretanju potom udari u štap sa zastavicom, igrač se kažnjava opštom kaznom.

(2) Nema kazne ako loptica udari u štap sa zastavicom ostavljen u rupi. Ako igrač izvodi udarac a štap sa zastavicom je ostavljen u rupi i loptica u kretanju udari u štap sa zastavicom:

 • nema kazne (izuzev kao što je navedeno u [1]), i
 • lopticom se mora igrati iz položaja u kome leži.

(3) Ograničavanje igrača koji pomera ili uklanja štap sa zastavicom u rupi dok je loptica u kretanju. Pošto je izveden udarac dok je štap sa zastavicom bio u rupi:

 • igrač i njegov kedi ne smeju namerno pomerati ili uklanjati štap sa zastavicom tako da utiču na to gde bi se mogla zaustaviti igračeva loptica (na primer, da se izbegne udaranje loptice u štap sa zastavicom). Ako se to učini, igrač se kažnjava opštom kaznom.
 • Ali nema kazne ako je igrač pomerio ili uklonio štap sa zastavicom u rupi iz bilo kog drugog razloga, kao što je na primer kada igrač opravdano veruje da loptica u kretanju neće udariti u štap sa zastavicom pre nego što se zaustavi.

(4) Ograničavanje drugih igrača koji pomeraju ili uklanjaju štap sa zastavicom kada je igrač odlučio da on ostane u rupi. Kada je igrač ostavio štap sa zastavicom u rupi a nikoga nije ovlastio da pridržava štap sa zastavicom (pogledajte Pravilo 13.2b[1]), drugi igrač ne sme namerno pomerati ili uklanjati štap sa zastavicom radi uticanja na to gde bi se igračeva loptica u kretanju mogla zaustaviti.

 • Ako drugi igrač ili njegov kedi ipak postupi kao što je gore navedeno pre ili tokom izvođenja udarca i igrač izvede udarac a da nije svestan šta je urađeno sa štapom sa zastavicom, ili drugi igrač ili njegov kedi postupi kao što je gore navedeno dok je igračeva loptica u kretanju posle udarca, taj drugi igrač se kažnjava opštom kaznom.
 • Ali nema kažnjavanja ako drugi igrač ili njegov kedi pomeri ili ukloni štap sa zastavicom iz bilo kog drugog razloga, kao što je kada on:
 • opravdano veruje da igračeva loptica u kretanju neće pogoditi štap sa zastavicom pre nego što se zaustavi, ili
 • nije svestan da se igrač sprema na udarac ili da je igračeva loptica u kretanju.

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, svaki partner može delovati za stranu i delovanje partnera tretira se kao delovanje igrača), 23.5 ( u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i delovanje partnera u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

13.2b Uklanjanje štapa sa zastavicom iz rupe

(1) Igraču se može ukloniti štap sa zastavicom iz rupe. Igrač može izvesti udarac a da štap sa zastavicom bude uklonjen iz rupe, tako da njegova loptica neće udariti u štap u rupi.

O vađenju štapa igrač mora odlučiti pre izvođenja udarca, tako što će se:

 • štap sa zastavicom ukloniti iz rupe pre igranja lopticom, ili
 • nekom dozvoliti da pridržava štap, što znači i da ga ukloni:
 • štap se prvo drži u rupi, iznad ili pored rupe pre udarca i tokom njegovog izvođenja da bi se igraču pokazalo gde je rupa, a
 • potom se ukloni pošto je udarac izveden.

Smatra se da je igrač dao ovlašćenje da se štap sa zastavicom pridržava ako:

 • igračev kedi drži štap u rupi, iznad ili pored rupe ili stoji baš pored rupe dok se izvodi udarac, čak i kad igrač nije svestan da kedi to čini;
 • igrač traži od bilo koje osobe da drži štap a ta osoba to učini, ili
 • igrač vidi da bilo koja osoba drži štap u rupi, iznad illi pored rupe ili stoji baš pored rupe, a igrač izvodi udarac a da nije tražio od te osobe da se udalji ili da ostavi štap u rupi.

(2) Šta činiti kada loptica udari u štap sa zastavicom ili u osobu koja pridržava štap. Ako igračeva loptica u kretanju udari u štap sa zastavicom za koji je igrač odlučio da se ukloni u skladu sa (1), ili pogodi osobu koja pridržava štap (ili bilo šta što osoba drži), u zavisnosti od toga da li je udarac lopticom bio slučajan ili nameran zavisi ono što valja činiti:

 • Loptica slučajno pogađa štap sa zastavicom ili osobu koja ga je uklonila ili ga pridržava. Ako igračeva loptica u kretanju slučajno pogodi štap ili osobu koja ga je uklonila ili ga pridržava (ili bilo šta što ta osoba drži), nema kazne, a lopticom se mora igrati iz položaja u kome se zatekla.
 • Lopticu je namerno preusmerila ili zaustavila osoba koja pridržava štap sa zastavicom. Ako osoba koja pridržava štap sa zastavicom namerno preusmeri ili zaustavi igračevu lopticu u kretanju, primenjuje se Pravilo 11.2c:
 • Odakle se igra lopticom. Igrač ne sme igrati lopticom iz položaja u kome ona leži, već mora uzeti olakšicu po Pravilu 11.2c.
 • Kada se primenjuje kazna. Kada je igrač ili njegov kedi  namerno preusmerio ili zaustavio lopticu, igrač se kažnjava opštom kaznom za kršenje Pravila 11.2.

Radi korišćenja u ovom pravilu, termin „namerno preusmeriti ili zaustaviti” znači isto ono što i u Pravilu 11.2a, i obuhvata situacije u kojima igračeva loptica udara u:

 • uklonjeni štap sa zastavicom koji je bio namerno postavljen ili ostavljen na određenom mestu na tlu tako da može preusmeriti ili zaustaviti lopticu,
 • pridržavani štap sa zastavicom koji je osoba namerno propustila da ukloni iz rupe ili da ga pomeri van putanje loptice, ili
 • osobu koja je pridržavala ili uklanjala štap sa zastavicom (ili u bilo šta što je osoba držala) kada je namerno propustila da se ukloni sa putanje loptice.

Izuzetak – Ograničenja u vezi sa namernim premeštanjem štapa sa zastavicom da bi se uticalo na lopticu u kretanju (pogledajte Pravilo 11.3).

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, svaki partner može delovati za stranu i delovanje partnera tretira se kao delovanje igrača), 23.5 ( u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i delovanje partnera u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

13.2c Loptica se oslanja na štap sa zastavicom koji je u rupi

Ako se igračeva loptica umiri oslanjajući se na štap sa zastavicom koji je u rupi:

 • ako je bilo koji deo loptice u rupi ispod površine grina, smatra se da je loptica u rupi čak i ako nije cela loptica ispod površine grina
 • ako nijedan deo loptice nije u rupi ispod površine grina:
 • loptica nije u rupi i njome se mora igrati iz onog položaja u kome leži;
 • ako se štap sa zastavicom ukloni i loptica se pomeri (bez obzira na to da li padne u rupu ili se pomeri od rupe), nema kazne i loptica se mora ponovo položiti na ivicu rupe (pogledajte Pravilo 14.2).

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršenjem Pravila 13.2c: opšta kazna po Pravilu  6.3b ili 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

U strouk-igri igrač se diskvalifikuje ako propusti da ubaci lopticu u rupu onako kako je zahtevano Pravilom 3.3c.

13.3 Loptica na rubu rupe

13.3a Vreme koje se čeka da bi se ustanovilo da li će loptica koja je na rubu rupe pasti u rupu

Ako je bilo koji deo igračeve loptice iznad ivice rupe:

 • igraču se dozvoljava neko prihvatljivo vreme da dođe do rupe i još deset sekundi da sačeka da bi se ustanovilo da li će loptica pasti u rupu.
 • Ako loptica padne u rupu u tom vremenu određenom za čekanje, igrač je ubacio lopticu u rupu prethodnim udarcem.
 • Ako loptica ne padne u rupu u tom vremenu određenom za čekanje:
 • smatra se da se loptica umirila.
 • Ako loptica potom padne u rupu pre nego što je njome igrano, igrač je ubacio lopticu u rupu prethodnim udarcem, ali se kažnjava jednim kaznenim udarcem koji se dodaje na rezulat na rupi.

13.3b Šta činiti ako je loptica koja je na rubu rupe podignuta ili pomerena pre nego što istekne vreme određeno za čekanje

Ako je loptica koja je na rubu rupe podignuta ili pomerena pre isteka vremena određenog za čekanje po Pravilu 13.3a, smatra se da se loptica umirila:

 • loptica se mora ponovo položiti na rub rupe (pogledajte Pravilo 14.2) i
 • vreme predviđeno za čekanje po Pravilu 13.3a za tu lopticu više ne važi. (Pogledajte Pravilo 9.3 da biste videli šta treba činiti ako ponovo položenu lopticu potom pomere prirodne sile.)

Ako protivnik u meč-pleju ili drugi igrač u strouk-igri namerno podiže ili pomera igračevu lopticu koja je na rubu rupe pre isteka vremena određenog za čekanje:

 • u meč-pleju, smatra se da je igračeva loptica upala u rupu posle prethodnog udarca i nema kazne za protivnika po Pravilu 11.2b;
 • u strouk-igri igrač koji je podigao ili pomerio lopticu kažnjava se opštom kaznom (dva kaznena udarca). Loptica se mora ponovo položiti na rub rupe (pogledajte Pravilo 14.2).

Povratak na Pravila >>