Pravilo 18 – Olakšica udarac-i-udaljenost, izgubljena loptica ili loptica u autu, provizorna loptica

Svrha pravila: Pravilo 18 bavi se uzimanjem olakšice sa kaznom udarac-i-udaljenost. Kada je loptica izgubljena van područja kažnjavanja ili se umiri u autu, zahtevan razvoj igre od polazišta ka rupi je prekinut, te igrač mora nastaviti igru ponovnim igranjem sa mesta sa kojeg je izveo prethodni udarac.

Ovo pravilo se takođe bavi time kako i kada se može igrati provizornom lopticom da bi se uštedelo na vremenu u situaciji u kojoj je loptica u igri možda otišla u aut ili je izgubljena van područja kažnjavanja.

18.1 Olakšica uz kaznu udarac-i-udaljenost dozvoljena je u svakom trenutku

U svakom trenutku igrač može uzeti olakšicu udarac-i-udaljenost dodavanjem jednog kaznenog udarca i igrajući prvobitnom ili drugom lopticom s mesta sa kojeg je izveden prethodni udarac (pogledajte Pravilo 14.6).

Igrač uvek može koristiti ovu opciju olakšice udarac-i-udaljenost:

 • bez obzira na to gde je loptica na igralištu i
 • čak i kada se pravilom zahteva od igrača da uzme olakšicu na određeni način ili da igra lopticom sa izvesnog mesta.

Jednom kada igrač uvede drugu lopticu u igru uz kaznu udarac-i-udaljenost (pogledajte Pravlo 14.4):

 • prvobitna loptica nije više u igri i njome se ne sme igrati;
 • ovo važi čak i ako se prvobitna loptica potom pronađe na igralištu pre isteka predviđenog vremena od tri minuta za traženje (pogledajte Pravilo 6.3b).

Ali ovo se ne primenjuje na lopticu kojom treba da se igra s mesta sa kojeg je izveden prethodni udarac kada igrač:

 • najavljuje da igra provizornom lopticom (pogledajte Pravilo 18.3b),
 • igra drugom lopticom u strouk-igri po Pravilu 14.7b ili 20.1c(3).

18.2 Loptica izgubljena ili u autu: mora se uzeti olakšica udarac-i-udaljenost

18.2a Kada je loptica izgubljena ili u autu

(1) Kada je loptica izgubljena. Loptica je izgubljena ako nije pronađena u roku od tri minuta od kada je igrač ili njegov kedi počeo da je traži.

Ako je loptica pronađena u tom roku, ali je neizvesno da li je to igračeva loptica:

 • igrač mora odmah pokušati da identifikuje lopticu (pogledajte Pravilo 7.2) i dozvoljava mu se neko prihvatljivo vreme da to učini, čak i ako se to dešava po isteku predviđenog vremena od tri minuta za traženje;
 • ovo obuhvata i potrebno opravdano vreme da se dođe do loptice ako igrač nije na mestu na kome je loptica pronađena.

Ako igrač ne identifikuje svoju lopticu u tom prihvatljivom vremenu, loptica je izgubljena.

(2) Kada je loptica u autu.

Loptica je u igralištu kada bilo koji deo loptice:

 • leži na tlu ili dodiruje tlo ili bilo šta drugo (kao što je bilo koji prirodni ili napravljeni objekat) što je unutar granične ivice, ili
 • jeste iznad granične ivice ili bilo kog drugog dela igrališta.

Igrač može stajati u autu da bi igrao lopticom koja je na igralištu.

DIJAGRAM 18.2a

18.2b Šta činiti kada je loptica izgubljena ili u autu

Ako je loptica izgubljena ili je u autu, igrač mora uzeti olakšicu udarac-i-udaljenost dodajući jedan kazneni udarac i igrajući prvobitnom ili drugom lopticom s mesta sa kojeg je izveo prethodni udarac (pogledajte Pravilo 14.6).

Izuzetak – Igrač može izvršiti zamenu drugom lopticom po drugom pravilu kada je poznato ili gotovo sigurno šta se desilo sa lopticom: Umesto uzimanja olakšice udarac-i-udaljenost, igrač može izvršiti zamenu drugom lopticom onako kako se dozvoljava pravilom koje se primenjuje kada njegova loptica nije nađena a poznato je ili gotovo sigurno:

 • da se loptica umirila na igralištu a pomerena je usled delovanja spoljašnjeg faktora (pogledajte Pravilo 9.6) ili je njome igrao drugi igrač kao pogrešnom lopticom (pogledajte Pravilo 6.3c[2]),
 • da se loptica umirila na igralištu u ili na pokretnoj zapreci (pogledajte Pravilo 15.2b) ili na delu okarakterisanom kao nenormalno stanje igrališta (pogledajte Pravilo 16.1e),
 • da se loptica nalazi u području kažnjavanja (pogledajte Pravilo 17.1c), ili
 • da je neka osoba namerno preusmerila ili zaustavila lopticu (pogledajte Pravilo 11.2c).

Kazna za igranje lopticom s pogrešnog mesta kršenjem Pravila 18.2: opšta kazna po pravilu 14.7a.

18.3 Provizorna loptica

18.3a Kada je dozvoljena provizorna loptica

Ako bi moglo biti da je loptica izgubljena van područja kažnjavanja ili da je u autu, da bi uštedeo vreme, igrač može privremeno igrati drugom lopticom uz kaznu udarac-i-udaljenost (pogledajte Pravilo 14.6).

Za lopticu koja bi mogla biti izgubljena, važi sledeće:

 • prvobitna loptica nije nađena i identifikovana a još uvek nije izgubljena i
 • loptica bi mogla biti izgubljena u području kažnjavanja ali bi isto tako mogla biti izgubljena i negde drugo na igralištu.

Ali ako je igrač svestan toga da je jedino moguće mesto na kojem se prvobitna loptica mogla izgubiti područje kažnjavanja, nije dozvoljena provizorna loptica a loptica kojom je igrano s mesta sa kojeg je izveden prethodni udarac postaje igračeva loptica u igri uz kaznu udarac-i-udaljenost (pogledajte Pravilo 18.1).

Ako bi sama provizorna loptica mogla biti izgubljena van područja kažnjavanja ili u autu:

 • igrač može igrati drugom provizornom lopticom;
 • ta provizorna loptica je u istoj relaciji s prvom provizornom lopticom u kakvoj je prva provizorna loptica s prvobitnom lopticom.

18.3b Najava igranja provizornom lopticom

Pre izvođenja udarca igrač mora najaviti da će igrati provizornom lopticom:

 • Nije dovoljno da igrač samo kaže da igra drugom lopticom ili da igra ponovo.
 • Igrač mora upotrebiti reč „provizorna” ili na neki drugi način jasno naznačiti da igra provizornom lopticom po Pravilu 18.3.

Ako igrač ovo ne najavi (čak i ako je nameravao da igra provizornom lopticom) i igrao je lopticom s mesta sa kojeg je izveo prethodni udarac, ta loptica je igračeva loptica u igri uz kaznu udarac-i-udaljenost (pogledajte Pravilo 18.1).

18.3c Igranje provizornom lopticom dok ona ne postane loptica u igri ili dok se ne odustane od nje

(1) Igranje provizornom lopticom više od jednom. Igrač može nastaviti da igra provizornom lopticom a da ona ne izgubi svoj status provizorne loptice sve dok se njome igra s mesta koje je na istom rastojanju ili udaljenije od rupe nego što je to mesto na kome se procenjuje da je prvobitna loptica.

Ovo važi čak i ako se provizornom lopticom igra nekoliko puta.

Ali loptica prestaje da bude provizorna loptica kada postane loptica u igri po (2) ili se ne odustane od nje po (3) te stoga postaje pogrešna loptica.

(2) Kada provizorna loptica postaje loptica u igri. Provizorna loptica postaje igračeva loptica u igri uz kaznu udarac-i-udaljenost u bilo kom od ova dva slučaja:

 • Kada je prvobitna loptica izgubljena bilo gde na igralištu izuzev u području kažnjavanja ili je u autu. Prvobitna loptica nije više u igri (čak i ako se potom pronađe na igralištu po isteku vremena od tri minuta predviđenog za traženje) i postaje pogrešna loptica kojom se ne sme igrati (pogledajte Pravilo 6.3c).
 • Kada se provizornom lopticom igra s mesta koje je bliže rupi od mesta za koje se procenjuje da je na njemu prvobitna loptica. Prvobitna loptica nije više u igri (čak i ako se pronađe na igralištu pre isteka vremena od tri minuta za traženje ili ako se pronađe bliže rupi nego što je bilo procenjeno da jeste) i sada je pogrešna loptica kojom se ne sme igrati (pogledajte Pravilo 6.3c).

Ako igrač igra provizornom lopticom ka istom opštem mestu kao i prvobitnom lopticom pa je nemoguće identifikovati koja je loptica koja:

 • ako se na igralištu pronađe samo jedna loptica, ona se tretira kao da je provizorna loptica koja postaje loptica u igri;
 • ako se na igralištu pronađu obe loptice, igrač mora izabrati jednu od loptica da je tretira kao provizornu lopticu a koja postaje loptica u igri, a druga loptica se tretira kao izgubljena i njome se ne sme igrati.

DIJAGRAM 18.3c

Izuzetak – Igrač može izvršiti zamenu drugom lopticom po drugom pravilu kada je poznato ili gotovo sigurno šta se desilo sa lopticom: Igrač ima dodatnu opciju u situaciji kada njegova loptica nije pronađena a poznato je ili gotovo sigurno:

 • da se loptica umirila na igralištu i da je pomerena usled delovanja spoljašnjeg faktora (pogledajte Pravilo 9.6),
 • da se loptica umirila na igralištu u ili na pokretnoj zapreci (pogledajte Pravilo 15.2b) ili na delu tla okarakterisanom kao nenormalno stanje igrališta (pogledajte Pravilo 16.1e), ili
 • da je lopticu neka osoba namerno preusmerila ili zaustavila (pogledajte Pravilo 11.2c).

Kada je primenjivo jedno od ovih pravila, igrač može:

 • ili izvršiti zamenu drugom lopticom onako kako je dozvoljeno po tom pravilu,
 • ili tretirati provizornu lopticu kao lopticu u igri uz kaznu udarac-i-udaljenost.

(3) Kada se mora odustati od provizorne loptice. Kada provizorna loptica još nije postala loptica u igri, od nje se mora odustati u bilo kom od ova dva slučaja:

 • Kada je prvobitna loptica pronađena na igralištu van područja kažnjavanja pre isteka vremena od tri minuta za traženje. Igrač mora igrati prvobitnom lopticom iz položaja u kome ju je zatekao.
 • Kada je prvobitna loptica pronađena u području kažnjavanja ili je poznato ili gotovo sigurno da je u području kažnjavanja. Igrač mora ili igrati prvobitnom lopticom iz položaja u kome je zatečena ili uzeti olakšicu sa kaznom po Pravilu 17.1d.

U svakom slučaju:

 • igrač ne sme izvoditi više ni jedan udarac provizornom lopticom koja je sada pogrešna loptica (pogledajte Pravilo 6.3c), a
 • svi udarci provizornom lopticom izvedeni pre nego što se od nje odustalo (uključujući izvedene udarce i eventualne kaznene udarce pri igranju isključivo tom lopticom) ne računaju se.

Kazna za igranje lopticom s pogrešnog mesta kršenjem Pravila 18.3: opšta kazna po Pravilu 14.7a.

Povratak na Pravila >>