Pravilo 23 – Igra sa četiri loptice

Svrha pravila: Pravilo 23 bavi se igrom sa četiri loptice (engl. Four-Ball) (igra se u meč-pleju ili kao strouk-igra), u kojoj se dva partnera zajedno takmiče kao strana svaki igrajući svojom lopticom. Rezultat koji je strana ostvarila u igri na rupi niži je od rezultata partnera na toj rupi.

23.1 Pregled igre sa četiri loptice

Igra sa četiri loptice jeste oblik igre (bilo u meč-pleju ili u strouk-igri) u kojem igraju partneri, pri čemu:

 • se dva partnera takmiče zajedno kao strana, prilikom čega svaki igrač igra sopstvenom lopticom, i
 • rezultat strane na rupi niži je od rezultata dva partnera na toj rupi.

Pravila 1–20 primenjuju se na ovaj oblik igre modifikovana ovim posebnim pravilima.

Varijanta ovog oblika meč-pleja poznata je kao igra najbolja loptica (engl. Best-Ball), u kojoj se igrač pojedinac takmiči protiv strane koju čine dva ili tri partnera a svaki partner igra sopstvenom lopticom, po pravilima modifikovanim ovim posebnim pravilima. (Za igru najbolja loptica sa tri partnera na strani svako pozivanje na drugog partnera znači na druga dva partnera.)

23.2 Bodovanje u igri sa četiri loptice
23.2a Rezultat strane na rupi u meč-pleju i u strouk-igri

 • Kada oba partnera ubace lopticu u rupu ili na neki drugi način završe igranje na rupi po pravilima: niži rezultat je rezultat strane za tu rupu.
 • Kada samo jedan partner ubaci lopticu u rupu ili na neki drugi način završi igranje na rupi po pravilima: rezultat tog partnera je rezultat stane na toj rupi; nije potrebno da drugi partner ubaci lopticu u rupu.
 • Kada nijedan od partnera ne ubaci lopticu u rupu ili na neki drugi način ne završi igranje na rupi po pravilima: strana nema rezultat za tu rupu, što znači:
 • u meč-pleju, strana gubi igru na rupi, sem ukoliko suprotna strana nije već objavila predaju ili je izgubila igru na rupi na neki drugi način;
 • u strouk-igri, strana se diskvalifikuje ukoliko se na vreme ne ispravi greška po Pravilu 3.3c.

23.2b Skor-karta strane u strouk-igri

(1) Odgovornost strane. Bruto rezultati strane za svaku rupu moraju se unositi na jednu skor-kartu i, u hendikep takmičenju, na skor-karti moraju biti uneti hendikepi svakog od partnera.

Za svaku rupu:

 • na skor-kartu mora se uneti bruto rezultat najmanje jednog od partnera;
 • nema kazne za unošenje rezultata više od jednog partnera na skor-kartu;
 • svaki rezultat na skor-karti mora biti jasno označen kao rezultat pojedinog partnera koji ga je postigao i, ako to nije učinjeno, strana se diskvalifikuje;
 • u opštem slučaju nije dovoljno označiti rezultat kao rezultat strane.

Dovoljno je da samo jedan od partnera overi rezultate na rupama na skor-karti strane po Pravilu 3.3b(2).

(2) Odgovornost Takmičarske komisije. Takmičarska komisija je odgovorna za odlučivanje o tome koji rezultat se računa za stranu na svakoj rupi, što obuhvata i primenu bilo kojih hendikepa u hendikep takmičenju:

 • Ako je u skor-kartu unet samo jedan rezultat, taj rezultat se računa za stranu.
 • Ako su u skor-kartu uneti rezultati oba partnera na rupi:
 • ukoliko se ovi rezultati razlikuju, niži (bruto ili neto) rezultat za tu rupu računa se kao rezultat strane;
 • ukoliko su oba rezultata ista, Takmičarska komisija može uzeti u obzir bilo koji od rezultata. Ako se za rezultat koji je uzet u obzir ustanovi da je pogrešan iz bilo kog razloga, Takmičarska komisija će uzeti u obzir drugi rezultat.

Ako rezultat koji se računa za stranu nije jasno označen kao rezultat pojedinog partnera koji ga je ostvario ili ako je taj partner diskvalifikovan u vezi s igrom na rupi, strana se diskvalifikuje.

23.2c Izuzetak za Pravilo 11.2. u igri sa četiri loptice

Pravilo 11.2 ne primenjuje se u sledećoj situaciji:

Kada je igračev partner već završio igru na rupi a potrebno je da igračeva loptica u kretanju upadne u rupu da bi se ostvario niži rezultat strane za rupu za jedan udarac, ako bilo koja osoba namerno preusmeri ili zaustavi lopticu u trenutku kada nema opravdane mogućnosti da ona može upasti u rupu, za tu osobu nema kazne, a rezultat ostvaren igračevom lopticom ne računa se za stranu

DIJAGRAM 23.2b

23.3 Kada počinje i kada se završava igranje kruga; kada je završeno igranje na rupi

23.3a Kada počinje igranje kruga

Strana počinje igranje kruga kada jedan od partnera izvede udarac da bi počeo igru na svojoj prvoj rupi.

23.3b Kada se završava igranje kruga

Strana završava igranje kruga:

 • u meč-pleju, kada je bilo koja strana pobedila u meču (pogledajte pravila 3.2a[3] i [4]);
 • u strouk-igri, kada je strana zavšila igru na poslednjoj rupi, bilo tako što su oba partnera ubacila lopticu u rupu (što obuhvata i ispravljanje grešaka, kao što su one po Pravilu 6.1 ili 14.7b), bilo što je jedan partner ubacio lopticu u rupu na poslednjoj rupi a drugi partner je izabrao da to ne učini.

23.3c Kada je završeno igranje na rupi

(1)    Meč-plej. Strana je završila igranje na rupi kada su oba partnera ubacila lopticu u rupu ili su predala svoje sledeće udarce ili kada su obe strane predale igru na toj rupi.

(2)    Strouk-igra. Strana je završila igranje na rupi kada je jedan od partnera ubacio lopticu u rupu a drugi partner je ili ubacio lopticu u rupu ili je izabrao da to ne čini.

23.4 Jedan partner ili oba partnera mogu predstavljati stranu

Stranu može predstavljati jedan partner tokom čitavog kruga ili tokom nekog dela kruga. Nije nužno da oba partnera budu prisutna, ili ako su prisutna, da oba igraju na svakoj rupi.

Ako je partner odsutan, a potom stigne da bi igrao, ovaj partner može početi igru za stranu samo između igranja dveju rupa, što znači:

 • Meč-plej – pre nego što bilo koji igrač počne igru na rupi. Ako partner stigne tek pošto je bilo koji igrač bilo koje strane u meču počeo igru na rupi, tom partneru nije dozvoijeno da igra za stranu do sledeće rupe.
 • Strouk-igra – pre nego što drugi partner započne igru na rupi. Ako partner stigne tek pošto je drugi partner počeo igru na rupi, tom partneru koji je stigao nije dozvoljeno da igra za stranu do sledeće rupe.

Partner koji je stigao a nije mu dozvoljeno da igra na rupi, može i dalje da savetuje drugog partnera ili da mu pomaže i da preduzima delovanja za drugog partnera na toj rupi (pogledajte pravila 23.5a i 23.5b).

Kazna za kršenje Pravila 23.4: opšta kazna.

23.5 Delovanja igrača koja utiču na igru partnera

23.5a Igraču se dozvoljava svako delovanje u vezi s partnerovom lopticom koje može preduzeti i partner

Iako svaki igrač koji igra za stranu igra sopstveno lopticom:

 • igrač može preduzeti bilo koje delovanje u vezi s partnerovom lopticom koje je dozvoljeno partneru pre izvođenja udarca, kao što je to označavanje položaja loptice i podizanje, ponovno polaganje, ispuštanje i postavljanje loptice;
 • igrač i igračev kedi mogu pomagati partneru na svaki od načina na koji je to dozvoljeno partnerovom kediju (mogu oni savetovati, može se od njih tražiti savet, oni mogu preduzimati druga delovanja dozvoljena Pravilom 10), ali ne smeju pružati bilo koju pomoć koju po pravilima ni partnerovom kediju nije dozvoljeno da pruža.

U strouk-igri partneri se ne smeju dogovoriti jedan s drugim da ostave lopticu na njenom mestu na grinu radi pomoći bilo kom od njih ili bilo kom drugom igraču (pogledajte Pravilo 15.3a).

23.5b Partner je odgovoran za igračeva delovanja

Bilo koje delovanje koje igrač preduzima u vezi s partnerovom lopticom ili opremom tretira se kao da ga je preduzeo partner.

Ako bi igračevo delovanje bilo kršenje pravila da ga je preduzeo partner:

 • smatra se da partner krši pravilo i on se kažnjava odgovarajućom kaznom (pogledajte Pravilo 23.8a).
 • Primeri ovoga su situacije u kojima igrač krši pravila:
 • poboljšavajući uslove koji utiču na udarac koji treba da izvede partner,
 • slučajno izazivajući pomeranje partnerove loptice, ili
 • propuštajući da označi položaj partnerove loptice pre njenog podizanja.

Ovo se isto tako primenjuje na igračeva delovanja u vezi s partnerovom lopticom kojima bi se kršilo pravilo kada bi ih preduzeo partner ili partnerov kedi.

Ako delovanja igrača ili igračevog kedija utiču na igru i igračevom sopstvenom lopticom i lopticom partnera, pogledajte Pravilo 23.8a(2) da biste ustanovili kada se kažnjavaju oba partnera.

23.6 Redosled igranja partnera u strani

Partneri mogu igrati po redu za koji strana smatra da je najbolji.

Ovo znači da kada je igračev red da igra po Pravilu 6.4a (meč-plej) ili 6.4b (strouk-igra), može igrati bilo ko, igrač ili njegov partner.

IzuzetakNastavljanje igre na rupi po predaji udarca u meč-pleju:

 • Igrač ne sme nastaviti igru na rupi pošto je izvršena predaja njegovog sledećeg udarca ako bi time pomogao svom partneru.
 • Ako igrač to učini, njegov rezultat za rupu ostaje bez kazne, ali se partnerov rezultat za rupu ne može računati kao rezultat strane.

23.7 Partneri mogu zajednički koristiti štapove

Pravilo 4.1b(2) modifikovano je da dozvoli partnerima da zajedno koriste štapove, sve dok ukupan broj štapova koji oni zajedno imaju nije veći od 14.

23.8 Kada se kazna primenjuje samo na jednog partnera ili kada se primenjuje na oba

Kada igrač biva kažnjen zbog kršenja pravila, kazna se može primeniti samo na tog igrača ili na oba partnera (to jest, na stranu). Ovo zavisi od kazne i od oblika igre:

23.8a Kazne koje nisu diskvalifikacija

(1) Obično, kazna se primenjuje samo na igrača, ne i na partnera. Kada igrač biva kažnjen kaznom koja nije diskvalifikovanje, ona se obično primenjuje na igrača a ne i na njegovog partnera, izuzev u situacijama obuhvaćenim sa (2).

 • Svi kazneni udarci dodaju se samo rezultatu igrača, a ne i rezultatu partnera.
 • U meč-pleju, igrač koji je kažnjen opštom kaznom (gubitak rupe) nema rezultat koji bi se mogao računati kao rezultat strane na toj rupi, ali ta kazna nema uticaja na partnera, koji može nastaviti da igra za stranu na toj rupi.

(2) Tri situacije u kojima se kazna igrača primenjuje i na partnera.

 • Kada igrač krši Pravilo 4.1b (ograničenje na 14 štapova; zajednički, dodati ili zamenjeni štapovi). U meč-pleju, stana se kažnjava (prilagođavanjem rezultata meča); u strouk-igri, partner se kažnjava istom kaznom kao i igrač.
 • Kada igračevo kršenje pomaže partneru u igri. Bilo u meč-pleju bilo u strouk-igri, partner se kažnjava istom kaznom kao i igrač.
 • U meč-pleju, kada igračevo kršenje šteti igri protivnika. Partner takođe biva kažnjen istom kaznom kao i igrač.

IzuzetakIgrač koji izvede udarac u pogrešnu lopticu ne tretira se kao da je pomogao partneru u igri ili da je štetio protivniku u igri:

 • samo igrač (ne i partner) kažnjava se opštom kaznom za kršenje Pravila 6.3c;
 • ovo važi bez obzira na to da li loptica kojom je igrano kao pogrešnom lopticom pripada partneru, protivniku ili bilo kom drugom.

23.8b Kazne diskvalifikovanja

(1) Kada to što jedan partner čini prekršaj znači da se strana diskvalifikuje. Strana se diskvalifikuje kada je bilo koji partner kažnjen diskvalifikovanjem po bilo kom od sledećih pravila:

 • Pravilo 1.2                   Standardi ponašanja igrača
 • Pravilo 1.3                   Igranje po pravilima
 • Pravilo 4.1a                 Štap dozvoljen za izvođenje udarca
 • Pravilo 4.1c                 Postupak isključivanja štapova iz igre
 • Pravilo 4.2a                 Dozvoljene loptice za igranje kruga
 • Pravilo 4.3                   Korišćenje opreme
 • Pravilo 5.6a                Neopravdano kašnjenje
 • Pravilo 5.7b-c             Kada Takmičarska komisija prekida igru i kada se igra nastavlja
 • Pravilo 6.2b                Pravila koja se odnose na polazište

Samo meč-plej:

 • Pravilo 3.2c Primena hendikepa u hendikep meču

Samo strouk-igra:

 • Pravilo 3.3b(2)           Odgovornost igrača: overa i vraćanje skor-karte
 • Pravilo 3.3b(3)           Pogrešan rezultat za rupu
 • Pravilo 3.3b(4)           Bodovanje u hendikep takmičenju
 • Pravilo 23.2b              Skor-karta strane u strouk-igri
 • Pravilo 5.2b Vežbanje na igralištu pre kruga ili između krugova

(2) Kada prekršaj koji su napravila oba partnera znači da je strana diskvalifikovana. Strana je diskvalifikovana kada su oba partnera kažnjena diskvalifikovanjem po bilo kom od sledećih pravila:

 • Pravilo 5.3                   Započinjanje i završavanje igranja kruga
 • Pravilo 5.4                   Igranje u grupama
 • Pravilo 5.7a Kada igrači mogu ili moraju zaustaviti igru

Samo strouk-igra:

Strana se diskvalifikuje ako su, na istoj rupi, oba partnera kažnjena diskvalifikovanjem po bilo kojoj kombinaciji sledećih pravila:

 • Pravilo 3.3c                 Propust da se ubaci loptica u rupu
 • Pravilo 6.1b                 Igranje van polazišta pri počinjanju igre na rupi
 • Pravilo 6.3c                 Pogrešna loptica
 • Pravilo 14.7                 Igranje sa pogrešnog mesta

(3) Kada prekršaj jednog igrača znači samo da taj igrač nema valjani rezultat za rupu. U svim drugim situacijama kada igrač prekrši pravilo po kome se to kažnjava diskvalifikovanjem, taj igrač se ne diskvalifikuje, ali njegov rezultat na rupi na kojoj se prekršaj dogodio ne može se računati za stranu.

U meč-pleju, ako oba partnera krše takvo pravilo na istoj rupi, strana gubi rupu.

Povratak na Pravila >>