Pravilo 22 Igra učetvoro (poznata i kao igra „naizmeničnih udaraca”)

Svrha pravila: Pravilo 22 bavi se igrom učetvoro (engl. Foursomes) (igra se u meč-pleju ili kao strouk-igra), u kojoj se dva partnera zajedno takmiče kao strana naizmenično udarajući jednu lopticu. Pravila za ovaj oblik igre u suštini su ista kao za igru pojedinaca, izuzev što se zahteva od partnera da naizmenično izvode početni udarac radi počinjanja igre na rupi, a da na rupama igraju naizmeničnim izvođenjem udaraca.

22.1         Pregled igre učetvoro

Igra učetvoro (poznata i kao igra naizmeničnih udaraca) jeste oblik igre u kome igraju partneri (bilo u meč-pleju bilo u strouk-igri) pri čemu se dva partnera takmiče kao strana naizmenično igrajući jednom lopticom na svakoj rupi.

Na ovaj oblik igre primenjuju se pravila 1–20 (pri čemu se strana, a ona igra jednom lopticom, tretira na isti način kao igrač pojedinac), modifikovana ovim posebnim pravilima.

Varijanta ove igre jeste oblik meč-pleja poznat kao igra utroje (engl. Threesomes), u kome se igrač pojedinac takmiči protiv strane koju čine dva partnera i koji naizmenično izvode udarce po ovim posebnim pravilima.

22.2 Bilo koji od partnera može delovati za stranu

Pošto se oba partnera takmiče kao jedna strana igrajući jednom lopticom:

 • bilo koji partner može preduzeti bilo koje dozvoljeno delovanje za stranu pre izvođenja udarca, kao što je označavanje položaja loptice i podizanje, ponovno polaganje, ispuštanje i postavljanje loptice, bez obzira na to koji je parter na redu da igra za stranu;
 • partner i njegov kedi mogu pomoći drugom partneru na bilo koji način na koji je to dozvoljeno kediju drugog partnera (kao što je davanje saveta, drugi partner može tražiti savet, a partner može preduzimati i druga delovanja dozvoljena Pravilom 10), ali ne smeju pomagati na bilo koji način na koji to po pravilima nije dozvoljeno da čini ni kedi drugog partnera;
 • bilo koje preduzeto delovanje ili kršenje pravila bilo kog partnera ili bilo kog kedija primenjuje se na stranu.

U strouk-igri, potrebno je da samo jedan od partnera overi rezultate na rupama strane na skor-karti (pogledajte Pravilo 3.3b).

22.3 U okviru strane udarci se moraju izvoditi  naizmenično

Partneri moraju izvoditi svaki udarac za stranu naizmenično, na svakoj rupi:

 • jedan od partnera mora prvi igrati za stranu sa polazišta svih neparno numerisanih rupa, a drugi partner mora igrati prvi za stranu sa polazišta svih parno numerisanih rupa;
 • po izvođenju prvog udarca za stranu sa polazišta rupe, partneri moraju naizmenično izvoditi udarce u preostalom delu igre na rupi;
 • ako je udarac poništen ili se na neki drugi način ne računa po bilo kom pravilu (izuzev kada je udarac izveden po pogrešnom redosledu kršeći ovo pravilo), isti partner koji je izveo udarac mora izvesti i sledeći udarac za stranu;
 • ako strana odluči da igra provizornom lopticom, njome mora igrati partner čiji je red da izvede sledeći udarac za stranu.

Nijedan kazneni udarac za stranu ne utiče na naizmenični redosled igranja partnera.

Kazna za izvođenje udarca po pogrešnom redosledu kršeći Pravilo 22.3: opšta kazna.

U strouk-igri strana mora ispraviti grešku:

 • Partner čiji je red da izvede udarac mora ga izvesti s mesta sa kojeg je strana izvela prvi udarac po pogrešnom redosledu.
 • Udarac izveden pogrešnim redosledom i svi sledeći udarci izvedeni pre nego što je greška ispravljena (što obuhvata izvedene udarce i eventualne kaznene udarce pri igranju isključivo tom lopticom) ne računaju se.
 • Ako strana ne ispravi grešku pre izvođenja udarca kojim počinje igru na sledećoj rupi, ili za poslednju rupu u krugu, pre predaje skor-karte, strana se diskvalifikuje.

22.4 Započinjanje kruga

22.4a Partner koji igra prvi

Strana može izabrati partnera koji će igrati sa prvog polazišta započinjući igru u krugu, sem ukoliko uslovi takmičenja ne određuju koji partner mora igrati prvi.

Strana koja počinje igranje kruga kada taj partner izvede početni udarac za stranu na prvoj rupi.

22.4b Polazno vreme i polazna tačka

Pravilo 5.3a primenjuje se različito na svakog od partnera prema tome koji od njih će igrati prvi za stranu:

 • Partner koji će igrati prvi mora biti spreman za igru u polazno vreme na polaznoj tački i mora početi igru u to vreme (i ne ranije).
 • Partner koji će igrati drugi mora biti prisutan u polazno vreme bilo u polaznoj tački ili na rupi u blizini mesta na kome se očekuje da će se loptica kojom je odigrano sa polazišta zaustaviti.

Ako svaki od partnera nije prisutan na upravo opisani način, strana krši Pravilo 5.3a.

22.5 Partneri mogu zajednički koristiti štapove

Pravilo 4.1b(2) modifikovano je tako da se dozvoljava partnerima da zajedno koriste štapove, sve dok ukupan broj štapova koji oni zajedno imaju nije veći od 14.

Povratak na Pravila >>