Pravilo 5 – Igranje kruga

Svrha pravila: Pravilo 5 bavi se time kako se igra krug – na primer, gde i kada igrač može vežbati na igralištu pre ili tokom kruga, kada krug počinje i kada se završava i šta se dešava kada se igra mora zaustaviti ili nastaviti.

Od igrača se očekuje:

 • da počne svaki krug na vreme, i
 • da igra neprekidno i odgovarajućom brzinom tokom igre na svakoj rupi sve dok se ne završi igranje kruga.

Kada dođe red na igrača da igra, preporučuje se da on izvede udarac za ne više od 40 sekundi, a obično u kraćem vremenskom intervalu.

5.1 Šta je krug

Krug” čini 18 ili manje  rupa, na kojima se igra po redosledu koji odredi Takmičarska komisija.

Kada se igranje kruga završi nerešenim rezultatom, igra se nastavlja dok se ne dobije pobednik:

 • Nerešeni meč se produžava za po jednu rupu. Ovo je produžetak istog kruga, ne smatra se novim krugom.
 • Dodatna igra (plej-of) u strouk-igri. Ovo je novi krug.

Igrač igra svoj krug od početka kruga do njegovog kraja (pogledajte Pravilo 5.3), izuzev kada se igra obustavi po Pravilu 5.7a.

Kada se pravilo odnosi na delovanje „tokom igranja kruga”, ovo se ne odnosi na vreme u kome je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a sem ukoliko pravilo ne kazuje drugačije.

5.2 Vežbanje na igralištu pre igranja kruga ili između igranja krugova

Za potrebe ovog pravila:

 • „vežbanje na igralištu” znači igranje lopticom, ili probanje površine grina bilo koje rupe kotrljanjem loptice ili trljanjem površine grina, i
 • ograničenja u vezi sa vežbanjem na igralištu pre ili između krugova odnose se samo na igrača, ne i na njegovog kedija.

5.2a Meč-plej

Igrač može vežbati na igralištu pre kruga ili između krugova meč-plej takmičenja.

5.2b Strouk-igra

Na dan održavanja takmičenja u strouk-igri:

 • igrač ne sme vežbati na igralištu pre kruga, izuzev što igrač može vežbati patovanje  ili čipovanje na prvom polaziištu ili blizu njega i što može vežbati na bilo kom vežbalištu;
 • igrač može vežbati na igralištu po završetku igre u završnom krugu za taj dan.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 8; Model lokalnog pravila I-1 (u oba oblika igre, Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se zabranjuje, ograničava ili dozvoljava vežbanje na igralištu pre početka igranja krugova ili između njih).

Kazna u slučaju kršenja Pravila 5.2:

 • Kazna za prvo kršenje: opšta kazna (primenjena na igračevu prvu rupu).
 • Kazna za drugo kršenje: diskvalifikovanje.

5.3 Započinjanje i završavanje kruga

5.3a Kada započinje igranje kruga

Igračev krug započinje kada igrač izvede udarac radi započinjanja igranja na prvoj rupi (pogledajte Pravilo 6.1a).

Igrač mora početi igru u svoje polazno vreme (a ne pre toga):

 • Ovo znači da igrač mora biti spreman da počne da igra u polazno vreme i na početnoj poziciji koju je odredila Takmičarska komisija.
 • Takmičarska komisija određuje polazno vreme i ono se tretira kao tačno vreme (na primer, 9 pre podne znači 9.00.00 pre podne, a ne neko drugo vreme do 9.01 pre podne).

Ako je polazno vreme pomereno za kasnije iz bilo kog razloga (kao što su meteorološke prilike, spora igra drugih grupa ili potreba da sudija donese neku odluku), nema kršenja ovog pravila ako je igrač prisutan i spreman da igra kada je njegova grupa spremna za počinjanje igre.

Kazna za kršenje Pravila 5.3a: diskvalifikovanje, izuzev u sledeća tri slučaja:

 • Izuzetak 1. Igrač stiže na polaznu tačku, spreman je da igra, kasni, ali ne više od pet minuta: igrač dobija opštu kaznu primenjenu na njegovu prvu rupu.
 • Izuzetak 2. Igrač počinje igru ne više od pet minuta ranije: on dobija opštu kaznu primenjenu na njegovu prvu rupu.
 • Izuzetak 3. Takmičarska komisija odlučuje da su izuzetne okolnosti sprečile igrača da počne igru na vreme: nema kršenja ovog pravila i nema kazne.

5.3b Kada se krug završava

Igrač završava krug:

 • u meč-pleju, kada je rezultat u meču odlučen po Pravilu 3.2a(3) ili po Pravilu (4);
 • u strouk-igri, kada igrač ubaci lopticu u rupu na završnoj rupi (što obuhvata ispravljanje greške, kao što je ona po Pravilu 6.1. ili po Pravilu 14.7b).

Pogledajte pravila 21.1e, 21.2e, 21.3e i 23.3b (kada se krug počinje i završava u drugim oblicima strouk- igre i u igri sa četiri loptice).

5.4 Igranje u grupama

5.4a Meč-plej

Tokom igranja kruga, igrač i protivnik moraju igrati svaku rupu u istoj grupi.

5.4b Strouk-igra

Tokom igranja kruga, igrač mora ostati u grupi u koju ga je odredila Takmičarska komisija, sem ukoliko Takmičarska komisija ne odobri promenu grupe pre nego što se desi, ili pošto se to desilo.

Kazna za kršenje Pravila 5.4: diskvalifikacija.

5.5 Vežbanje tokom igranja kruga ili kada je igra zaustavljena

5.5a Nije dozvoljeno vežbanje udaraca u toku igre na rupi

Tokom igre na rupi igrač ne sme vežbati udarac na igralištu ili van igrališta koristeći bilo koju lopticu.

Sledeće se ne smatra vežbanjem udaraca:

 • probni sving bez namere da se udari loptica;
 • udaranje loptice da bi se ona vratila na vežbalište ili ka drugom igraču kada se to radi isključivo ljubaznosti radi;
 • udarci koje izvede igrač pri završavanju igre na rupi kada je rezultat na rupi već odlučen.

5.5b Ograničenja u vezi sa probnim udarcima između igara na dve rupe

Između dve rupe, igrač ne sme izvoditi probni udarac.

Izuzetak – gde je igraču dozvoljeno da vežba patovanje ili čipovanje. Igrač može vežbati patovanje ili čipovanje na ili u blizini:

 • grina upravo završene rupe i bilo kog grina za vežbu (pogledajte Pravilo 13.1e), i
 • polazišta sledeće rupe.

Ali takvi probni udarci ne smeju se izvoditi iz bankera i ne smeju neopravdano usporavati igru (pogledajte Pravilo 5.6a).

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 8; Model lokalnog pravila I-2 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se zabranjuje vežbanje patovanja ili čipovanja na grinu upravo završene rupe ili blizu njega).

5.5c Vežbanje kada je igra prekinuta ili na neki drugi način zaustavljena

Kada je igra prekinuta ili na neki drugi način zaustavljena po Pravilu 5.7a, igrač ne sme izvoditi probni udarac, izuzev:

 • na način dozvoljen Pravilom 5.5b,
 • bilo gde van igrališta i
 • bilo gde na igralištu gde to dozvoli Takmičarska komisija.

Ako je meč zaustavljen po dogovoru između igrača i neće se nastavljati tog dana, igrači mogu vežbati na igralištu bez ograničenja pre nego što meč bude nastavljen.

Kazna za kršenje Pravila 5.5: opšta kazna.

Ako do kršenja dođe između dve rupe, kazna se primenjuje na rezultat sledeće rupe.

5.6 Neopravdano usporavanje; brz tempo igre

5.6a Neopravdano usporavanje igre

Igrač ne sme neopravdano usporavati igru, bilo pri igranju na rupi, ili između rupa.

Igraču se može dozvoliti da malo kasni iz određenih razloga, na primer:

 • kada igrač traži pomoć od sudije ili od Takmičarske komisije,
 • kada se igrač povredi ili razboli, ili
 • kada se javi neki drugi opravdan razlog.

Kazna za kršenje Pravila 5.6a:

 • kazna za prvo kršenje: jedan kazneni udarac;
 • kazna za drugo kršenje: opšta kazna;
 • kazna za treće kršenje: diskvalifikovanje.

Ako igrač neopravdano usporava igru između dve rupe, kazna se primenjuje na rezultat sledeće rupe.

5.6b Brz tempo igre

Podrazumeva se da se krug golfa igra brzim tempom.

Svaki igrač treba da razume da je verovatno da brzina njegove igre utiče na to koliko dugo će drugi igrači igrati svoje krugove, što se odnosi kako na one iz igračeve grupe, tako i na igrače iz grupa koje slede.

Igrači se podstiču da propuštaju brže grupe.

(1) Preporuke u vezi sa tempom igre. Igrač treba da igra bzim tempom tokom kruga, što obuhvata i vreme za:

 • pripremu za udarac i njegovo izvođenje,
 • kretanje sa jednog na drugo mesto između udaraca i
 • prelazak na sledeće polazište po završetku igre na rupi.

Igrač treba da se unapred pripremi za sledeći udarac i treba da je spreman da igra kada dođe red na njega.

Kada dođe red na igrača da igra:

 • preporučuje se da igrač izvede udarac za ne više od 40 sekundi od kada je (ili treba da bude) u stanju da igra bez smetnji ili uznemiravanja i
 • igrač bi uobičajeno trebalo da bude u stanju da igra u znatno kraćem vremenu od navedenog i podstiče se da to i čini.

(2) Preskakanje redosleda igranja da bi se održao tempo igre. U zavisnosti od oblika igre, ima situacija kada igrač može preskakati redosled igranja da bi se održao tempo igre:

 • u meč-pleju, igrači se mogu dogovoriti da jedan od njih može preskakati redosled igranja radi uštede vremena (pogledajte Pravilo 6.4a);
 • u strouk-igri igrači mogu igrati „golf kada je ko spreman” (ready golf) na bezbedan i odgovoran način (pogledajte Pravilo 6.4b Izuzetak).

(3) Stav Takmičarske komisijie u vezi sa tempom igre. Da bi podstakla i osigurala brzu igru, Takmičarska komisija treba da usvoji lokalno pravilo kojim se uvodi stav o tempu igranja.

Ovim stavom može se usvojiti maksimalno vreme za završavanje igranja kruga, na rupi ili na nizu rupa i za udarac, i mogu se uvesti kazne za nepridržavanje ovog stava.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 5G  (preporuke u vezi sa sadržajem stava o tempu igre).

5.7 Zaustavljanje igre; nastavak (zaustavljene) igre

5.7a Kada igrači mogu ili moraju zaustaviti igru

Tokom igranja kruga igrač ne sme stati sa igrom izuzev u ovim slučajevima:

 • Prekid na osnovu odluke Takmičarske komisije. Svi igrači moraju prekinuti igru ako je tako odlučila Takmičarska komisija (pogledajte Pravilo 5.7b).
 • Zaustavljanje igre na osnovu dogovora u meč-pleju. Igrači u meč-pleju mogu se dogovoriti  da zaustave igru iz bilo kog razloga, izuzev ako time usporavaju odvijanje takmičenja. Ako se dogovore da zaustave igru, a potom jedan igrač želi da nastavi igru, važenje dogovora je isteklo i drugi igrač mora nastaviti sa igrom.
 • Igrač sam zaustavlja igru zbog grmljavine. Igrač može zaustaviti igru ako opravdano veruje da je u opasnosti od grmljavine, ali mora o tome što pre izvestiti Takmičarsku komisiju.

Napuštanje igrališta nije, samo po sebi, zaustavljanje igre. Pravilom 5.6a tretira se igračevo usporavanje igre, a ne ovim pravilom.

Ako igrač zaustavi igru iz bilo kog razloga koji nije dozvoljen ovim pravilom ili propusti da izvesti Takmičarsku komisiju kada je potrebno da to učini, on se diskvalifikuje.

5.7b Šta igrači moraju uraditi kada Takmičarska komisija prekine igru

Takmičarska komisija može prekinuti igru na dva načina, i za svaki od njih postoje različiti zahtevi u pogledu toga kada igrač mora prestati da igra.

(1) Neodložno prekidanje (na primer, u slučaju neposredne opasnosti). Ako Takmičarska komisija objavi neodložno prekidanje igre, svi igrači moraju odmah prestati da igraju i ne smeju izvesti sledeći udarac dok Takmičarska komisija ne označi nastavak igre.

Takmičarska komisija treba da koristi  poseban metod saopštavanja igračima da je igra neodložno prekinuta.

(2) Normalno prekidanje igre (na primer, zbog mraka ili neigrivog igrališta). Ako Takmičarska komisija prekida igru iz normalnih razloga, ono što se sledeće dešava zavisi od toga gde se nalazi svaka grupa koja igra:

 • Između dve rupe. Ako su igrači iz grupe između dve rupe, moraju zaustaviti igru i ne smeju izvoditi udarac radi počinjanja igre na sledećoj rupi dok Takmičarska komisija ne označi nastavak igre.
 • Tokom igre na rupi. Ako je bilo koji igrač u grupi započeo igranje na rupi, igrači mogu birati da li da zaustave igru ili da završe igru na toj rupi.
 • Igračima je dozvoljeno da u nekom kratkom vremenu (koje obično ne bi trebalo da bude duže od dva minuta) odluče da li da zaustave igru ili da završe igru na rupi.
 • Ako igrači nastave igru na rupi, mogu završiti igranje na rupi ili mogu zaustaviti igru pre završetka igranja na rupi.
 • Jednom kada igrači završe igranje na rupi ili zaustave igru pre završetka igranja na rupi, ne smeju izvoditi sledeći udarac dok Takmičarska komisija ne označi nastavak igre po Pravilu 5.7c.

Ako se igrači ne dogovore šta da rade:

 • U meč-pleju. Ako protivnik zaustavi igru, igrač mora isto tako da zaustavi igru i oba igrača ne smeju ponovo igrati sve dok Takmičarska komisija ne označi nastavak igre. Ako igrač ne zaustavi igru, dobija opštu kaznu (gubitak rupe).
 • U strouk-igri. Bilo koji igrač u grupi može izabrati da zaustavi igru ili da nastavi igranje na rupi, bez obzira na to šta su drugi u grupi odlučili da rade, izuzev što igrač može nastaviti igru na rupi samo ako njegov zapisničar ostaje da vodi evidenciju o igračevom rezulatatu.

Kazna za kršenje Pravila 5.7b: diskvalifikovanje.

Izuzetak – Nema kazne ako Takmičarska komisija odluči da je propuštanje zaustavljanja opravdano: nije došlo do kršenja ovog pravila i nema kazne ako Takmičarska komisija odluči da okolnosti opravdavaju to što je igrač propustio da zaustavi igru kada je postojao zahtev da to učini.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, u delu 8; Model lokalnog pravila I-1 (predloženi načini kojima Takmičarska komisija saopštava igračima prekidanja igre, neodložno i normalno).

5.7c Šta igrač mora učiniti kada se igra nastavlja

(1) Gde nastaviti igru. Igrač mora nastaviti igru sa mesta na kome je bio pri zaustavljanju igre, na rupi ili, ako je bio između dve rupe, na sledećem polazištu, čak i ako je igra nastavljena drugog dana.

(2) Kada nastaviti igru. Igrač mora biti prisutan na mestu određenom u (1) i mora biti spreman za igru:

 • u vreme koje je za nastavak igre odredila Takmičarska komisija i
 • igrač mora nastaviti igru u to vreme (ne pre tog vremena).

Ako iz  bilo kog razloga nije moguće nastaviti igru u navedenom trenutku (na primer, jer je potrebno da igrači u  grupi ispred odigraju i uklone se sa puta), nema kršenja ovog pravila ukoliko je igrač prisutan i spreman da igra kada njegova grupa bude u mogućnosti da nastavi igru.

Kazna za kršenje Pravila 5.7c: diskvalifikovanje.

Izuzeci od diskvalifikovanja za propuštanje da se igra nastavi u predviđeno vreme: izuzeci 1, 2 i 3 u Pravilu 5.3a i Izuzetak u Pravilu 5.7b primenjuju se i ovde.

5.7d Podizanje loptice pri zaustavljanju igre; ponovo polaganje i zamena loptice pri nastavku igre

(1) Podizanje loptice pri zaustavljanju igre ili pre nego što se igra nastavi. Kada se zaustavlja igra na rupi po ovom pravilu, igrač može označiti mesto svoje loptice i lopticu podići (pogledajte Pravilo 14.1).

Pre nastavka igre ili kada je igra nastavljena:

 • Ako je igračeva loptica podignuta kada je igra zaustavljena. Igrač mora prvobitnu ili drugu lopticu ponovo položiti na njeno pravo mesto (koje, ako se ne zna, treba proceniti) (pogledajte Pravilo 14.2).
 • Ako igračeva loptica nije podignuta kada je igra zaustavljena. Igrač može igrati lopticom iz položaja u kome je zatečena, ili može označiti mesto na kome je loptica, podići je (pogledajte Pravilo 14.1) i ponovo položiti tu lopticu ili neku drugu na njeno pravo mesto (pogledajte Pravilo 14.2).

U bilo kom od ova dva slučaja:

 • ako je, usled podizanja loptice, promenjen njen položaj na tlu, igrač mora ponovo položiti tu lopticu ili neku drugu onako kako se to zahteva po Pravilu 14.2d;
 • ako je položaj loptice promenjen pošto je loptica podignuta, a pre nego što je ponovo položena, Pravilo 14.2d se ne primenjuje:
 • prvobitna loptica ili druga loptica mora se ponovo položiti na pravo mesto (koje, ako je nepoznato, mora biti procenjeno) (pogledajte Pravilo 14.2);
 • ako su položaj loptice ili drugi uslovi koji utiču na udarac pogoršani tokom ovog vremena, primenjuje se Pravilo 8.1d.

(2) Šta činiti ako su loptica ili označivač loptice pomereni dok je igra zaustavljena. Ako su igračeva loptica ili označivač loptice pomereni na bilo koji način pre nastavka igre (što uključuje i prirodne sile), igrač mora:

 • ili ponovo položiti prvobitnu lopticu ili drugu lopticu na pravo mesto (koje, ako nije poznato, mora biti procenjeno) (pogledajte Pravilo 14.2),
 • ili postaviti označivač loptice da označi ovo pravo mesto i, potom, ponovo položiti prvobitnu lopticu ili drugu lopticu na ovo mesto (pogledajte pravila 14.1 i 14.2).

Ako su za igrača uslovi koji utiču na udarac pogoršani dok je igra bila zaustavljena, pogledajte Pravilo 8.1d.

Kazna za igranje lopticom sa pogrešnog mesta čime se krši Pravilo 5.7d: opšta kazna po Pravilu 14.7a.

Ako, na osnovu jednog delovanja ili povezanih delovanja, dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

 
Povratak na Pravila >>