Pravilo 15 – Olakšica zbog neučvršćenih predmeta i pokretnih zapreka (uključujući lopticu ili označivač položaja loptice koji pomaže ili ometa igru)

Svrha pravila: Pravilo 15 objašnjava kada i kako igrač može uzeti olakšicu bez kazne zbog neučvršćenih predmeta i pokretnih zapreka.

 • Ovi pokretni prirodni i napravljeni objekti ne tretiraju se kao deo izazova igranja na igralištu, i obično je igraču dozvoljeno da ih ukloni kada ometaju igru.
 • Ali igrač treba da bude pažljiv pri pomeranju neučvršćenih predmeta koji su u blizini njegove loptice van grina jer dolazi do kažnjavanja ako je njihovo pomeranje uzrok pomeranja loptice.

15.1 Neučvršćeni predmeti

15.1a Uklanjanje neučvršćenih predmeta

Igrač može uklanjati neučvršćeni predmet bilo gde na igralištu i van njega bez kazne, i može to činiti na bilo koji način (na primer, rukom ili nogom ili štapom ili drugom opremom).

Ali postoje dva izuzetka:

Izuzetak 1 – Uklanjanje neučvršćenog predmeta sa mesta na koje se mora ponovo položiti loptica: pre ponovnog polaganja loptice koja je bila podignuta ili pomerena sa bilo kog mesta na igralištu sem sa grina:

 • igrač ne sme namerno uklanjati neučvršćeni predmet čije pomeranje bi, kada je loptica u mirovanju, verovatno uzrokovalo pomeranje loptice;
 • ako to igrač učini, kažnjava se jednim kaznenim udarcem, ali nije potrebno da se uklonjeni neučvršćeni predmet vrati na mesto.

Ovaj izuzetak se primenjuje kako tokom igranja kruga tako i kada je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a. Izuzetak se ne primenjuje na neučvršćeni predmet koji je uklonjen usled označavanja položaja loptice, njenog podizanja ili ponovnog polaganja ili što je uzrok pomeranja loptice.

Izuzetak 2 – Ograničenja na namerno uklanjanje neučvršćenih predmeta radi uticanja na lopticu u kretanju (pogledajte Pravilo 11.3).

15.1b Loptica je pokrenuta pri uklanjanju neučvršćenog predmeta

Ako je igračevo uklanjanje neučvršćenog predmeta uzrok pomeranja igračeve loptice:

 • loptica se mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (koje, ako nije poznato, mora biti procenjeno) (pogledajte Pravilo 14.2);
 • ako se pomerena loptica prethodno bila umirila bilo gde na igralištu izuzev na grinu (pogledajte Pravilo  13.1d) ili na polazištu (pogledajte pravilo 6.2b[6]), igrač se kažnjava jednim kaznenim udarcem po Pravilu 9.4b, izuzev kada je primenjivo Pravilo 7.4 (nema kazne za pomeranje loptice pri traženju) ili kada je primenjiv još neki izuzetak Pravila 9.4b.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršeći Pravilo 15.1: opšta kazna  po Pravilu 6.3b ili 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

15.2 Pokretne zapreke

Ovim pravilom objašnjava se olakšica bez kazne koja se dozvoljava zbog napravljenih predmeta koji zadovoljavaju definiciju pokretne zapreke.

Pravilom se ne daje olakšica zbog nepokretnih zapreka (drugačiji tip olakšice bez kazne dozvoljava se Pravilom 16.1) ili objekata koji označavaju granicu igrališta ili sastavnih objekata (za koje nije dozvoljena olakšica bez kazne).

15.2a Olakšica zbog pokretne zapreke

(1) Uklanjanje pokretne zapreke. Igrač može ukloniti pokretnu zapreku bilo gde na igralištu ili van igrališta bez kazne i to može učiniti na bilo koji način.

Ali dva su izuzetka:

Izuzetak 1 – Označivači polazišta ne smeju se pomerati kada će se igrati lopticom sa polazišta (pogledajte pravila 6.2b[4] i 8.1a[1]).

Izuzetak 2 – Ograničenja u vezi s namernim pomeranjem pokretnih zapreka da bi se uticalo na lopticu u kretanju (pogledajte Pravilo 11.3).

Ako se igračeva loptica pomera kada on uklanja pokretnu zapreku:

 • nema kazne i
 • loptica se mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (koje se, ako nije poznato, mora proceniti) (pogledajte Pravilo 14.2).

(2) Olakšica kada je loptica u ili na pokretnoj zapreci bilo gde na igralištu izuzev na grinu. Igrač može uzeti olakšicu bez kazne podizanjem loptice, uklanjanjem pokretne zapreke i ispuštanjem prvobitne loptice ili druge loptice u ovo područje olakšice (pogledajte Pravilo 14.3):

 • Referentna tačka: procenjena tačka upravo ispod mesta na kome se loptica umirila u ili na pokretnoj zapreci.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali u okviru ovih ograničenja:
 • Ograničenje u pogledu položaja područja olakšice:
 • mora biti u istom području igrališta kao i referentna tačka i
 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke.

DIJAGRAM #1 15.2a

DIJAGRAM #2 15.2a

(3) Olakšica kada je loptica u ili na pokretnoj zapreci na grinu. Igrač može uzeti olakšicu bez kazne na sledeći način:

 • podizanjem loptice i uklanjanjem pokretne zapreke i
 • postavljanjem prvobitne ili druge loptice na procenjeno mesto upravo ispod mesta na kome se loptica umirila  u ili na pokretnoj zapreci, primenjujući postupke ponovnog polaganja loptice date Pravilom 14.2b(2) i 14.2e.

15.2b Olakšica za lopticu koja nije nađena ali je u ili na pokretnoj zapreci

Ako igračeva loptica nije nađena a poznato je ili gotovo sigurno da se umirila u ili na pokretnoj zapreci na igralištu, igrač može koristiti ovu opciju olakšice umesto olakšice udarac-i-udaljenost:

 • igrač može uzeti olakšicu bez kazne po Pravilu 15.2a(2) ili 15.2a(3), koristeći procenjenu tačku upravo ispod mesta na kome je loptica poslednji put prešla ivicu pokretne zapreke na igralištu kao referentnu tačku;
 • jednom kada igrač uvede drugu lopticu u igru da bi na ovaj način uzeo olakšicu:
 • prvobitna loptica nije više u igri i ne sme se njom igrati;
 • ovo važi čak i ako se prvobitna loptica potom pronađe na igralištu pre isteka vremena od tri minuta predviđenog za traženje (pogledajte Pravilo 6.3b).

Ali ako nije poznato ili gotovo sigurno da se loptica umirila u ili na pokretnoj zapreci i ona je izgubljena, igrač mora uzeti olakšicu udarac-i-udaljenost po Pravilu 18.2.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom s pogrešnog mesta kršenjem Pravila 15.2: opšta kazna po Pravilu 6.3b ili 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

15.3 Loptica ili označivač položaja loptice koji pomaže u igri ili je ometa

15.3a Loptica na grinu koja pomaže u igri

Pravilo 15.3a primenjuje se samo na lopticu umirenu na grinu, a ne bilo gde drugo na igralištu.

Ako igrač opravdano veruje da bi loptica na grinu mogla bilo kome pomoći u igri (na primer, da posluži blizu rupe da se od nje odbije loptica), igrač može:

 • označiti mesto loptice i podići je po Pravilu 13.1b ako je to njegova sopstvena loptica, ili ako loptica pripada drugom igraču, zahtevati od drugog igrača da označi položaj i podigne lopticu (pogledajte Pravilo 14.1);
 • podignuta loptica mora se ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (pogledajte Pravilo 14.2).

Samo u strouk-igri:

 • igrač od koga se zahteva da podigne lopticu može, umesto toga, igrati prvi i
 • ako se dva igrača ili više igrača dogovore da ostave lopticu  na mestu da bi pomogli bilo kom igraču, a taj igrač onda izvede udarac pri čemu je loptica koja bi mogla pomoći ostala na svom mestu, svaki od igrača koji su se dogovorili kažnjava se opštom kaznom (dva kaznena udarca).

15.3b Loptica koja je bilo gde na igralištu a ometa igru

(1) Značenje smetnji poteklih od loptice drugog igrača. Ometanja po ovom pravilu postoje kada je umirena loptica drugog igrača:

 • eventualna smetnja igračevom području nameravanog stava ili području nameravanog svinga,
 • na igračevoj liniji igranja ili blizu nje tako da, za nameravani udarac, postoje opravdane šanse da bi igračeva loptica u kretanju mogla udariti u tu lopticu, ili
 • dovoljno blizu da ometa igrača pri izvođenju udarca.

(2) Kada je dozvoljena olakšica zbog smetnji od loptice. Ako igrač opravdano veruje da bi loptica drugog igrača koja je bilo gde na igralištu mogla uticati na njegovu igru:

 • igrač može zahtevati od drugog igrača da označi mesto i podigne lopticu (pogledajte Pravilo 14.1), pri čemu se loptica ne sme čistiti (izuzev kada se podiže sa grina po Pravilu 13.1b) i mora se ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (pogledajte Pravilo 14.2);
 • ako drugi igrač ne označi mesto loptice pre njenog podizanja ili čisti podignutu lopticu kada to nije dozvoljeno, kažnjava se jednim kaznenim udarcem;
 • samo u strouk-igri, igrač od koga se zahteva da podigne svoju lopticu po ovom pravilu može, umesto podizanja loptice, igrati prvi.

Igraču se ne dozvoljava da podigne svoju lopticu po ovom pravilu samo na osnovu njegovog sopstvenog verovanja da bi loptica mogla smetati drugom igraču u igri.

Ako igrač podiže svoju lopticu kada drugi igrač nije zahtevao da to učini (izuzev pri podizanju loptice na grinu po Pravilu 13.1b), igrač se kažnjava jednim kaznenim udarcem.

15.3c Označivač položaja loptice koji pomaže u igri ili je ometa

Ako bi označivač položaja loptice mogao biti od pomoći u igri ili je ometati, igrač može:

 • skloniti označivač položaja loptice s puta ako je on njegov, ili
 • ako označivač položaja loptice pripada drugom igraču, zahtevati da taj igrač skloni označivač s puta loptice, iz istog razloga iz kojeg može zahtevati da se podigne loptica po pravilima 15.3a i 15.3b.

Označivač položaja loptice mora se skloniti s puta na novo mesto određeno odmeravanjem od njegovog prvobitnog mesta, na primer koristeći jednu dužinu glave štapa ili više dužina glave štapa.

Bilo da je loptica podignuta, mora se ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (pogledajte Pravilo 14.2), bilo da je označivač položaja loptice pomeren, mora se ponovo postaviti da označi prvobitno mesto.

Kazna za kršenje Pravila 15.3: opšta kazna.

Ova kazna se primenjuje i ako igrač:

 • izvede udarac a da nije sačekao da se loptica koja bi mogla pomoći u igri podigne ili označivač položaja loptice koji bi mogao pomoći u igri pomeri, pošto je shvatio da je drugi igrač (1) nameravao da podigne lopticu ili pomeri označivač po pravilu ili (2) je zahtevao od nekog drugog da to učini, ili
 • odbije da podigne svoju lopticu ili pomeri svoj označivač položaja loptice kada je od njega zahtevano da to učini, a potom je drugi igrač izveo udarac pri čemu su loptica ili označivač mogli biti od pomoći ili ometati igru.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom s pogrešnog mesta kršenjem Pravila 15.3: opšta kazna po Pravilu 6.3b ili 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).


 

Povratak na Pravila >>