Pravilo 14 – Postupci u vezi sa lopticom; označavanje njenog položaja; podizanje i čišćenje; ponovno polaganje na mesto; ispuštanje u područje olakšice; igranje sa pogrešnog mesta

Svrha pravila: Pravilo 14 objašnjava kada i kako igrač može označiti mesto na kome se loptica umirila i podići i očistiti lopticu i kako da vrati lopticu u igru tako da se lopticom igra sa pravog mesta.

 • Kada podignutu ili pomerenu lopticu treba ponovo položiti, ista loptica se mora položiti na svoje prvobitno mesto.
 • Kada se uzima olakšica bez kazne ili olakšica sa kaznom, loptica kojom se vrši zamena ili prvobitna loptica mora se ispustiti u posebno područje olakšice.

Greška u ovim postupcima može se ispraviti bez kazne pre nego što se igra lopticom, ali igrač se kažnjava ako igra lopticom sa pogrešnog mesta.

14.1 Označavanje položaja loptice, njeno podizanje i čišćenje

Ovo pravilo primenjuje se na namerno „podizanje” igračeve umirene loptice, što obuhvata podizanje loptice rukom, njeno okretanje ili njeno namerno pomeranje sa njenog mesta.

14.1a Položaj loptice koja se namerava podići i ponovo položiti mora se označiti

Pre podizanja loptice po pravilu koje zahteva njeno ponovno polaganje na njeno prvobitno mesto, igrač mora označiti mesto, što znači da:

 • postavi označivač položaja loptice odmah iza ili odmah uz lopticu, ili
 • pridrži štap na tlu odmah iza ili odmah uz lopticu.

Ako je položaj označen označivačem položaja loptice, po ponovnom polaganju loptice igrač mora ukloniti označivač položaja loptice pre izvođenja udarca.

Ako igrač podiže lopticu a da nije označio njen položaj, označio je njen položaj na pogrešan način ili ako izvodi udarac a označivač položaja loptice je ostao na tlu, igrač se kažnjava jednim kaznenim udarcem.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

Kada je loptica podignuta da bi se uzela olakšica po pravilu, od igrača se ne zahteva da označi položaj loptice pre njenog podizanja.

14.1b Ko može podići lopticu

Igračevu lopticu po pravilima može podići jedino:

 • igrač ili
 • svako koga je igrač ovlastio, ali ovo ovlašćenje igrač mora dati svaki put pre nego što se loptica podigne, ne može se dati uopšteno za krug.

Izuzetak – Kedi može podići igračevu lopticu na grinu bez ovlašćivanja: kada je igračeva loptica na grinu, njegov kedi je može podići a da ga igrač ne ovlasti za to.

Ako kedi podigne lopticu bez ovlašćavanja kada je ona bilo gde van grina, igrač se kažnjava jednim kaznenim udarcem (pogledajte Pravilo 9.4).

14.1c Čišćenje podignute loptice

Loptica podignuta sa grina uvek se može očistiti (pogledajte Pravilo 13.1b).

Loptica podignuta sa bilo kog drugog mesta može se uvek očistiti izuzev kada je podignuta:

 • da bi se videlo da li na njoj postoji zarez ili je napukla: čišćenje nije dozvoljeno (pogledajte Pravilo 4.2c[1]);
 • da bi se identifikovala: čišćenje je dozvoljeno samo ako je potrebno da bi se loptica identifikovala (pogledajte Pravilo 7.3);
 • zato što ometa igranje: čišćenje nije dozvoljeno (pogledajte Pravilo 15.3b[2]);
 • da bi se videlo da li ona leži u uslovima koji dozvoljavaju olakšicu: čišćenje nije dozvoljeno, sem ako igrač tada ne uzima olakšicu po pravilu (pogledajte Pravilo 16.4).

Ako igrač očisti podignutu lopticu kada to nije dozvoljeno, kažnjava se jednim kaznenim udarcem.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, svaki partner može delovati za stranu i delovanje partnera tretira se kao delovanje igrača), 23.5 ( u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i delovanje partnera u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

14.2 Ponovno polaganje loptice na mesto

Ovo pravilo se primenjuje uvek kada se loptica podigne ili pomeri i pravilo zahteva da se loptica ponovo položi na mesto.

14.2a Mora se koristiti prvobitna loptica

Kada se loptica ponovo polaže, mora se koristiti prvobitna loptica.

Izuzetak – Druga loptica se može koristiti:

 • kada se do prvobitne loptice ne može doći uz prihvatljiv napor i za nekoliko sekundi, ukoliko igrač nije namerno prouzročio da se do loptice ne može doći;
 • kada je prvobitna loptica zarezana ili napukla (pogledajte Pravilo 4.2c);
 • kada se igra nastavlja pošto je bila prekinuta (pogledajte Pravilo 5.7d), ili
 • kada je prvobitnom lopticom igrao drugi igrač kao pogrešnom lopticom (pogledajte Pravilo 6.3c[2]).

14.2b Ko mora ponovo položiti lopticu i kako se ona mora ponovo položiti

(1)    Ko može ponovo položiti lopticu: igračevu lopticu po pravilima mora ponovo položiti samo:

 • igrač ili
 • bilo koja osoba koja je podigla lopticu ili je prouzrokovala da se ona pomeri (čak i ako toj osobi po pravilima nije dozvoljeno da to učini).

Ako igrač odigra lopticom koju je ponovo položio neko ko to ne sme učiniti, igrač se kažnjava jednim kaznenim udarcem.

(2)    Kako se loptica mora ponovo položiti. Loptica se mora ponovo položiti tako da se postavi na tlo na traženo mesto i njenim puštanjem da ostane na tom mestu.

Ako igrač igra lopticom koja je ponovo položena na pogrešan način ali na traženo mesto, igrač se kažnjava jednim kaznenim udarcem.

14.2c Mesto na koje se loptica ponovo polaže

Loptica se mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (koje, ako nije poznato, mora biti procenjeno), izuzev kada se loptica mora ponovo položiti na neko drugo mesto po pravilima 14.2d(2) i 14.2e.

Ako se loptica umirila na bilo kojoj nepokretnoj zapreci, sastavnom objektu, objektu koji označava granicu igrališta ili rastućem ili prikačenom prirodnom objektu, ispod bilo kog takvog objekta ili uz bilo koji takav objekat:

 • „mesto” loptice obuhvata njen vertikalni položaj u odnosu na zemlju;
 • ovo znači da se loptica mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto, na takav objekat, ispod njega ili uz njega.

Ako je uklonjen bilo koji neučvršćeni predmet da bi se loptica podigla ili pomerila pre nego što je ponovo položena, on se ne mora vratiti na mesto.

Za ograničenja u pogledu pomeranja neučvršćenih predmeta pre ponovnog polaganja podignute ili pomerene loptice, pogledajte Pravilo 15.1a, Izuzetak 1.

14.2d Gde ponovo položiti lopticu kada je promenjen njen prvobitni položaj                            

Ako je promenjen položaj podignute ili pomerene loptice koja se mora ponovo položiti, igrač mora ponovo položtit tu lopticu na ovaj način:

(1) Loptica u pesku. Kada je loptica bila u pesku, bez obzira na to da li je to u bankeru ili negde drugo na igralištu:

 • pri ponovnom polaganju loptice na njeno prvobitno mesto (koje, ako nije poznato, mora da se proceni) (pogledajte Pravilo 14.2c), igrač mora obnoviti prvobitni položaj loptice koliko god je to moguće;
 • pri pravljenju položaja, igrač može ostaviti da mali deo loptice bude vidljiv ukoliko je loptica bila pokrivena peskom.

Ukoliko igrač, kršeći ovo pravilo, propusti da ponovo napravi položaj loptice kao što je bio prvobitni, igrao je sa pogrešnog mesta.

(2) Loptica je bilo gde, ali nije u pesku. Kada je loptica bilo gde drugo osim u pesku, igrač mora ponovo položiti lopticu postavljajući je na najbliže mesto u položaj najsličniji prvobitnom položaju koji je:

 • unutar jedne dužine štapa od prvobitnog mesta loptice (koje, ako nije poznato, mora biti procenjeno) (pogledajte Pravilo 14.2c),
 • ne bliži rupi i
 • u istom području igrališta kao i prvobitno mesto.

Ako igrač zna da je prvobitni položaj promenjen, ali ne zna gde je taj položaj bio, igrač mora proceniti prvobitni položaj i ponovo položiti lopticu po (1) ili (2).

Izuzetak – Za položaje koji su promenjeni dok je igra bila zaustavljena i loptica podignuta, pogledajte Pravilo 5.7d.

14.2e Šta činiti ako ponovo položena loptica ne ostaje na prvobitnom mestu

Ako igrač pokušava da ponovo položi lopticu ali ona ne ostaje na svom prvobitnom mestu, igrač mora pokušati i drugi put.

Ako loptica opet ne ostaje na tom mestu, igrač mora ponovo položiti lopticu postavljajući je na najbliže mesto na kojem će loptica ostati u mirovanju, ali u okviru ovih granica u zavisnosti od toga gde je prvobitno mesto:

 • Mesto ne sme biti bliže rupi.
 • Prvobitno mesto u opštem području: najbliže mesto mora biti u opštem području.
 • Prvobitno mesto u bankeru ili u području kažnjavanja: najbliže mesto mora biti ili u istom bankeru ili u istom području kažnjavanja.
 • Prvobitno mesto na grinu: najbliže mesto mora biti ili na grinu ili u opštem području.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili lopticom sa pogrešnog mesta tako da se krši Pravilo 14.2: opšta kazna po Pravilu 6.3b ili 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, svaki partner može delovati za stranu i delovanje partnera tretira se kao delovanje igrača), 23.5 ( u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i delovanje partnera u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

14.3 Ispuštanje loptice u područje olakšice

Ovo pravilo primenjuje se uvek kada igrač mora ispustiti lopticu pri uzimanju olakšice po nekom pravilu, što obuhvata i situaciju kada igrač mora dovršiti uzimanje olakšice postavljanjem loptice po Pravilu 14.3c(2).

Za situaciju u kojoj igrač poboljšava područje olakšice pre ispuštanja loptice ili pri ispuštanju loptice, pogledajte Pravilo 8.1.

14.3a Može se koristiti prvobitna ili druga loptica

Igrač može koristiti prvobitnu ili drugu lopticu.

Ovo znači da igrač može koristiti bilo koju lopticu svaki put kada ispušta ili postavlja lopticu po ovom pravilu.

14.3b Loptica se mora ispustiti na pravi način

Igrač mora ispustiti lopticu na pravi način, što znači da moraju biti ispunjena sledeća tri zahteva:

(1) Lopticu mora ispustiti igrač. Samo igrač može ispustiti lopticu. To ne može učiniti ni igračev kedi ni bilo ko drugi.

(2) Loptica se mora ispustiti pravo nadole sa visine kolena a da ne dodirne igrača ili opremu. Igrač mora ispustiti lopticu iz položaja u visini kolena tako da loptica:

 • pada pravo nadole, da je igrač ne odbaci, zarotira ili zakotrlja ili da ne koristi bilo koje drugo kretanje koje bi moglo uticati na to gde će se loptica umiriti, i
 • ne dodirne bilo koji deo igračevog tela ili opreme pre nego što padne na tlo.

Termin „visina kolena” znači visinu igračevog kolena kada stoji uspravno.

DIJAGRAM 14.3b

(3) Loptica mora biti ispuštena u područje olakšice. Loptica se mora ispustiti u područje olakšice. Kada ispušta lopticu, igrač može stajati bilo unutar ili van područja olakšice.

Kada se loptica ispušta na pogrešan način tako što se krši jedno ili više od gornja tri zahteva:

 • igrač mora ispustiti lopticu ponovo na pravi način, i nema ograničenja u pogledu broja pokušaja igrača da to učini;
 • ako je loptica ispuštena na pogrešan način, to se ne računa kao jedan od dva dozvoljena ispuštanja pre nego što se loptica mora postaviti po Pravilu 14.3c(2).

Ako igrač ne ispusti lopticu ponovo i umesto toga izvede udarac u lopticu sa mesta na kome se ona umirila po ispuštanju na pogrešan način:

 • ako je loptica u području olakšice kada je njom igrano, igrač se kažnjava jednim kaznenim udarcem (ali nije igrao sa pogrešnog mesta po Pravilu 14.7a);
 • ali ako je loptica van područja olakšice kada je njom igrano, ili ako je postavljena u situaciji u kojoj je trebalo da bude ispuštena (bez obzira na to gde je u trenutku kada je njom igrano), igrač se kažnjava opštom kaznom.

14.3c Loptica ispuštena na pravi način mora da se umiri u području olakšice

Ovo pravilo primenjuje se samo kada je loptica ispuštena na pravi način po Pravilu 14.3b.

(1) Igrač je dovršio uzimanje olakšice kada se loptica ispuštena na pravi način umiri u području olakšice. Loptica mora da se umiri u području olakšice.

Nije važno da li loptica, po udaranju o zemlju, dodirne bilo koju osobu, opremu ili drugi spoljašnji faktor pre nego što se umiri:

 • ako se loptica umirila u području olakšice, igrač je dovršio uzimanje olakšice i mora igrati lopticom iz položaja u kome leži;
 • ako se loptica umirila van područja olakšice, igrač mora postupiti na način opisan u Pravilu 14.3c(2);

U bilo kom od ova dva slučaja, nema kazne za bilo kog igrača ako loptica ispuštena na pravi način slučajno udari bilo koju osobu, opremu ili drugi spoljašnji faktor pre nego što se umiri.

Izuzetak – Kada  lopticu ispuštenu na pravi način bilo koja osoba namerno preusmeri ili zaustavi: Da biste ustanovili šta valja učiniti kada ispuštenu lopticu pre nego što se umiri bilo koja osoba namerno preusmeri ili zaustavi, pogledajte Pravilo 14.3d.

(2) Šta učiniti kada se loptica ispuštena na pravi način umiri van područja olakšice. Ako se loptica umiri van područja olakšice, igrač mora po drugi put ispustiti lopticu na pravi način.

Ako se i tada loptica umiri van područja olakšice, igrač onda mora završiti uzimanje olakšice postavljanjem loptice po postupku za ponovno polaganje loptice iz pravila 14.2b(2) i 14.2e:

 • igrač mora postaviti lopticu na mesto na kome je po drugi put ispuštena loptica prvi put dodirnula tlo;
 • ako postavljena loptica ne ostaje u miru na tom mestu, igrač mora postaviti lopticu na to mesto drugi put;
 • ako po drugi put postavljena loptica opet ne ostaje na tom mestu, igrač mora postaviti lopticu na najbliže mesto na kome će loptica ostati u miru, a prema ograničenjima iz Pravila 14.2e.

DIJAGRAM 14.3c

14.3d Šta činiti kada neka osoba lopticu ispuštenu na pravi način namerno preusmeri ili zaustavi

Radi korišćenja u ovom pravilu, ispuštena loptica je „namerno preusmerena ili zaustavljena”:

 • kada neka osoba namerno dodirne lopticu u kretanju pošto je ona udarila o tlo, ili
 • kada loptica u kretanju udari o bilo koji deo opreme ili nekog drugog predmeta ili u bilo koju osobu (kao što je igračev kedi) koju je igrač namerno postavio ili ostavio na određenom mestu tako da oprema, predmet ili osoba mogu preusmeriti ili zaustaviti lopticu u kretanju.

Kada bilo koja osoba lopticu ispuštenu na pravi način namerno preusmeri ili zaustavi pre nego što se loptica umiri (bilo u području olakšice ili van njega):

 • igrač mora lopticu ispustiti ponovo, po postupku iz Pravila 14.3b (što znači da se pokušaj ispuštanja loptice prilikom koga je ona namerno preusmerena ili zaustavljena ne računa kao jedan od dva ispuštanja koja su zahtevana pre nego što se loptica mora postaviti po Pravilu 14.3c[2]);
 • ako je lopticu namerno preusmerio ili zaustavio bilo koji igrač ili njegov kedi, taj igrač se kažnjava opštom kaznom.

Izuzetak – Kada ne postoje opravdane mogućnosti da će se loptica umiriti u području olakšice: Ako je loptica ispuštena na pravi način namerno preusmerena ili zaustavljena (bez obzira na to da li u području olakšice ili van njega) kada ne postoje opravdane mogućnosti da će se ona umiriti u području olakšice:

 • nema kazne za bilo kog igrača i
 • smatra se da se ispuštena loptica umirila van područja olakšice i to se računa kao jedan od dva zahtevana ispuštanja pre nego što se loptica mora postaviti po Pravilu 14.3c(2).

Kazna za igranje lopticom sa pogrešnog mesta ili za igranje lopticom koja je postavljena umesto da bude ispuštena, a što je kršenje Pravila 14.3: opšta kazna po Pravilu 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, svaki partner može delovati za stranu i delovanje partnera tretira se kao delovanje igrača) i 23.5 ( u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i delovanje partnera u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

14.4 Kada je igračeva loptica vraćena u igru pošto je prvobitna loptica ispala iz igre

Kada se igračeva loptica u igri podigne sa igališta ili izgubi ili je u autu, ona više nije u igri.

Igrač ima ponovo lopticu u igri jedino:

 • kada igra prvobitnom lopticom ili drugom lopticom sa polazišta, ili
 • kada ponovo položi, ispusti ili postavi prvobitnu lopticu ili drugu lopticu na igralište sa namerom da ta loptica bude u igri.

Ako igrač vrati lopticu na igralište na bilo koji način sa namerom da ona bude u igri, loptica je u igri čak iako je:

 • njome zamenjena prvobitna loptica kada to nije dozvoljeno po pravilima, ili
 • ponovo položena, ispuštena ili postavljena (1) na pogrešno mesto, (2) na pogrešan način ili (3) primenom postupka koji nije primenjiv.

Ponovo položena loptica je u igri čak i ako označivač njenog položaja nije uklonjen.

14.5 Ispravljanje greške načinjene pri zameni, ponovnom polaganju, ispuštanju ili postavljanju loptice

14.5a Igrač može podići lopticu da bi ispravio grešku pre nego što igra njom

Kada je igrač prvobitnu lopticu zamenio drugom kada to nije dozvoljeno po pravilima ili kada je igračeva loptica u igri ponovo položena, ispuštena ili postavljena (1) na pogrešno mesto ili se umirila na pogrešnom mestu, (2) na pogrešan način ili (3) primenom postupka koji nije primenjiv:

 • igrač može podići lopticu bez kazne i ispraviti grešku,
 • ali ovo je dozvoljeno samo pre nego što se igra lopticom.

14.5b Kada igrač može primeniti drugo pravilo ili opciju za olakšicu pri ispravljanju greške u uzimanju olakšice

Pri ispravljanju greške u uzimanju olakšice, to da li igrač mora primeniti isto pravilo ili opciju olakšice koju je prvobitno primenio ili može primeniti neko drugo pravilo ili drugu opciju olakšice zavisi od prirode greške:

(1) Kada je loptica vraćena u igru po pravilu koje nije primenjivo.

 • Pri ispravljanju ove greške, igrač mora koristiti bilo koje pravilo koje je primenjivo u njegovoj situaciji.
 • Na primer, ako je igrač pogrešno uzeo olakšicu za neigrivu lopticu zbog svoje loptice u području kažnjavanja (što po Pravilu 19.1 nije dozvoljeno), on mora ispraviti grešku ili ponovnim polaganjem loptice (ako je ona podignuta) po Pravilu 9.4, ili uzimanjem olakšice po Pravilu 17 i može koristiti bilo koju opciju olakšice po tom pravilu koja je primenjiva na njegovu situaciju.

(2) Kada je loptica vraćena u igru po primenjivom pravilu, ali je ispuštena ili postavljena na progrešno mesto.

 • Pri ispravljanju ove greške igrač mora nastaviti da uzima olakšicu po istom pravilu ali može koristiti bilo koju opciju olakšice po tom pravilu primenjivu na njegovu situaciju.
 • Na primer, ako je pri uzimanju olakšice za neigrivu lopticu, igrač koristio opciju za olakšicu sa strane po Pravilu (19.2c) i pogrešno ispuštao lopticu van zahtevanog područja olakšice, pri ispravljanju greške igrač mora nastaviti da uzima olakšicu po Pravilu 19.2, ali može koristiti bilo koju od opcija za olakšicu iz Pravila 19.2a, b ili c.

(3) Kada je loptica vraćena u igru po primenjivom pravilu i ispuštena je ili postavljena na pravo mesto, ali se po pravilu zahteva da se loptica ponovo ispusti ili postavi.

 • Da bi se otklonila ova greška, igrač mora nastaviti sa uzimanjem olakšice korišćenjem istog pravila i iste opcije za olakšicu u skladu sa tim pravilom.
 • Na primer, ako je, pri uzimanju olakšice za neigrivu lopticu, igrač koristio opciju olakšice sa strane (Pravilo 19.2c), a loptica je (1) ispuštena u pravo područje olakšice, ali (2) je ispuštena na pogrešan način (pogledajte Pravilo 14.3c), pri ispravljanju te greške igrač mora nastaviti sa uzimanjem olakšice po Pravilu 19.2 i mora koristiti istu opciju olakšice (olakšicu sa strane po Pravilu 19.2c).

14.5c Nema kazni za lopticu podignutu da bi se ispravila greška

Kada je loptica podignuta po Pravilu 14.5a da bi se ispravila greška:

 • igrač ne uračunava bilo koju kaznu za delovanja u vezi sa tom lopticom posle greške i pre nego što je loptica podignuta, kao što je njeno slučajno pomeranje (pogledajte Pravilo 9.4b);
 • ali ako se ovim istim delovanjima kršilo i pravilo koje se odnosi na lopticu koja je uvedena u igru da bi se ispravila geška (kao što je greška kada su se ovim delovanjima poboljšali uslovi koji utiču na udarac, kako za lopticu koja je sada u igri tako i za prvobitnu lopticu pre nego što je bila podignuta), kazna se primenjuje na lopticu koja je sada u igri.

14.6 Izvođenje sledećeg udarca sa mesta sa koga je izveden prethodni udarac

Ovo pravilo primenjuje se kada se od igrača zahteva ili mu se dozvoljava po pravilima da izvede sledeći udarac sa mesta sa kojeg je izveo prethodni udarac (to jest, kada uzima olakšicu udarac-i-udaljenost, ili kada ponovo igra posle udarca koji je poništen ili se ne računa iz nekog drugog razloga).

 • Način na koji igrač mora uvesti lopticu u igru zavisi od toga sa kojeg područja igrališta je izveden prethodni udarac.
 • U svim ovim situacijama, igrač može koristiti bilo prvobitnu lopticu bilo drugu lopticu.

14.6a Prethodni udarac je izveden sa polazišta

Prvobitnom lopticom ili drugom lopticom mora se igrati sa bilo kog mesta unutar polazišta (i loptica se može postaviti na ti) po Pravilu 6.2b.

14.6b Prethodni udarac je izveden iz opšteg područja, područja kažnjavanja ili bankera

Prvobitna loptica ili druga loptica mora se ispustiti u ovo područje olakšice (pogledajte Pravilo 14.3):

 • Referentna tačka: mesto sa kojeg je izveden prethodni udarac (koje se, ako nije poznato, mora proceniti).
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali sa ovim ograničenjima:
 • Ograničenja u vezi sa položajem područja olakšice:
 • mora biti u istom području igrališta kao i referentna tačka i
 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke.

14.6c Prethodni udarac je izveden sa grina

Prvobitna ili druga loptica mora se postaviti na mesto sa kojeg je izveden prethodni udarac (koje se, ako nije poznato, mora proceniti) (pogledajte Pravilo 14.2), po postupcima ponovnog polaganja loptice datim u pravilima 14.2b(2) i 14.2e.

Kazna za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršeći Pravilo 14.6: opšta kazna po Pravilu 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

DIJAGRAM 14.6

14.7 Igranje sa pogrešnog mesta

14.7a Mesto sa kojeg se lopticom mora igrati

Posle počinjanja igre na rupi:

 • igrač mora izvoditi svaki udarac sa mesta na kome se njegova loptica umirila, izuzev onda kada pravila zahtevaju ili dozvoljavaju da igrač igra lopticom sa drugog mesta (pogledajte Pravilo 9.1);
 • igrač ne sme igrati svojom lopticom u igri sa pogrešnog mesta.

Kazna za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršeći Pravilo 14.7a: opšta kazna.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

14.7b Kako završiti igru na rupi posle igranja sa pogrešnog mesta u strouk-igri

(1) Igrač mora da odluči da li će završiti igru na rupi lopticom kojom je igrao sa pogrešnog mesta ili će ispraviti gešku igranjem sa pravog mesta. Šta igrač čini sledeće, zavisi od toga da li je to bilo ozbiljno kršenje – to jest, da li je igrač ostvario značajnu prednost igrajući sa pogrešnog mesta:

 • Nije ozbiljno kršenje. Igrač mora završiti igru na rupi lopticom kojom je igrao sa pogrešnog mesta, bez ispravljanja greške.
 • Ozbiljno kršenje.
 • Igrač mora ispraviti grešku završavanjem igre na rupi lopticom kojom je igrao sa pravog mesta po pravilima.
 • Ako igrač ne ispravi grešku pre izvođenja udarca kojim počinje igru na drugoj rupi ili, u slučaju poslednje rupe u krugu, pre vraćanja svoje skor-karte, igrač se diskvalifikuje.
 • Šta činiti ako postoji neizvesnost u pogledu toga da li je kršenje ozbiljno. Po pravilima igrač treba da završi igru na rupi igrajući dvema lopticama, jednom kojom će igrati sa pogrešnog mesta, i drugom kojom će igrati sa pravog mesta.

(2) Igrač koji pokušava da ispravi grešku mora o tome izvestiti Takmičarsku komisiju. Ako igrač pokušava da ispravi grešku pod (1) igrajući lopticom sa pravog mesta:

 • mora o činjenicama u vezi s tim izvestiti Takmičarsku komisiiju pre nego što vrati skor-kartu;
 • ovo važi bez obzira na to da li je igrač završio igru na rupi igrajući samo jednom lopticom ili dvema lopticama (čak i ako je rezultat igrača isti sa obema lopticama).

Ako igrač ne izvesti Takmičarsku komisiju o činjenicama u vezi s tim, on se diskvalifikuje.

(3) Kada je igrač pokušao da ispravi grešku, Takmičarska komisija će doneti odluku o igračevom rezultatu za rupu. Igračev rezultat za rupu zavisi od toga da li Takmičarska komisija odluči da je bilo ozbiljno kršenje pri igranju prvobitnom lopticom s pogešnog mesta:

 • Nema ozbiljnog kršenja.
 • Rezultat kada je igrano lopticom sa pogrešnog mesta uzima se u obzir i igrač se kažnjava opštom kaznom po Pravilu 14.7a (što znači da se dva kaznena udarca dodaju rezultatu postignutom igrajući tom lopticom).
 • Ako je igrano drugom lopticom, svi udarci tom lopticom (uključujući izvedene udarce i bilo koje kaznene udarce do kojih je došlo igrajući samo tom lopticom) se ne računaju.
 • Ozbiljno kršenje.
 • Rezultat postignut lopticom kojom je igrano da bi se ispavila greška što je igrano s pogrešnog mesta uzima se u obzir, a igrač se kažnjava opštom kaznom po Pravilu 14.7a (što znači da se dva kaznena udarca dodaju rezultatu postignutom igrajući tom lopticom).
 • Udarac izveden pri igranju prvobitnom lopticom s pogrešnog mesta i svi ostali udarci izvedeni tom lopticom (uključujući izvedene udarce i eventualne kaznene udarce dobijene igranjem tom lopticom) ne računaju se.
 • Ako je lopticom kojom je igrano radi ispravljanja geške takođe igrano s pogrešnog mesta;
 • ako Takmičarska komisija odluči da je to bio ozbiljan prekršaj, igrač se kažnjava opštom kaznom (dva dodatna kaznena udarca) po Pravilu 14.7a, što čini ukupno četiri kaznena udarca koji se dodaju na rezultat postignut igranjem tom lopticom (dva za igranje prvobitnom lopticom s pogrešnog mesta i dva za igranje drugom lopticom s pogrešnog mesta);
 • ako Takmičarska komisija odluči da je ovo bilo ozbiljno kršenje, igrač se diskvalifikuje.

 


Povratak na Pravila >>