Pravilo 4 – Oprema igrača

Svrha pravila: Pravilo 4 bavi se opremom koju igrač može koristiti tokom igre u krugu. Na osnovu načela da je golf izazovna igra u kojoj uspeh treba da zavisi od igračevih procena, veština i sposobnosti, igrač:

 • mora koristiti propisane štapove i loptice,
 • je ograničen na korišćenje ne više od 14 štapova i obično ne sme zameniti oštećene ili izgubljene štapove, i
 • ograničen je u pogledu korišćenja druge opreme, naprava za pomoć u igri.

O detaljnijim zahtevima koje treba da ispune štapovi, loptice i druga oprema i o procesu konsultovanja i podnošenja opreme na ocenu o ispunjenosti zahteva pogledajte pravila o opremi.

4.1 Štapovi

4.1a Štapovi kojima je dozvoljeno izvoditi udarac

(1) Štapovi koji ispunjavanju zahteve. Pri izvođenju udarca igrač mora koristiti štap koji ispunjava zahteve navedene u pravilima o opremi:

 • štap upotrebljen za izvođenje udarca mora ispunjavati zahteve ne samo kada je nov, već i kada je namerno ili slučajno modifikovan na bilo koji način;
 • ali ako su karakteristike performansi štapa koji ispunjava zahteve promenjene zbog habanja tokom normalne upotrebe, štap i dalje ispunjava zahteve.

Termin „karakteristike performansi” odnosi se na bilo koji deo štapa koji ima uticaja na performanse pri izvođenju udarca, kao što su grip (drška), šaft, glava štapa ili ležanje štapa ili loft (nagib glave štapa) (uključujući ležanje ili loft prilagodljivog štapa).

(2) Korišćenje popravljenog štapa koji je bio oštećen tokom igre u krugu. Ako se štap koji ispunjava zahteve ošteti tokom igre u krugu ili u periodu kada je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a, igrač ga ne sme zameniti drugim štapom (sem u slučaju ograničenog izuzetka kada igrač nije prouzrokovao oštećenje, pogledajte Pravilo 4.1b[3]).

Ali, bez obzira na to šta je uzrok oštećenja, smatra se do kraja kruga da oštećeni štap ispunjava zahteve (ali ne tokom igranja dodatnog kruga [plej-ofa] u strouk-igri, jer se on smatra novim krugom).

Tokom preostalog dela kruga, igrač može:

 • nastaviti da izvodi udarce oštećenim štapom, ili
 • popraviti štap vraćajući ga u stanje što je moguće bliže onom u kome je bio pre nego što je došlo do njegovog oštećenja tokom igranja kruga ili dok je igra bila zaustavljena, koristeći originalne grip, šaft i glavu štapa.Ali popravljajući štap:
 • igrač ne sme preko mere usporavati igru (pogledajte Pravilo 5.6a)
 • bilo koje oštećenje koje je postojalo pre početka kruga ne sme se popravljati.

„Oštećen tokom kruga” znači da su promenjene karakteristike performansi štapa, usled bilo kojeg delovanja tokom igranja kruga (što obuhvata i vreme kada je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a), bilo da je to učinio:

 • igrač (na primer, izvođenjem udarca ili vežbajući sving korišćenjem štapa, stavljajući ga u torbu ili ga vadeći iz torbe, ispuštajući ga ili naslanjajući se na njega, bacajući ga ili koristeći ga na neadekvatan način), ili
 • bilo koja druga osoba, spoljašnji faktor ili prirodna sila.

Ali, štap nije „oštećen tokom kruga” ako je igrač namerno promenio karakteristike performansi štapa tokom kruga, kao što je obuhvaćeno Pravilom 4.1a(3).

(3) Namerno menjanje karakteristika performansi štapa tokom igranja kruga. Igrač ne sme izvesti udarac štapom čije je karakteristike performansi sam namerno promenio tokom igranja kruga (što obuhvata i vreme u kome je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a):

 • korišćenjem podesivog svojstva štapa ili fizički menjajući štap (izuzev kada je igraču dozvoljeno da popravi oštećenje na štapu po Pravilu 4.1a[2]) ili
 • primenjujući bilo kakvu materiju na glavu štapa (sem njenog čišćenja) koja utiče na njene performanse pri izvođenju udarca.

Izuzetak – Prilagodljivi štap vraćen u svoje početno stanje: Ako su karakteristike performansi štapa bile promenjene korišćenjem njegovog podesivog svojstva i, pre nego što je štap upotrebljen za izvođenje udarca, vraćen je što je moguće bliže svom početnom  stanju vraćajući podesivo svojstvo u stanje u kome je bilo pre promene, nema kazne i štap se može upotrebiti za izvođenje udarca.

Kazna za izvođenje udarca uz kršenje Pravila 4.1a: diskvalifikovanje.

 • Po ovom pravilu nije predviđena kazna za samo posedovanje (ali ne i izvođenje udarca njime) štapa koji ne ispunjava zahteve ili štapa čije su karakteristike performansi namerno promenjene tokom kruga.
 • Ali, takav štap se i dalje računa kao jedan od 14 dozvoljenih štapova po Pravilu 4.1b(1).

4.1b Ograničenje na 14 štapova; zajedničko korišćenje, dodavanje ili zamenjivanje štapova tokom kruga

(1) Ograničenje na 14 štapova. Igrač ne sme:

 • početi krug sa više od 14 štapova, ili
 • imati više od 14 štapova tokom igranja kruga.

Ako igrač počne krug sa manje od 14 štapova, on može dodavati štapove tokom igranja kruga do ograničenja od 14 štapova (pogledajte Pravilo 4.1b[4] o ograničenju u pogledu dodavanja štapova).

Kada igrač postane svestan toga da krši ovo pravilo time što ima više od 14 štapova, mora odmah izbaciti višak štapova iz igre, po proceduri definisanoj Pravilom 4.1c(1):

 • Ako igrač počne igru sa više od 14 štapova, on može izabrati koje će štapove isključiti iz igre.
 • Ako igrač doda višak štapova tokom kruga, ovi dodati štapovi su baš oni koji se moraju isključiti iz igre.

Pošto je igrač započeo krug, i ako uzme štap drugog igrača koji je ovaj ostavio iza, ili je neko pogrešno stavio štap u igračevu torbu bez njegovog znanja, štap se ne posmatra kao jedan od štapova igrača u smislu ograničenja na 14 štapova (ali se ne sme koristiti).

(2) Nije dozvoljeno zajedničko korišćenje štapova. Igrač je ograničen na korišćenje samo onih štapova sa kojima je počeo igru ili ih je dodao kao što je opisano u (1):

 • igrač ne sme izvoditi udarac štapom koji je koristio bilo ko drugi ko igra na igralištu  (čak i ako drugi igrač igra u drugoj grupi ili učestvuje na drugom takmičenju);
 • kada igrač postane svestan toga da krši ovo pravilo izvođenjem udarca štapom drugog igrača, mora odmah isključiti taj štap iz igre, po proceduri opisanoj u Pravilu 4.1c(1).

Pogledajte pravila 22.5 i 23.7 (ograničeni izuzeci u oblicima igre u kojima igraju partneri dozvoljavaju partnerima da zajednički koriste štapove ako zajedno nemaju više od 14 štapova).

(3) Nije dozvoljena zamena izgubljenog ili oštećenog štapa. Ako je igrač započeo igru sa 14 štapova ili je dodavao štapove do ograničenja od 14 štapova, a potom izgubi ili ošteti štap tokom igranja kruga ili kada je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a, ne sme ga zameniti drugim štapom.

Izuzetak – Zamena oštećenog štapa kada nije igrač prouzrokovao oštećenje: Ako tokom igranja kruga (što obuhvata i vreme kada je igra zaustavljena) (pogledajte Pravilo 4.1a[2]) spoljašnji faktor ili prirodna sila ili bilo koja osoba koja nije igrač ili njegov kedi ošteti igračev štap, onda:

 • igrač može zameniti oštećeni štap bilo kojim štapom po Pravilu 4.1b(4).
 • Ali kada igrač to učini, mora istog trenutka ukloniti oštećeni štap iz igre, postupajući po Pravilu 4.1c(1).

(4) Ograničenja pri dodavanju ili zamenjivanju štapova. Pri dodavanju ili zamenjivanju štapa u slučajevima opisanim pod (1) ili (3), igrač ne sme:

 • neopravdano usporavati igru (pogledajte Pravilo 5.6a);
 • dodavati ili pozamljivati bilo koji štap od bilo koga ko igra na igralištu (čak i ako drugi igrač igra u nekoj drugoj grupi ili na nekom drugom takmičenju), ili
 • napraviti štap od delova koje bilo ko nosi za igrača tokom igranja kruga.

Kazna za kršenje Pravila 4.1b: Kazna se primenjuje na osnovu toga kada igrač postane svestan kršenja pravila:

 • Igrač postaje svestan kršenja pravila tokom igre na rupi. Kazna se primenjuje na kraju rupe na kojoj se igra. U meč-pleju, igrač mora završiti igru na rupi, primeniti rezultat sa te rupe na rezultat meča i potom primeniti kaznu da bi korigovao rezultat meča.
 • Igrač postaje svestan kršenja između dve rupe. Kazna se primenjuje na rezultat rupe koja je završena, a ne na rezultat sledeće rupe.

Kazna u meč-pleju – rezultat u meču se koriguje oduzimanjem rupe, maksimum dve rupe:

 • Ovo je kazna podešavanja meča – razlikuje se od kazne gubitka rupe.
 • Na kraju igre na rupi na kojoj se igra, ili je upravo završena, rezultat meča se koriguje oduzimanjem jedne rupe za svaku rupu na kojoj je došlo do kršenja pravila, u krugu je dozvoljeno oduzeti maksimalno dve rupe.
 • Na primer, ako igrač koji je započeo igru sa 15 štapova postane svestan toga da krši pravilo tokom igre na trećoj rupi, a potom pobedi na toj rupi i postigne rezultat u meču tri iznad, primenjuje se oduzimanje maksimalno dve rupe i igrač bi potom imao rezultat u meču jedan iznad.

Kazna u strouk-igri – dva kaznena udarca, najviše četiri kaznena udarca: igrač dobija opštu kaznu (dva kaznena udarca) za svaku rupu na kojoj je došlo do kršenja pravila, pri čemu može dobiti najviše četiri kaznena udarca u krugu (sabirajući po dva kaznena udarca na svakoj od prve dve rupe na kojima je došlo do kršenja pravila).

4.1c Postupak isključivanja štapova iz igre

(1) Tokom kruga. Kada igrač postane svestan tokom igranja kruga da krši Pravilo 4.1b(1), (2) ili (3) time što poseduje više od 14 štapova ili time što izvodi udarac štapom drugog igrača, mora odmah preduzeti radnju kojom jasno označava svaki štap koji se isključuje iz igre.

Ovo se može uraditi tako što:

 • se to saopšti protivniku u meč-pleju ili zapisničaru ili drugom igraču u grupi u strouk- -igri, ili
 • se preduzme neka druga jasna radnja (tako što se štap okrene naopako u torbi, stavi na pod golf automobilčića ili preda nekoj drugoj osobi).

Igrač ne sme izvoditi udarce do kraja igranja kruga bilo kojim štapom isključenim iz igre.

Ako štap isključen iz igre pripada drugom igraču, ovaj može nastaviti da ga koristi.

Kazna za kršenje Pravila 4.1c(1): diskvalifikovanje.

(2) Pre igranja kruga. Ako igrač postane svestan neposredno pre početka igranja kruga da ima više od 14 štapova, treba da pokuša da ostavi višak štapova.

Ali postoji sledeća mogućnost bez kazne:

 • igrač može isključiti bilo koji takav višak štapova iz igre pre početka igranja kruga, koristeći postupak opisan u (1), i
 • igrač može zadržati višak štapova (ali ih ne sme koristiti) tokom igranja kruga, i oni se ne računaju za ograničenje od 14 štapova.

Ako igrač namerno ponese više od 14 štapova na polazište i počne krug a da nije ostavio višak štapova, gornja mogućnost nije dozvoljena i primenjuje se Pravilo 4.1b(1).

4.2 Loptice

4.2a Loptice dozvoljene za igru

(1) Mora se igrati lopticama koje ispunjavanju zahteve. Pri izvođenju svakog udarca igrač mora koristiti lopticu koja ispunjava zahteve date u pravilima o opremi.

Igrač može za igru uzeti lopticu koja ispunjava zahteve od bilo koga, uključujući i drugog igrača na igralištu.

(2) Ne sme se igrati namerno izmenjenom lopticom. Pri izvođenju udarca igrač ne sme koristiti lopticu čije su karakteristike performansi namerno izmenjene, na primer grebanjem ili grejanjem ili primenom neke materije (ovo se ne odnosi na čišćenje loptice).

Kazna za izvođenje udarca kojim se krši Pravilo 4.2a: diskvalifikovanje.

4.2b Loptica se raspada na više delova tokom igranja na rupi

Ako se igračeva loptica raspadne u delove posle udarca, nema kazne, a udarac se ne računa.

Igrač mora igrati drugom lopticom sa mesta sa kog je izveo udarac (pogledajte Pravilo 14.6).

Kazna za igranje lopticom sa pogrešnog mesta pri čemu se krši Pravilo 4.2b: opšta kazna po Pravilu 14.7a.

4.2c Loptica koja se zaseče ili napukne tokom igranja na rupi

(1) Podizanje loptice da bi se videlo da li je zasečena ili napukla. Ako igrač osnovano veruje da je njegova loptica zasečena ili napukla tokom igre na rupi:

 • može podići lopticu da je pogleda, ali
 • mesto na kome je loptica mora prvo biti označeno, i loptica se ne sme čistiti (izuzev na grinu) (pogledajte Pravilo 14.1).

Ako igrač podiže lopticu bez osnovanog verovanja (izuzev na grinu gde može podići lopticu u skladu sa Pravilom 13.1b), i propusti da označi mesto na kome je bila pre nego što ju je podigao, ili čisti lopticu kada to nije dozvoljeno, dobija  jedan kazneni udarac.

Ako je na osnovu jednog delovanja ili na osnovu povezanih delovanja višestruko prekršeno pravilo iz kojeg se dobija kazna od jednog udarca pogledajte Pravilo 1.3c(4).

(2) Kada se loptica može zameniti drugom lopticom. Igrač može lopticu zameniti drugom jedino ako se jasno vidi da je prva loptica zasečena ili napukla a to oštećenje se desilo tokom igre na rupiali ne i ukoliko je loptica samo ogrebana ili zastrugana, ili je boja na njoj oštećena ili izbledela.

 • Ako je prva loptica zasečena ili napukla, igrač mora ponovo položiti drugu lopticu ili prvu lopticu, obavezno na mesto prve loptice (pogledajte Pravilo 14.2).
 • Ako prva loptica nije zasečena ili napukla, igrač je mora ponovo položiti na njeno pravo mesto (pogledajte Pravilo 14.2).

Ništa u ovom pravilu ne sprečava igrača da lopticu zameni drugom u skladu sa bilo kojim drugim pravilom ili da promeni loptice između igara na rupama.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta čime se krši Pravilo 4.2c: opšta kazna u skladu sa pravilima 6.3b ili 14.7a.

Ako je jednim delovanjem ili povezanim delovanjima prekršeno više pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

4.3 Korišćenje opreme

Pravilo 4.3 primenjuje se na sve tipove opreme koju bi igrač mogao koristiti tokom igranja  kruga, izuzev što su zahtevi da se igra štapovima i lopticama koji ih ispunjavaju dati u pravilima 4.1 i 4.2, a ne u ovom pravilu.

Ovo pravilo se bavi samo time kako se oprema koristi. Njime se ne ograničava vrsta opreme koju igrač može imati prilikom igranja kruga.

4.3a Dozvoljene i zabranjene upotrebe opreme

Igrač može koristiti opremu da bi mu pomogla u igranju kruga, ali igrač ne sme ostvariti potencijalnu prednost:

 • korišćenjem druge opreme (sem štapova i loptice) koja na veštački način eliminiše ili umanjuje potrebu za veštinom ili procenjivanjem koji su suštinski izazovi igre, ili
 • korišćenjem opreme (uključujući štapove i lopticu) na nenormalan način pri izvođenju udarca. Termin „nenormalan način” označava način koji je u osnovi različit od namene opreme i normalno se ne prihvata kao deo igranja.

Ovim pravilom se ne utiče na primenu bilo kojeg drugog pravila kojim se ograničavaju dozvoljena delovanja igrača štapom, lopticom ili drugom opremom (kao što je polaganje štapa ili drugog predmeta na tlo da bi se pomoglo igraču da odredi liniju udarca, pogledajte Pravilo 10.2b[3]).

Uobičajeni primeri dozvoljenih i nedozvoljenih upotreba opreme tokom igre kruga u skladu sa ovim pravilom jesu:

(1) Informacije o rastojanju i pravcu.

 • Dozvoljeno. Dobijanje informacija o rastojanju ili pravcu (na primer korišćenjem uređaja za merenje rastojanja ili kompasa).
 • Nije dozvoljeno:
 • merenje promena nadmorske visine, ili
 • interpretiranje informacija o rastojanju ili pravcu (na primer, korišćenje uređaja koji daje predloge linije igranja ili izbora štapa na osnovu položaja igračeve loptice).

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 8; Model lokalnog pravila G-5 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se zabranjuje upotreba uređaja za merenje rastojanja).

(2) Informacije o vetru i drugim meteorološkim uslovima.

 • Dozvoljeno:
 • dobijanje meteoroloških informacija bilo kog tipa (što obuhvata i brzinu vetra) koje su raspoložive na osnovu meteoroloških prognoza, ili
 • merenje temperature i vlažnosti na igralištu.
 • Nije dozvoljeno:
 • merenje brzine vetra na igralištu, ili
 • korišćenje napravljenih predmeta za dobijanje informacija (na primer, korišćenje praha radi procene pravca vetra).

(3) Informacije prikupljene pre ili tokom igranja kruga.

 • Dozvoljeno:
 • korišćenje informacija koje su prikupljene pre igranja kruga (na primer, informacije o igri  iz prethodnih krugova, saveti u vezi sa svingom ili preporuke u vezi sa štapom) ili
 • snimanje (radi korišćenja posle igranja kruga) informacija o igri ili fizioloških informacija tokom igranja kruga (kao što su dostignuto rastojanje štapom, statistika u vezi sa igrom ili otkucaji srca).
 • Nije dozvoljeno:
 • obrada ili interpretacija informacija o igri iz kruga (kao što su preporuke u vezi sa štapom zasnovane na rastojanjima postignutim u tekućem krugu) ili
 • korišćenje bilo koje fiziološke informacije zabeležene tokom igranja kruga.

(4) Audio i video.

 • Dozvoljeno:
 • slušanje zvuka ili gledanje videa sa sadržajima koji nisu u vezi sa takmičenjem koje je u toku (kao što su vesti ili muzika u pozadini).
 • Ali u ovim aktivnostima treba voditi računa o drugima oko sebe (pogledajte Pravilo 1.2).
 • Nije dozvoljeno:
 • slušanje muzike ili drugog zvučnog materijala kojim se povećava koncentracija ili koji je od pomoći u vezi sa brzinom svinga, ili
 • gledanje video-materijala koji prikazuje igru igrača ili drugih igrača tokom takmičenja, a koji pomaže pri izboru štapa, pri izvođenju udarca ili pri odlučivanju o tome kako igrati tokom kruga.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 8; Model lokalnog pravila G-8 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se zabranjuje ili ograničava upotreba zvučnih i video-uređaja tokom igranja kruga).

(5) Rukavice i sredstva koja poboljšavaju držanje.

 • Dozvoljeno:
 • korišćenje obične rukavice koja zadovoljava zahteve iz pravila o opremi,
 • korišćenje smole, praškova i drugih sredstava za hidrataciju ili sušenje, ili
 • umotavanje peškira ili maramice oko držača.
 • Nije dozvoljeno:
 • korišćenje rukavice koja ne zadovoljava zahteve iz pravila o opremi ili
 • korišćenje druge opreme kojom se ostvaruje nepoštena prednost u pogledu položaja ruke ili pritiska na držač.

(6) Pomagala za istezanje i vežbu i pomagala pri svingu.

 • Dozvoljeno:
 • korišćenje bilo kakve opreme za opšte istezanje (sem prilikom vežbanja svinga), bilo da je oprema projektovana za istezanje, za upotrebu u golfu (kao što je štap za poravnavanje postavljen preko ramena) ili za bilo kakvu drugu namenu koja nije povezana sa golfom (kao što su gumena cev ili deo cevi).
 • Nije dozvoljeno:
 • korišćenje bilo kog tipa golf pomagala za vežbu ili za sving  (kao što je štap za poravnavanje ili otežana glava ili „krofna”) ili štapa koji ne ispunjava zahteve za vežbanje izvođenja svinga ili na bilo koji drugi način kojim se ostvaruje potencijalna prednost tako što pomagalo omogućava igraču da se pripremi za izvođenje udarca (na primer, pomažući u određivanju ravni svinga, u vezi sa držačem [drškom], poravnanjem, pozicijom loptice ili stavom).

Dodatna uputstva u vezi sa korišćenjem gore opisane opreme i drugih tipova opreme (kao što su odeća i cipele) mogu se naći u pravilima o opremi.

Ukoliko je igrač nesiguran u pogledu toga da li sme koristiti deo opreme na određeni način, treba da se obrati Takmičarskoj komisiji za odluku (pogledajte Pravilo 20.2b).

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 8; Model lokalnog pravila G-6  (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se zabranjuje korišćenje motornog transporta tokom igranja kruga).

4.3b Oprema koja se koristi iz medicinskih razloga

(1) Medicinski izuzeci. Igrač ne krši Pravilo 4.3. ako koristi opremu radi poboljšavanja zdravstvenog stanja, sve dok:

 • igrač ima medicinske razloge da opremu koristi, i
 • Takmičarska komisija odlučuje da korišćenje opreme ne daje igraču nepoštenu prednost u odnosu na druge igrače.

(2) Traka ili slični materijali. Igrač može koristiti lepljivu traku ili sličan materijal iz bilo kog medicinskog razloga (na primer, da bi sprečio povredu ili kao pomoć u vezi sa postojećom povredom), ali traka ili materijal ne smeju:

 • biti primenjeni preterano, ili
 • pomagati igraču više nego što je to potrebno iz medicinskih razloga (na primer, ne smeju učiniti zglob nepokretnim kao pomoć igraču pri zamahu štapom).

Igrač koji nije siguran u to gde i kako se mogu primeniti traka ili slični materijali, treba da se obrati Takmičarskoj komisiji  da bi ona odlučila o tome.

Kazna za kršenje Pravila 4.3

 • Kazna za prvo kršenje jednim delovanjem ili povezanim delovanjima: opšta kazna.
 • Kazna za drugo kršenje, nepovezano s prvim kršenjem: diskvalifikovanje. Ova kazna se primenjuje i kada je priroda kršenja pravila potpuno drugačija od kršenja koje je dovelo do prve kazne.

 
Povratak na Pravila >>