Pravilo 20 – Rešavanje problema u vezi s pravilima tokom igranja kruga; sudijska odluka i odluka Takmičarske komisije

Svrha pravila: Pravilo 20 bavi se onim što igrač treba da učini kada ima pitanja u vezi s pravilima tokom igranja kruga, što obuhvata i postupke (različite u meč-pleju i u strouk-igri) koji dozvoljavaju igraču da zaštiti pravo na dobijanje odluke kasnije.

Pravilo se takođe bavi ulogom sudija koje su ovlašćene da donose odluke u vezi s činjenicama i da primenjuju pravila. Odluke sudije ili Takmičarske komisije obavezujuće su za sve igrače.

20.1 Rešavanje problema u vezi s pravilima tokom igranja kruga

20.1a Igrači moraju izbegavati neopravdano kašnjenje

Igrači ne smeju neopravdano kasniti s igrom kada traže pomoć u vezi s pravilima tokom igranja kruga:

 • ako sudija nije nije raspoloživ ili Takmičarska komisija nije raspoloživa u prihvatljivom vremenu radi pomoći u vezi s problemom oko pravila, igrač mora odlučiti šta će uraditi i nastaviti igru;
 • igrač može zaštititi svoja prava tražeći odlučivanje u meč-pleju (pogledajte Pravilo 20.1b[2]) ili igrajući dvema lopticama u strouk-igri (pogledajte Pravilo 20.1c[3]).

20.1b Problemi u vezi s pravilima u meč-pleju

(1) Odlučivanje o problemima dogovorom. Tokom igranja kruga, igrači u meču mogu se dogovoriti kako da reše problem u vezi s pravilima:

 • dogovoreni ishod je konačan čak i ako se ispostavi da nije u skladu sa pravilima, sem ako se igrači nisu namerno dogovorili da zanemare bilo koje pravilo ili kaznu za koje su znali da se primenjuju (pogledajte Pravilo 1.3b[1]);
 • ali ako je dodeljen sudija za meč, on mora odlučiti o bilo kom problemu na koji mu je skrenuta pažnja na vreme a igrači moraju poštovati tu odluku.

U odsustvu sudije, ako se igrači ne dogovore ili ako postoji sumnja u to kako primeniti pravila, bilo koji od igrača može zahtevati donošenje odluke po Pravilu 20.1b(2).

(2) Zahtev za odlučivanje podnet pre nego što je rezultat meča proglašen konačnim. Kada igrač želi da sudija ili Takmičarska komisija odluči o primeni pravila na njegovu sopstvenu igru ili na igru protivnika, igrač može podneti zahtev za odlučivanje.

Ako sudija nije dostupan ili Takmičarska komisija nije dostupna u prihvatljivom vremenu, igrač može podneti zahtev za odlučivanje obaveštavajući protivnika da će kasnije tražiti odlučivanje kada sudija postane dostupan ili kadaTakmičarska komisija postane dostupna.

Ako igrač podnese zahtev za odlučivanje pre nego što je rezultat meča proglašen konačnim:

 • odluka će se doneti samo ako je zahtev podnet na vreme, što zavisi od toga kada je igrač postao svestan činjenica koje su dovele do problema sa pravilima:
 • Kada igrač postane svestan činjenica pre nego što je bilo koji igrač počeo igru na završnoj rupi u meču. Kada igrač postaje svestan činjenica, zahtev za odlučivanje mora se podneti pre nego što bilo koji igrač izvede udarac kojim počinje igru na narednoj rupi.
 • Kada igrač postaje svestan činjenica tokom ili po završetku igre na završnoj rupi meča.Zahtev za odlučivanje mora se podneti pre nego što rezultat meča postane konačan (pogledajte Pravilo 3.2af5]).
 • Ako igrač ne podnese zahtev u ovom vremenu, sudija ili Takmičarska komisija neće doneti odluku i rezultat igre na rupi ili na rupama koji je doveden u pitanje ostaće čak i ako su pravila primenjena na pogrešan način.

Ako igrač zahteva odlučivanje o igri na nekoj ranijoj rupi, odluka će se doneti ako su primenjena sva tri sledeća uslova:

 • protivnik je prekršio Pravilo 3.2d(1) (dajući pogrešan broj izvedenih udaraca) ili Pravilo 3.2d(2) (propuštajući da kaže igraču za kaznu),
 • zahtev je zasnovan na činjenicama kojih igrač nije bio svestan pre nego što je bilo koji igrač izveo udarac radi počinjanja igre na rupi na kojoj se igra ili, ako su između rupa, na rupi koju su upravo završili, i
 • pošto je postao svestan ovih činjenica, igrač podnosi zahtev za odlučivanje na vreme (kao što je gore navedeno).

(3) Zahtev za odlučivanje je podnet pošto je rezultat meča postao konačan. Kada igrač podnese zahtev za odlučivanje pošto je rezultat meča postao konačan:

 • Takmičarska komisija će saopštiti odluku igraču samo ako su zadovoljena oba sledeća uslova:
 • zahtev je zasnovan na činjenicama kojih igrač nije bio svestan pre nego što je rezultat meča postao konačan i
 • protivnik je prekršio Pravilo 3.2d(1) (dajući pogrešan broj izvedenih udaraca) ili Pravilo 3.2d(2) (propuštajući da kaže igraču za kaznu), a znao je za kršenje pre nego što je rezultat meča postao konačan.
 • Nema vremenskog ograničenja za donošenje takve odluke.

(4) Nije dozvoljeno igrati dvema lopticama. Igraču koji nije siguran u pravi postupak u meču ne dozvoljava se da igra na rupi dvema lopticama. Ovaj postupak primenjuje se samo u strouk-igri (pogledajte Pravilo 20.1c).

(1) Nije dozvoljeno odlučivati o problemima u vezi s pravilima dogovorom. Ako sudija nije raspoloživ ili Takmičarska komisija nije raspoloživa u nekom prihvatljivom vremenu radi pomoći u vezi sa nekim problemom u primeni pravila:

 • igrači se podstiču da pomažu jedan drugom u primeni pravila, ali oni ne smeju odlučivati u vezi sa problemima oko pravila dogovorom i svaki takav dogovor koji oni postignu ne obavezuje bilo kog igrača, sudiju ili Takmičarsku komisiju;
 • igrač treba da pokrene bilo koji problem koji ima u vezi s pravilima kod Takmičarske komisije pre nego što vrati svoju skor-kartu.

(2) Igrači treba da štite druge igrače na takmičenju. Radi zaštite interesa svih drugih igrača:

 • ako igrač zna ili veruje da je drugi igrač prekršio ili da je možda prekršio pravila i da drugi igrač to ne uočava ili to zanemaruje, igrač treba to da kaže drugom igraču, igračevom zapisničaru, sudiji ili Takmičarskoj komisiji;
 • ovo treba uraditi odmah pošto je igrač postao svestan problema, a najkasnije pre no što drugi igrač vrati svoju skor-kartu, sem ukoliko to nije moguće učiniti tako.

Ako igrač propusti da učini tako, Takmičarska komisija može diskvalifikovati igrača po Pravilu 1.2a ako odluči da je ovo ozbiljno nedozvoljeno ponašanje suprotno duhu igre.

(3) Igranje dvema lopticama kada je neizvesno šta treba činiti. Igrač koji je nesiguran u to koji je pravi postupak tokom igranja na rupi može završiti igru na rupi igrajući dvema lopticama bez kazne:

 • igrač mora odlučiti da igra dvema lopticama posle pojave neizvesne situacije a pre izvođenja udarca;
 • igrač treba da izabere koja loptica će biti važeća ako pravila dozvole postupak primenjen na tu lopticu, objavljujući ovaj izbor svom zapisničaru ili drugom igraču pre izvođenja udarca;
 • ako igrač ne izabere na vreme, loptica kojom se prvo igra tretira se kao podrazumevano izabrana loptica;
 • igrač mora pre vraćanja skor-karte izvestiti Takmičarsku komisiju o činjenicama u vezi sa situacijom, čak i ako igrač ima isti rezultat sa obe loptice; igrač se diskvalifikuje ako propusti da to učini;
 • ako je igrač izveo udarac pre nego što je odlučio da igra drugom lopticom:
 • ovo pravilo se uopšte ne primenjuje, a rezultat koji je u važnosti jeste rezultat postignut igrajući lopticom kojom je igrano pre nego što je igrač odlučio da igra drugom lopticom;
 • ali igrač se ne kažnjava zbog igre drugom lopticom.

Druga loptica kojom je igrano po ovom pravilu nije isto što i provizorna loptica po Pravilu 18.3.

(4) Odluka Takmičarske komisije u vezi s rezultatom na rupi. Kada igrač igra dvema lopticama po (3), Takmičarska komisija će odlučiti koji je igračev rezultat na rupi na sledeći način:

 • Računa se rezultat postignut izabranom lopticom (bez obzira na to da li ju je izabrao igrač ili je izbor podrazumevan) ako pravila dozvoljavaju primenjeni postupak u vezi s tom lopticom.
 • Ako pravila ne dozvoljavaju postupak primenjen na tu lopticu, računa se rezultat postignut drugom lopticom ako pravila dozvoljavaju postupak primenjen na tu drugu lopticu.
 • Ako pravila ne dozvoljavaju nijedan od postupaka primenjenih na obe loptice, računa se rezultat postignut izabranom lopticom (bez obzira na to da li ju je izabrao igrač ili je izbor podrazumevan), osim ako je došlo do ozbiljnog kršenja pravila u igranju tom lopticom s pogrešnog mesta, u kom slučaju se računa rezultat postignut u igri drugom lopticom.
 • Ako je došlo do ozbiljnog kršenja pravila u igranju bilo kojom lopticom s pogrešnog mesta, igrač se diskvalifikuje.
 • Svi udarci izvedeni lopticom za koju se ne računa rezultat (uključujući izvedene udarce i eventualne kaznene udarce stečene isključivo igranjem tom lopticom) ne računaju se za igračev rezultat za tu rupu.

„Pravila dozvoljavaju postupak primenjen” znači da je ili: (a) igrano prvobitnom lopticom iz položaja u kome je zatečena, a sa tog položaja je dozvoljeno igrati, ili je (b) loptica kojom je igrano uvedena u igru po ispravnom postupku, na ispravan način i na pravom mestu po pravilima.

20.2 Odlučivanje o problemima po pravilima

20.2a Odlučivanje sudije

Sudija je službeno lice koje je imenovala Takmičarska komisija da odlučuje o problemima u vezi s činjenicama i da primenjuje pravila.

Sudijine odluke u vezi sa činjenicama ili o primeni pravila igrač mora primeniti.

 • Igrač nema pravo da se žali na sudijine odluke Takmičarskoj komisiiji.
 • Sudija može tražiti pomoć od Takmičarske komisije pre odlučivanja ili uputiti odluku Takmičarskoj komisiji na razmatranje, ali nije obavezan da to učini.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 6C (u kome se objašnjava opseg sudijskog punomoćja).

20.2b Odlučivanje Takmičarske komisije

Kada nema sudije koji bi odlučio ili kada sudija uputi odluku Takmičarskoj komisiji:

 • Takmičarska komisija će odlučiti i
 • odluka Takmičarske komisije je konačna.

Ako Takmičarska komisija ne može doneti odluku, ona može razmatrani problem uputiti Komisiji za pravila golfa (The Rules of Golf Committee) pri R&A, čija odluka je konačna.

20.2c Primena standarda „golo oko” pri korišćenju video-dokaza

Kada Takmičarska komisija razmatra činjenične probleme pri odlučivanju, korišćenje video-dokaza je ograničeno standardom ,,golo oko”:

 • ako se činjenice prikazane na video-snimku ne mogu prihvatljivo videti golim okom, taj video-dokaz će biti odbačen čak i ako ukazuje na kršenje pravila;
 • ali čak i kada se video-dokaz odbacuje po standardu „golo oko”, kršenje pravila će se ipak ustanoviti ako je igrač na neki drugi način svestan činjenica koje čine kršenje pravila (kao što je da je igrač osetio da je štap dodirnuo pesak u bankeru čak i ako se to nije moglo videti golim okom).

20.2d Kada će se ispraviti pogrešna odluka

Ako se kasnije ustanovi da je odluka sudije ili Takmičarske komisije bila pogrešna:

 • odluka će se ispraviti ako je to moguće po pravilima;
 • ako je prekasno da se to učini, pogrešna odluka ostaje važeća.

Ako igrač deluje tako da krši pravilo na osnovu opravdanog nerazumevanja sudijinih ili instrukcija Takmičarske komisije tokom igranja kruga ili dok je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a (na primer, dižući lopticu u igri kada to nije dozvoljeno po pravilima), nema kazne, a instrukcija se tretira kao pogrešno odlučivanje.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 6C (šta treba da čini Takmičarska komisija kada je doneta pogrešna odluka).

20.2e Diskvalifikovanje igrača pošto je rezultat meča ili takmičenja proglašen konačnim

(1) Meč-plej. Ne postoji vremensko ograničenje za diskvalifikovanje igrača po Pravilu 1.2 (ozbiljno loše ponašanje) ili po Pravilu 1.3b(1) (namerno zanemarivanje znanog kršenja ili kazne, ili dogovaranje s drugim igračem da se zanemari bilo koje pravilo ili kazna za koju oni znaju da se primenjuje).

Ovo se može učiniti čak i kada je rezultat meča proglašen konačnim (pogledajte Pravilo 3.2a[5]).

Za situaciju u kojoj Takmičarska komisija odlučuje u vezi sa zahtevom podnetim pošto su rezultati meča proglašeni konačnim, pogledajte Pravilo 20.1b(3).

(2) Strouk-igra. Obično, kazna se ne sme dodavati ili ispravljati pošto je takmičenje u strouk-igri završeno, što znači:

 • kada je rezultat postao konačan na način koji je odredila Takmičarska komisija,
 • ili u kvalifikacijama igranim u obliku strouk-igre, posle kojih se igra meč-plej, kada je igrač izveo prvi udarac sa polazišta radi počinjanja svog prvog meča.

Ali igrač mora biti diskvalifikovan čak i kada je takmičenje završeno:

 • ako je predao rezultat za bilo koju rupu niži nego što on to jeste iz bilo kog razloga, sem zbog propuštanja da uključi u rezultat jedan kazneni udarac ili više kaznenih udaraca za koje, pre završetka takmičenja, igrač nije znao (pogledajte Pravilo 3.3b[3]);
 • ako je znao pre završetka takmičenja da je na vraćenoj skor-karti prikazani hendikep viši od stvarnog hendikepa, a ovo je uticalo na broj hendikep udaraca korišćenih u prilagođavanju igračevog rezulata (pogledajte Pravilo 3.3b[4]);
 • ako je znao pre završetka takmičenja da je kršio bilo koje drugo pravilo, što se kažnjava diskvalifikacijom, ili
 • ako se namerno dogovorio s bilo kojim drugim igračem da zanemare neko pravilo ili kaznu za koju su znali da se primenjuje (pogledajte Pravilo 1.3b[1]).

Takmičarska komisija može takođe diskvalifikovati igrača po Pravilu 1.2. (ozbiljno loše ponašanje) po završetku takmičenja.

20.3 Situacije koje nisu obuhvaćene pravilima

O bilo kojoj situaciji koja nije obuhvaćena pravilima treba da odluči Takmičarska komisija:

 • uzimajući u obzir sve okolnosti i
 • tretirajući situaciju na način koji je opravdan, pošten i u saglasnosti s onim kako se slične situacije tretiraju po pravilima.


Povratak na Pravila >>