Pravilo 16 – Olakšica u vezi sa nenormalnim stanjem igrališta (uključujući nepokretne zapreke); uslov nastao usled prisustva opasne životinje; ukopana loptica

Svrha pravila: Pravilo 16 objašnjava kada i kako igrač može uzeti olakšicu bez kazne igrajući lopticom s drugog mesta, kao na primer kada postoji smetnja u vezi s nenormalnim stanjem igrališta ii zbog prisustva opasne životinje.

 • Ovi uslovi se ne smatraju delom izazova igranja na igralištu, i u opštem slučaju je dozvoljena olakšica bez kazne izuzev u području kažnjavanja.
 • Igrač obično uzima olakšicu ispuštanjem loptice u područje olakšice postavljeno na osnovu najbliže tačke potpune olakšice.

Ovim pravilom se takođe obuhvata olakšica bez kazne kada je igračeva loptica ukopana u sopstveni otisak u opštem području.

16.1 Nenormalna stanja igrališta (uključujući nepokretne zapreke)

Ovo pravilo bavi se olakšicom bez kazne koju je dozvoljeno uzeti zbog smetnji od rupa koje su napravile životinje, od tla u popravci, nepokretnih zapreka ili privremene vode:

 • Sve gornje stavke zajedno se nazivaju nenormalnim stanjima igrališta, ali svaka stavka ima svoju posebnu definiciju.
 • Ovim pravilom se ne daje olakšica zbog pokretnih zapreka (različita vrsta olakšice bez kazne dozvoljena je Pravilom 15.2a) ili objekata koji označavaju granicu igrališta ili sastavnih objekata (nije dozvoljena olakšica bez kazne).

16.1a Kada je dozvoljena olakšica
(1) Šta znači termin smetnja od nenormalnog stanja igrališta. Smetnja postoji kada važi bilo šta od sledećeg:

 • igračeva loptica dodiruje tlo koje je okarakterisano kao nenormalno stanje igrališta ili je u ili na tlu koje je okarakterisano kao nenormalno stanje igrališta,
 • nenormalno stanje igrališta fizički ometa igračevo područje nameravanog stava ili područje nameravanog svinga, ili
 • samo kada je loptica na grinu, nenormalno stanje igrališta na grinu ili van grina preklapa se s linijom igranja.

Ako je tlo u stanju koje je okarakterisano kao nenormalno stanje igrališta dovoljno blizu igraču tako da ga dekoncentriše, ali ne važi nijedan od gornjih uslova, ne postoji smetnja po ovom pravilu

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 8; Model lokalnog pravila F-6 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalo pravilo kojim se ne dozvoljava olakšica od nenormalnog stanja igrališta koje utiče samo na područje nameravanog stava).

DIJAGRAM 16.1a

(2) Olakšica dozvoljena bilo gde na igralištu izuzev kada je loptica u podučju kažnjavanja. Olakšica zbog smetnji sa tla koje je okarakterisano kao nenormalno stanje igrališta dozvoljena je po Pravilu 16.1 samo kada važe ova dva uslova zajedno:

 • nenormalno stanje igrališta je unutar igrališta (nije u autu) i
 • loptica je bilo gde na igralištu, izuzev u području kažnjavanja (a kada je u tom području, jedina igračeva olakšica jeste ona po Pravilu 17).

(3) Nema olakšice kada je očevidno neopravdano igrati lopticom. Olakšica po Pravilu 16.1 ne primenjuje se:

 • kada je očevidno neopravdano da se igra lopticom iz položaja u kome leži zbog nečeg različitog od nenormalnog stanja igrališta (kao što je kada igrač stoji u privremenoj vodi ili na nepokretnoj zapreci, ali nije u mogućnosti da izvede udarac jer loptica leži u žbunu), ili
 • kada se smetnja javlja samo zbog toga što igrač bira štap, vrstu stava ili svinga ili pravac igranja koji je očevidno neopravdan u datim okolnostima.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, deo 8, Model lokalnog pravila F-23 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se dozvoljava olakšica bez kazne zbog smetnje prouzrokovane privremeno nepokretnim zaprekama koje se nalaze na igralištu ili van njega).

16.1b Olakšica u slučaju kada je loptica u opštem području
Ako je igračeva loptica u opštem području a postoji smetnja od nenormalnog stanja igrališta na samom igralištu, igrač može uzeti olakšicu bez kazne i ispustiti prvobitnu lopticu ili drugu lopticu u sledeće područje olakšice (pogledajte Pravilo 14.3):

 • Referentna tačka: najbliža tačka potpune olakšice u opštem području.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali u okviru ovih ograničenja:
 • Ograničenja u pogledu položaja područja olakšice:
 • mora biti u opštem području,
 • ne sme biti bliže rupi nego što je to referentna tačka i
 • mora postojati potpuna olakšica od svih smetnji prouzrokovanih nenormalnim stanjem igrališta.

DIJAGRAM 16.1b

16.1c Olakšica kada je loptica u bankeru
Ako je igračeva loptica u bankeru a postoji smetnja usled nenormalnog stanja igrališta na igralištu, igrač može uzeti ili olakšicu bez kazne po (1) ili olakšicu s kaznom po (2):
(1) Olakšica bez kazne: igranje iz bankera. Igrač može uzeti olakšicu bez kazne po Pravilu 16.2b, izuzev što:

 • najbliža tačka potpune olakšice i područje olakšice moraju biti u bankeru;
 • ako u bankeru nema takve najbliže tačke potpune olakšice, igrač još uvek može uzeti ovu olakšicu koristeći tačku maksimalne dostupne olakšice u bankeru kao referentnu tačku.

DIJAGRAM 16.1c

(2) Olakšica sa kaznom: igranje van bankera (olakšica unazad-po-liniji). Za jedan kazneni udarac, igrač može ispustiti prvobitnu ili drugu lopticu (pogledajte Pravilo 14.3) u područje kažnjavanja koje je zasnovano na referentnoj liniji koja ide pravo unazad od rupe kroz mesto na kome leži prvobitna loptica:

 • Referentna tačka: tačka na igralištu koju bira igrač a nalazi se na referentnoj liniji i dalje je od rupe nego što je to prvobitno mesto (bez ograničenja koliko unazad na liniji):
 • pri izboru ove referentne tačke, igrač treba da naznači tačku nekim predmetom (kao što je ti);
 • ako igrač ispušta lopticu a da nije izabrao ovu tačku, smatra se da je referentna tačka ona tačka na liniji koja je na istom rastojanju od rupe kao i tačka u kojoj je ispuštena loptica prvo udarila o tlo.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali uz sledeća ograničenja:

Ograničenja u pogledu položaja područja olakšice:

 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke i
 • može biti u bilo kom području igrališta, ali
 • ako se više od jednog područja igrališta nalazi unutar jedne dužine štapa od referentne tačke, loptica se mora umiriti u području olakšice u istom području igrališta u kome je prvo udarila o tlo kada je ispuštena u području olakšice.

16.1d Olakšica za lopticu na grinu

Ako je igračeva loptica na grinu a postoji smetnja od nenormalnog stanja igrališta na igralištu, igrač može uzeti olakšicu bez kazne postavljajući prvobitnu ili drugu lopticu na mesto najbliže tačke potpune olakšice, korišćenjem postupka ponovnog polaganja loptice po pravilima 14.2b(2) i 14.2e.

 • Najbliža tačka potpune olakšice mora biti ili na grinu ili u opštem području.
 • Ako ne postoji takva najbliža tačka potpune olakšice, igrač može ipak uzeti ovu olakšicu bez kazne koristeći tačku maksimalne dopustive olakšice kao referentnu tačku, a ona mora biti ili na grinu ili u opštem području.

16.1e Olakšica za nenađenu lopticu ali koja je u ili na tlu okarakterisanom kao nenormalno stanje igrališta

Ako nije pronađena igračeva loptica a poznato je ili gotovo sigurno da se loptica umirila u ili na tlu okarakterisanom kao nenormalno stanje igrališta na igralištu, igrač može koristiti ovu opciju olakšice umesto da koristi olakšicu udarac-i-udaljenost:

 • igrač može uzeti olakšicu po Pravilu 16.1b, c ili d, koristeći procenjeno mesto na kome je loptica prešla granicu tla okarakterisanog kao nenormalno stanje igrališta kao mesto loptice radi nalaženja najbliže tačke potpune olakšice;
 • jednom kada igrač uvede drugu lopticu u igru na ovaj način:
 • prvobitna loptica nije više u igri i njome se ne sme igrati;
 • ovo važi čak i ako se prvobitna loptica potom pronađe na igralištu pre isteka tri minuta predviđena za traženje loptice (pogledajte Pravilo 6.3b).

DIJAGRAM 16.1d

Ali ako nije poznato ili gotovo sigurno da se loptica umirila u ili na tlu okarakterisanom kao nenormalno stanje igrališta i loptica je izgubljena, igrač mora uzeti olakšicu udarac-i-udaljenost po pravilu.

16.1f Mora se uzeti olakšica usled smetnje od zone neigranja na tlu okarakterisanom kao nenormalno stanje igrališta
U svakoj od narednih situacija ne sme se igrati lopticom iz položaja u kome je zatečena:
(1) Kada je loptica u zoni neigranja. Ako se igračeva loptica nalazi u zoni neigranja u ili na tlu okarakterisanom kao nenormalno stanje igrališta, u bankeru ili na grinu:

 • Zona neigranja je u opštem području. Igrač mora uzeti olakšicu bez kazne po Pravilu 16.1b.
 • Zona neigranja je u bankeru. Igrač mora uzeti olakšicu bez kazne ili olakšicu sa kaznom po Pravilu 16.1c(1) ili (2).
 • Zona neigranja na grinu. Igrač mora uzeti olakšicu bez kazne po Pravilu 16.1d.

(2) Kada zona neigranja ometa stav ili sving za lopticu bilo gde na igralištu izuzev u području kažnjavanja. Ako je igračeva loptica van zone neigranja a u opštem području, u bankeru ili na grinu, a zona neigranja (bez obzira na to da li je na tlu okarakterisanom kao nenormalno stanje igrališta ili u području kažnjavanja) smeta igračevom području nameravanog stava ili području nameravanog svinga, igrač mora:

 • ili uzeti olakšicu ako je ona dozvoljena po Pravilu 16.1b, c ili d, u zavisnosti od toga da li je loptica u opštem području, u bankeru ili na grinu,
 • ili uzeti olakšicu za neigrivu lopticu po Pravilu 19.

Šta činiti kada postoji smetnja od zone neigranja za lopticu u području kažnjavanja, pogledajte Pravilo 17.1e.
Kazna za igranje lopticom s pogrešnog mesta kršeći Pravilo 16.1: opšta kazna po Pravilu 14.7a.

16.2 Uslov nastao usled prisustva opasne životinje
16.2a Kada je olakšica dozvoljena

„Uslov nastao usled prisustva opasne životinje” postoji kada bi opasna životinja (na primer, otrovne zmije, roj pčela, aligatori, tropski mravi ili medvedi) u blizini loptice mogla izazvati ozbiljno fizičko povređivanje igrača ako bi igrao lopticom iz položaja u kome je zatečena.
Igrač može uzeti olakšicu po Pravilu 16.2b zbog uslova nastalog usled prisustva opasne životinje bez obzira na to gde je njegova loptica na igralištu, izuzev situacija u kojima olakšica nije dozvoljena:

 • kada je igranje lopticom iz položaja u kome je zatečena očigledno neopravdano zbog nečeg što je različito od uslova nastalog usled prisustva opasne životinje (na primer, kada igrač ne može da izvede udarac jer loptica leži u žbunu), ili
 • kada smetnja postoji samo jer igrač bira štap, vrstu stava ili sving ili pravac igranja koji je očigledno neopravdan u datim okolnostima.

16.2b Olakšica zbog uslova nastalog usled prisustva opasne životinja
Kada postoji smetnja od opasne životinje:
(1) Kada je loptica bilo gde sem u području kažnjavanja. Igrač može uzeti olakšicu po Pravilu 16.1b, c ili d, u zavisnosti od toga da li je loptica u opštem području, u bankeru ili na grinu.
(2) Kada je loptica u području kažnjavanja. Igrač može uzeti olakšicu bez kazne ili olakšicu sa kaznom:

 • Olakšica bez kazne: igranje iz područja kažnjavanja. Igrač može uzeti olakšicu bez kazne po Pravilu 16.1b, izuzev što najbliža tačka potpune olakšice  i područje olakšice moraju biti u području kažnjavanja.
 • Olakšica sa kaznom: igranje van područja kažnjavanja.
 • Igrač može uzeti olakšicu sa kaznom po Pravilu 17.1d.
 • Ako postoji smetnja zbog uslova nastalog usled prisustva opasne životinje na mestu sa kojeg bi se igralo lopticom po uzimanju ove olakšice sa kaznom van područja kažnjavanja, igrač može uzeti dodatnu olakšicu po (1) bez dodatne kazne.

U ovom pravilu, termin najbliža tačka potpune olakšice upotrebljen je u značenju najbliže tačke (ne najbliže rupi) u kojoj uslov nastao usled prisustva opasne životinje ne postoji.
Kazna za igranje lopticom s pogrešnog mesta kršeći Pravilo 16.2: opšta kazna po Pravilu 14.7a.

16.3 Ukopana loptica

16.3a Kada je olakšica dozvoljena
(1) Loptica mora biti ukopana u opštem području. Olakšica je dozvoljena po Pravilu 16.3b samo kada je igračeva loptica ukopana u opštem području.

 • Nema olakšice po ovom pravilu ako je loptica ukopana bilo gde drugo sem u opštem području.
 • Ali ako je loptica ukopana na grinu, igrač može označiti položaj loptice i nju podići i očistiti, popraviti oštećenje nastalo od udara loptice, i ponovo položiti lopticu na njeno prvobitno mesto (pogledajte Pravilo 13.1c(2)).

Izuzeci – Kada olakšica nije dozvoljena za lopticu ukopanu u opštem području: olakšica po Pravilu 16.3b nije dozvoljena:

 • kada je loptica ukopana u pesku u delu opšteg područja u kome trava nije pokošena na visinu trave na ferveju ili manju, ili
 • kada ometanje od bilo čega što nije ukopavanje loptice čini udarac očigledno neracionalnim (na primer, kada igrač ne može izvesti udarac zbog toga što je loptica u žbunu).

(2) Određivanje da li je loptica ukopana. Igračeva loptica je ukopana:

 • samo ako se nalazi u sopstvenom otisku koji je nastao kao posledica prethodnog udarca igrača i
 • ako je deo loptice ispod nivoa tla.

Ako igrač ne može sa sigurnošću reći da li je loptica u svom otisku ili u otisku koji je napravila druga loptica, igrač može smatrati da je loptica ukopana ako je opravdano zaključiti na osnovu raspoloživih informacija da je loptica u sopstvenom otisku.

Loptica nije ukopana ako je ispod nivoa tla usled bilo čega drugog sem igračevog prethodnog udarca, kao na primer usled:

 • toga što je loptica utisnuta u zemlju tako što ju je neko nagazio,
 • toga što je loptica gurnuta u zemlju a da nije letela kroz vazduh, ili
 • ispuštanja pri uzimanju olakšice po pravilu.

DIJAGRAM 16.3a

16.3b Olakšica za ukopanu lopticu

Kada je igračeva loptica ukopana u opštem području a olakšica je dozvoljena po Pravilu 16.3a, igrač može uzeti olakšicu bez kazne ispuštanjem prvobitne ili druge loptice u ovo područje olakšice (pogledaje Pravilo 14.3):

 • Referentna tačka: mesto upravo pored mesta na kome je loptica ukopana.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali uz sledeća ograničenja:
 • Ograničenja u vezi s položajem područja olakšice:
 • mora biti u opštem području, i
 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 8; Model lokalnog pravila F-2 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo koje dozvoljava olakšicu samo za lopticu ukopanu u područje pokošeno na visinu ferveja ili manju).

Kazna za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršeći Pravilo 16.3: opšta kazna po Pravilu 14.7a.

DIJAGRAM 16.3b

16.4 Podizanje loptice da bi se sagledalo da li leži pod uslovima koji dozvoljavaju olakšicu

Ako igrač opravdano veruje da njegova loptica leži pod uslovima koji dozvoljavaju olakšicu bez kazne po Pravilu 15.2, 16.1 ili 16.3, ali to ne može zaključiti bez podizanja loptice:

 • igrač može podići loptici da sagleda da li je olakšica dozvoljena,
 • ali mesto na kome je loptica mora se pre toga označiti, a podignuta loptica se ne sme čistiti (izuzev na grinu) (pogledajte Pravilo 14.1).

Ako igrač podiže lopticu bez ovog opravdanog verovanja (izuzev na grinu gde igrač može podizati lopticu po Pravilu 13.1b), kažnjava se jednim kaznenim udarcem.

Ako je olakšica dozvoljena i igrač je uzima, nema kazne čak i kada igrač nije označio položaj loptice pre njenog podizanja ili je očistio podignutu lopticu.

Ako olakšica nije dozvoljena, ili ako igrač bira da ne uzme olakšicu koja je dozvoljena:

 • igrač se kažnjava jednim kaznenim udarcem ako nije označio položaj loptice pre njenog podizanja ili je očistio lopticu kada to nije dozvoljeno i
 • loptica se mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (pogledajte Pravilo 14.2).

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršenjem Pravila 16.4: opšta kazna po Pravilu 6.3b ili 14.7a.

Ako višestruko kršenje pravila proističe iz jednog delovanja ili iz povezanih delovanja, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

Povratak na Pravila >>