Pravilo 6 – Igranje na rupi

Svrha pravila: Pravilo 6 određuje kako se igra na rupi – na primer, obuhvata specifična pravila za izvođenje početnog udarca na polazištu da bi se počela igra na rupi, zahtev da se koristi ista loptica sve vreme igranja na rupi, sem kada je zamena dozvoljena, redosled igranja (koji je od veće važnosti u meč-pleju nego u strouk-igri) i završavanje igre na rupi.

6.1 Započinjanje igre na rupi

6.1a Kada počinje igra na rupi

Igrač je započeo igru na rupi izvođenjem početnog udarca na toj rupi.

Igra na rupi je započeta čak i ako je udarac izveden van polazišta (pogledajte Pravilo 6.1b) ili ako je udarac poništen po pravilu.

6.1b Lopticom se mora igrati sa unutrašnjosti polazišta

Igrač mora početi igru na svakoj rupi igranjem lopticom sa bilo kog mesta unutar polazišta po Pravilu 6.2b.

Ako igrač koji počinje igranje na rupi igra lopticom sa mesta van polazišta (što obuhvata i mesto određeno pogrešnim postavljanjem označivača polazišta na raznim mestima izvođenja početnog udarca na istoj rupi ili na drugoj rupi):

(1) Meč-plej. Nema kazne, ali protivnik može poništiti udarac:

 • ovo se mora uraditi odmah, a pre nego što bilo koji igrač izvede drugi udarac; kada protivnik poništi udarac, od poništavanja ne može odustati;
 • ako protivnik poništi udarac, igrač mora igrati lopticom sa mesta unutar polazišta i još uvek je njegov red da igra;
 • ako protivnik ne poništi udarac, udarac se računa i loptica je u igri i njome se mora igrati iz položaja u kome se zatekla.

(2) Strouk-igra. Igrač se kažnjava opštom kaznom (dva kaznena udarca) i mora ispraviti grešku igrajući lopticom sa mesta unutar polazišta:

 • loptica kojom je igrano sa mesta van polazišta nije u igri;
 • ovaj udarac i bilo koji sledeći udarci izvedeni pre nego što je greška ispravljena (što obuhvata izvedene udarce i bilo koje kaznene udarce dobijene isključivo igranjem tom lopticom) ne računaju se;
 • ako igrač ne ispravi grešku pre izvođenja udarca kojim počinje igru na sledećoj rupi ili, u slučaju poslednje rupe u krugu, pre predaje svoje skor-karte, on se diskvalifikuje.

6.2 Igranje lopticom sa polazišta

6.2a Kada se primenjuju pravila u vezi sa polazištem

Pravila u vezi sa polazištem iz Pravila 6.2b primenjuju se kad god se od igrača zahteva ili mu se dozvoljava da igra lopticom sa polazišta. Ovim je obuhvaćeno sledeće:

 • kada igrač počinje igru na rupi (pogledajte Pravilo 6.1),
 • kada će igrač ponovo izvesti udarac sa polazišta po pravilu (pogledajte Pravilo 14.6), ili
 • kada je igračeva loptica u igri na polazištu po izvođenju udarca ili pošto je igrač uzeo olakšicu.

Ovo pravilo se primenjuje samo na polazište sa kojeg igrač mora igrati pri počinjanju igranja na rupi na kojoj igra, ne i na bilo koje drugo polazište na igralištu (bilo na istoj ili na nekoj drugoj rupi).

6.2b Pravila u vezi sa polazištem

(1) Kada je loptica na polazištu.

 • Loptica je na polazištu kada bilo koji deo loptice dodiruje bilo koji deo polazišta ili je iznad bilo kog dela polazišta.
 • Igrač može stajati van polazišta pri izvođenju udarca lopticom koja je na polazištu.

DIJAGRAM 6.2b

(2) Loptica može biti na tiju (engl. tee) ili na tlu. Igrati se mora lopticom koja je:

 • na tiju postavljenom u ili na tlo, ili
 • na samom tlu.

Za potrebe ovog pravila, termin „tlo” obuhvata i pesak i druge prirodne materijale postavljene da bi se na njih postavio ti ili loptica.

Igrač ne sme udariti lopticu koja je na tiju koji nije usaglašen zahtevima, ili lopticu koja je postavljena na ti na način koji nije dozvoljen ovim pravilom.

Kazna za kršenje Pravila 6.2b(2):

 • kazna za prvi prekršaj pojedinim delovanjem ili povezanim delovanjima: opšta kazna;
 • kazna za drugi prekršaj nepovezan sa prvim prekršajem: diskvalifikovanje.

(3) Neki uslovi na polazištu mogu se poboljšati. Pre izvođenja udarca, igrač može preduzeti sledeće aktivnosti na polazištu radi poboljšavanja uslova koji utiču na udarac (pogledajte Pravilo 8.1b[8]):

 • menjanje površine tla na polazištu (na primer, pravljenje udubljenja štapom ili stopalom);
 • uklanjanje, savijanje ili čupanje trave, korova i drugog prirodnog rastinja koje je pričvršćeno za tlo ili raste na tlu polazišta;
 • uklanjanje ili pritiskanje peska i zemlje na polazištu i
 • uklanjanje rose, inja i vode na polazištu.

Ali igrač dobija opštu kaznu ako uradi bilo šta drugo radi poboljšavanja uslova koji utiču na udarac kršeći Pravilo 8.1a.

(4) Ograničenje pomeranja označivača polazišta kada se igra sa polazišta.

 • Položaj označivača polazišta određuje Takmičarska komisija radi definisanja svakog polazišta i označivači polazišta treba da ostanu na tom istom mestu za sve igrače koji će igrati sa tog polazišta.
 • Ako igrač poboljšava uslove koji utiču na udarac pomeranjem bilo kojeg označivača polazišta pre nego što izvede udarac sa polazišta, dobija opštu kaznu za kršenje Pravila 8.1a(1).

U svim drugim situacijama označivači polazišta se tretiraju kao obične pokretne zapreke koje se mogu pomerati na način regulisan Pravilom 15.2.

(5) Loptica nije u igri dok se udarac ne izvede. Bez obzira na to da li je loptica na tiju ili na tlu, pri počinjanju igranja na rupi ili pri ponovnom igranju sa polazišta u skladu sa pravilom:

 • loptica nije u igri sve dok igrač ne izvede udarac i
 • loptica se može podići ili pomeriti bez kazne pre izvođenja udarca.

Ako je loptica koja je postavljena na ti pala sa njega ili ju je oborio igrač pre nego što je izveo udarac tom lopticom, može se ponovo postaviti na ti bilo gde na polazištu bez kazne.

Ali ako igrač izvede udarac tom lopticom dok ona pada, ili pošto je pala, nema kazne, udarac se računa i loptica je u igri.

(6) Kada loptica u igri leži na polazištu. Ako je loptica u igri na polazištu posle izvedenog udarca (na primer, loptica na tiju posle udarca kojim je promašena) ili po uzimanju olakšice, igrač može:

 • podići ili pomeriti lopticu bez kazne (pogledajte Pravilo 9.4b, Izuzetak 1) i
 • igrati tom lopticom ili drugom lopticom sa bilo kog mesta na polazištu sa tija ili sa tla kao što je navedeno u (2), što uključuje i igranje tom lopticom iz položaja u kome je zatečena.

  Kazna za igranje lopticom sa pogrešnog mesta tako da se krši Pravilo 6.2b(6): opšta kazna po Pravilu 14.7a.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

6.3 Loptica koja se koristi pri igranju na rupi

Svrha pravila: Na rupi se igra tako što se udarcima koji se izvode počev od polazišta napreduje do grina i u rupu. Po izvođenju početnog udarca na polazištu od igrača se obično zahteva da igra istom lopticom do završetka igre na rupi. Igrač dobija kaznu za izvođenje udarca pogrešnom lopticom ili lopticom kojom je zamenio prvobitnu kada zamena nije dozvoljena po pravilima.

6.3a Završavanje igre na rupi igrajući istom lopticom od polazišta

Igrač može igrati bilo kojom lopticom koja ispunjava zahteve kada počinje igru na rupi sa polazišta i može promeniti lopticu između dve rupe.

Igrač mora završiti igru na rupi ubacivanjem loptice u rupu igrajući istom lopticom od polazišta, izuzev kada:

 • je ta loptica izgubljena ili se zaustavi u autu, ili
 • igrač zameni lopticu drugom (bez obzira na to da li je to dozvoljeno ili nije).

Igrač treba na neki način da označi lopticu kojom igra (pogledajte Pravilo 7.2).

6.3b Zamena loptice drugom tokom igre na rupi

(1) Kada je igraču dozvoljeno, a kada nije, da lopticu zameni drugom. Neka pravila dozvoljavaju igraču da promeni lopticu koju koristi u igri na rupi tako što će zameniti lopticu drugom koja postaje loptica u igri, a neka pravila to ne dozvoljavaju:

 • kada uzima olakšicu po pravilu, što obuhvata situacije sa ispuštanjem loptice ili sa polaganjem loptice (na primer, kada loptica ne ostaje u području olakšice ili kada se olakšica uzima na grinu), igrač može koristiti prvobitnu lopticu ili drugu lopticu (Pravilo 14.3a);
 • kada ponovo izvodi udarac sa mesta sa koga je izveo prethodni udarac, igrač može koristiti ili prvobitnu lopticu ili drugu lopticu (Pravilo 14.6), i
 • kada lopticu ponovo polaže na neko mesto, nije dozvoljeno da igrač zameni lopticu već mora koristiti prvobitnu lopticu, uz neke izuzetke (Pravilo 14.2a).

(2) Loptica kojom je zamenjena prvobitna loptica postaje loptica u igri. Kada igrač zameni prvobitnu lopticu drugom tako da je sada druga loptica u igri (pogledajte Pravilo 14.4):

 • prvobitna loptica nije više u igri, čak i ako miruje na igralištu;
 • ovo važi čak i ako je igrač:
 • zamenio prvobitnu lopticu drugom kada to nije dozvoljeno pravilima (bez obzira na to da li je igrač svestan toga da je izvršio zamenu drugom lopticom), ili
 • položio, ispustio ili postavio lopticu kojom je izvršio zamenu (1) na pogrešno mesto, (2) na pogrešan način ili (3) koristeći postupak koji se ne primenjuje.
 • O tome kako ispraviti bilo koju grešku pre igranja lopticom kojom je izvršena zamena, pogledajte Pravilo 14.5.

Ako igračeva prvobitna loptica nije pronađena i igrač uvede drugu lopticu u igru radi uzimanja olakšice udarac-i-udaljenost (pogledajte pravila 17.1d, 18.1, 18.2b i 19.2a) ili na način dozvoljen pravilom koje se odnosi na situaciju u kojoj je poznato ili praktično sigurno šta se desilo sa lopticom (pogledajte pravila 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e i 17.1c):

 • igrač mora nastaviti da igra lopticom kojom je izvršena zamena i
 • igrač ne sme igrati prvobitnom lopticom čak i ako je pronađe na igralištu pre isteka trominutnog vremena za traženje (pogledajte Pravilo 18.2a[1]).

(3) Izvođenje udarca lopticom kojom je izvršena nekorektna zamena. Ako igrač izvede udarac lopticom kojom je izvršena nekorektna zamena:

 • dobija opštu kaznu;
 • u strouk-igri, igrač tada mora završiti igru na rupi igrajući lopticom kojom je izvršena nekorektna zamena.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

6.3c Pogrešna loptica

(1) Izvođenje udarca pogrešnom lopticom. Igrač ne sme izvesti udarac koristeći pogrešnu lopticu.

Izuzetak – Loptica u kretanju u vodi: nema kazne ako igrač izvede udarac pogrešnom lopticom koja se kreće u vodi, u području kažnjavanja ili u privremenoj vodi:

 • taj udarac se ne računa i
 • igrač mora ispraviti grešku po pravilu igrajući onom lopticom kojom treba igrati sa njenog pravog mesta ili uzimajući olakšicu po pravilima.

Kazna za igranje pogrešnom lopticom čime se krši Pravilo 6.3c(1): opšta kazna.

U meč-pleju:

 • ako igrač i protivnik tokom igranja na rupi odigraju igrač protivnikovom a protivnik igračevom lopticom, prvi koji je izveo udarac pogrešnom lopticom kažnjava se opštom kaznom (gubitak rupe);
 • ako se ne zna ko je prvi odigrao pogrešnom lopticom, nema kazne i igru na rupi treba završiti zamenjenim lopticama.

U strouk-igri, igrač mora ispraviti grešku nastavljajući igru originalnom lopticom iz položaja u kome je zatečena ili uzimajući olakšicu po pravilima:

 • udarac izveden pogrešnom lopticom i bilo koji udarci posle njega a pre nego što je greška ispravljena (uključujući izvedene udarce i kaznene udarce isključivo dobijene tokom igre tom lopticom) ne računaju se;
 • ako igrač ne ispravi grešku a izveo je početni udarac na sledećoj rupi ili, za završnu rupu u krugu, pre nego što preda skor-kartu, on se diskvalifikuje.

(2) Šta činiti kada je igračevom lopticom igrao drugi igrač kao pogrešnom lopticom. Ako je poznato ili praktično sigurno da je igračevom lopticom igrao drugi igrač kao pogrešnom lopticom, igrač mora ponovo položiti prvobitnu ili drugu lopticu na pravo mesto (koje, ako nije poznato, treba proceniti) (pogledajte Pravilo 14.2).

Ovo se primenjuje bez obzira na to da li jeste ili nije pronađena prvobitna loptica.

6.3d Kada igrač može koristiti više od jedne loptice pri izvođenju jednog udarca

Igrač može koristiti više od jedne loptice pri izvođenju jednog udarca:

 • kada odigra provizornom lopticom (koja će ili postati loptica u igri ili će biti odbačena, kao što je predviđeno Pravilom 18.3c), ili
 • kada igra dvema lopticama u strouk-igri da bi ispravio moguće ozbiljno kršenje pravila o igri sa pogrešnog mesta (pogledajte Pravilo 14.7b) ili kada je nesiguran u pogledu toga koji je pravi postupak koji treba primeniti (pogledajte Pravilo 20.1c[3]).

6.4 Redosled prilikom igranja na rupi

Svrha pravila: Pravilom 6.4. određuje se redosled prilikom igranja na rupi. Redosled igranja na polazištu zavisi od toga ko ima čast, a posle polazišta zavisi od toga čija loptica je najudaljenija od rupe.

 • U meč-pleju, redosled igranja je od fundamentalne važnosti; ako igrač igra preko reda, protivnik može poništiti taj udarac i igrač mora igrati ponovo.
 • U strouk-igri, nema kazne za igranje preko reda i igračima je ne samo dozvoljeno već se i ohrabruju da igraju „golf kada-je-ko-spreman” („ready golf”) – to jest, da igraju preko reda na bezbedan i odgovoran način.

6.4a Meč-plej

(1) Redosled igranja. Igrač i protivnik moraju igrati ovim redom:

 • Započinjanje igre na prvoj rupi. Na prvoj rupi, ko ima čast odlučeno je žrebanjem, koji je odredila Takmičarska komisija ili, ako nema žreba, dogovorom ili korišćenjem slučajnog metoda (kao što je bacanje novčića).
 • Započinjanje igre na svim ostalim rupama.
 • Igrač koji je pobedio na rupi ima čast na sledećem polazištu.
 • Ako je rezultat na rupi nerešen, igrač koji je imao čast na prethodnom polazištu zadržava je.
 • Ako je igrač blagovremeno podneo zahtev za odlučivanje (pogledajte Pravilo 20.1b) o kome Takmičarska komisija još uvek nije donela odluku, a odluka može uticati na to ko ima čast na sledećoj rupi, o časti se odlučuje dogovorom ili slučajnim metodom.
 • Pošto su oba igrača počela igru na rupi.
 • Igra se prvo lopticom koja je dalje od rupe.
 • Ako su loptice na istom rastojanju od rupe ili ako njihovo međusobno rastojanje nije poznato, kojom će se lopticom prvo igrati odlučuje se dogovorom ili slučajnim metodom.

(2) Protivnik može poništiti igračev udarac izveden preko reda. Ako igrač igra onda kada je red na protivnika da igra, nema kazne, ali protivnik može poništiti taj udarac:

 • Ovo se mora uraditi odmah i pre nego što bilo koji igrač izvede sledeći udarac. Kada protivnik opozove udarac, ne može povući opoziv.
 • Ako protivnik opoziva udarac, igrač mora, kada na njega dođe red da igra, igrati lopticom sa mesta sa kojeg je izveden poništeni udarac (pogledajte Pravilo 14.6).
 • Ako protivnik nije poništio udarac, udarac se računa i loptica je u igri, a njom se mora igrati iz položaja u kome je zatečena.

IzuzetakIgranje preko reda po dogovoru da bi se uštedelo vreme: da bi se uštedelo vreme:

 • igrač može pozvati protivnika da igra preko reda ili se može saglasiti sa protivnikovim zahtevom da igra preko reda.
 • Ako protivnik potom izvede udarac preko reda, smatra se da je igrač odustao od prava da opozove udarac.

Pogledajte Pravilo 23.6 (redosled igranja u igri s četiri loptice).

6.4b Strouk-igra

(1)Uobičajen redosled igranja.

 • Započinjanje igre na prvoj rupi. Ko ima čast na prvom polazištu, odlučeno je žrebanjem koji je odredila Takmičarska komisija ili, ako nema žreba, dogovorom ili korišćenjem slučajnog metoda (kao što je bacanje novčića).
 • Započinjanje igre na svim ostalim rupama.
 • Igrač s najnižim bruto rezultatom na rupi u grupi ima čast na sledećem polazištu; igrač sa drugim najnižim bruto rezultatom treba da igra sledeći, i tako dalje.
 • Ako dva igrača ili više igrača imaju isti rezultat na rupi, treba da igraju po istom redosledu po kojem su igrali na prethodnom polazištu.
 • Čast se zasniva na bruto rezultatu, čak i u hendikep takmičenju.
 • Pošto su svi igrači započeli igru na rupi.
 • Prvo treba igrati lopticom koja je najudaljenija od rupe.
 • Ako su dve loptice ili više loptica na istoj udaljenosti od rupe ili ako njihovo međusobno rastojanje nije poznato, kojom lopticom će se prvo igrati odlučuje se na osnovu dogovora ili primenom slučajnog metoda.

Nema kazne ako igrač igra preko reda, izuzev ako se dva igrača ili više igrača dogovore da igraju preko reda da bi jednom od njih dali prednost, u kom slučaju svaki od njih dobija opštu kaznu (dva kaznena udarca).

(2) Igranje preko reda na bezbedan i odgovoran način („golf kada-je-ko-spreman”).

Igračima se ne samo dozvoljava već se i podstiču da igraju preko reda na bezbedan i odgovoran način, na primer u sledećim situacijama:

 • kada se dva igrača ili više igrača to dogovore jer im je tako lakše da igraju ili radi uštede vremena,
 • kada se igračeva loptica zaustavila u neposrednoj blizini rupe, a igrač želi da završi igru na rupi, ili
 • pojedini igrač je pripravan i u mogućnosti da igra pre drugog igrača čiji je red da igra po uobičajenom redosledu igranja iz (1), sve dok igranjem preko reda ne ugrožava, ne dekoncentriše ili ne ometa bilo kog drugog igrača.

Ali ako je igrač čiji je red da igra po (1) spreman i može da igra i saopštava da želi da igra prvi, drugi igrači u opštem slučaju treba da sačekaju da ovaj igrač to učini.

Igrač ne bi trebalo da igra preko reda radi ostvarivanja prednosti nad drugim igračima.

6.4c Kada će igrač igrati provizornom lopticom ili još jednom lopticom sa polazišta

Redosled igranja u ovom slučaju za sve druge igrače u grupi je takav da oni izvedu svoj prvi udarac na rupi pre nego što će igrač igrati provizornom lopticom ili još jednom lopticom sa polazišta.

Ako ima više od jednog igrača koji će igrati sa polazišta provizornom lopticom ili još jednom lopticom, redosled igranja je isti kao i pre toga.

Za informacije o provizornoj loptici ili o još jednoj loptici pogledajte pravila 6.4a(2) i 6.4b.

6.4d Kada igrač uzima olakšicu ili će igrati provizornom lopticom sa bilo kog mesta koje nije polazište

Redosled igranja po pravilima 6.4a(1) i 6.4b(1) u ova dva slučaja je sledeći:

(1) Uzimanje olakšice da igra lopticom sa nekog drugog mesta koje nije ono na kome loptica leži.

 • Kada igrač postaje svestan da je potrebno da uzme olakšicu udarac-i-udaljenost. Redosled igranja igrača zasniva se na mestu sa koga je izveo prethodni udarac.
 • Kada igrač može da bira da igra lopticom iz položaja u kome je zatečena ili da uzme olakšicu.
 • Redosled igranja igrača zasnovan je na mestu na kome leži prvobitna loptica (koje, ako se ne zna, mora biti procenjeno) (pogledajte Pravilo 14.2).
 • Ovaj stav se primenjuje čak i kada je igrač već odlučio da uzme olakšicu udarac-i-udaljenost ili da uzme olakšicu da igra sa drugog mesta od onog na kome leži prvobitna loptica (na primer, kada je prvobitna loptica u području kažnjavanja ili će se tretirati kao neigriva).

(2) Igranje provizornom lopticom. Redosled igranja za igrača koji igra provizornom lopticom jeste odmah po izvođenju prethodnog udarca a pre nego što bilo ko drugi igra lopticom, izuzev:

 • kada se počinje igranje na rupi sa polazišta (pogledajte Pravilo 6.4c), ili
 • kada igrač čeka pre odlučivanja da igra provizornom lopticom (u kom slučaju je igračev redosled igranja, jednom kada odluči da igra provizornom lopticom, zasnovan na mestu sa koga je izveden prethodni udarac).

6.5 Završavanje igranja na rupi

Igrač je završio igranje na rupi:

 • u meč-pleju:
 • kada je ubacio lopticu u rupu ili kada je njegov sledeći udarac predat, ili
 • kada je rezultat igranja na rupi odlučen (na primer, kada protivnik preda rupu, kada je protivnikov rezultat u igri na rupi niži od onog koji bi igrač mogao postići ili kada igrač ili protivnik dobiju opštu kaznu [gubitak rupe]).
 • u strouk-igri, kada igrač ubaci lopticu u rupu po Pravilu 3.3c.

Pogledajte pravila 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) i 23.3c (kada je igrač završio igranje na rupi u drugim oblicima strouk-igre ili igre sa četiri loptice).

Povratak na Pravila >>