Pravilo 7 – Traženje loptice: pronalaženje i identifikovanje loptice

Svrha pravila: Pravilo 7 dozvoljava igraču da posle svakog udarca preduzme opravdana delovanja radi korektnog traženja svoje loptice u igri.

 • Ali igrač mora i dalje biti pažljiv jer će doći do kažnjavanja ako deluje preterano i uzrokuje poboljšanje uslova od uticaja na svoj sledeći udarac.
 • Igrač ne dobija kaznu ako je loptica slučajno pomerena u pokušaju njenog traženja ili identifikovanja, ali igrač tada mora lopticu vratiti na njenu prvobitnu poziciju.

7.1 Kako korektno tražiti lopticu

7.1a Igrač može preduzeti opravdana delovanja radi traženja i identifikovanja loptice

Igrač je odgovoran za pronalaženje svoje loptice u igri posle svakog udarca.

Igrač može korektno tražiti lopticu preduzimanjem opravdanih delovanja za njeno pronalaženje i identifikovanje, kao što su:

 • pomeranje peska ili vode, ili
 • pomeranje ili povijanje trave, grmova, grana drveća i drugih rastućih ili pričvršćenih prirodnih objekata, a isto tako i lomljenje takvih objekata, ali samo ako je to lomljenje proisteklo iz drugih opravdanih delovanja preduzetih da bi se loptica pronašla ili identifikovala.

Ako preduzimanje takvih opravdanih radnji kao dela korektnog traženja poboljšava uslove koji utiču na udarac:

 • nema kažnjavanja po Pravilu 8.1a ako je poboljšanje proisteklo iz korektnog traženja.
 • Ali ako je poboljšanje proisteklo iz delovanja koja prevazilaze ono što je opravdano za korektno traženje, igrač dobija opštu kaznu za kršenje Pravila 8.1a.

U pokušaju da pronađe i identifikuje lopticu, igrač može ukloniti neučvršćene predmete onako kako je dozvoljeno po Pravilu 15.1 i može uklanjati pokretne zapreke onako kako je dozvoljeno po Pravilu 15.2.

7.1b Šta činiti kada je pesak koji utiče na položaj igračeve loptice pomeren pri pokušaju njenog pronalaženja ili identifikovanja

 • Igrač mora ostvariti početni položaj loptice u pesku, ali može ostaviti vidljivim mali deo loptice ukoliko je bila prekrivena peskom.
 • Ako je igrač odigrao lopticom a da je nije vratio u početni položaj, on dobija opštu kaznu.

7.2 Kako identifikovati lopticu

Igračeva loptica u mirovanju može se identifikovati na jedan od sledećih načina:

 • može je identifikovati igrač ili bilo ko drugi videvši da se loptica umirila pod okolnostima u kojima se zna da je to igračeva loptica;
 • videvši identifikacionu oznaku igrača na loptici (pogledajte Pravilo 6.3a);
 • ako se pronađe loptica iste marke, modela, broja i izgleda kao što je igračeva loptica u području u kome se očekuje da se ona nalazi (ali ovo se ne primenjuje na situaciju u kojoj se u istom području nalazi još jedna identična loptica, a nema načina da se odredi koja je igračeva loptica).

Ukoliko se igračeva provizorna loptica ne može razlikovati od njegove prvobitne loptice, pogledajte Pravilo 18.3c(2).

7.3 Podizanje loptice da bi se identifikovala

Ako bi loptica mogla biti igračeva, ali se ne može identifikovati u položaju u kome je zatečena:

 • igrač je može podići da bi je identifikovao (što obuhvata i njeno obrtanje), ali
 • prvo se mora označiti mesto na kome se loptica nalazi, i loptica se ne sme čistiti više nego što je potrebno da bi se identifikovala (izuzev na grinu) (pogledajte Pravilo 14.1).

Ako je podignuta loptica igračeva ili je loptica drugog igrača, ona se mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (pogledajte Pravilo 14.2).

Ukoliko igrač podiže svoju lopticu primenjujući ovo pravilo kada nije opravdano nužno da se ona identifikuje (izuzev na grinu gde igrač može podizati lopticu primenjujući Pravilo 13.1b), a propusti da označi mesto na kome je loptica bila pre podizanja, ili je očisti kada to nije dozvoljeno, igrač dobija jedan kazneni udarac.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršeći Pravilo 7.3: opšta kazna po Pravilu 6.3b ili 14.7a.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

7.4 Nenamerno pomerena loptica prilikom njenog traženja ili identifikovanja

Nema kazne ako igrač, protivnik ili bilo ko drugi slučajno pomeri lopticu pokušavajući da je pronađe ili identifikuje.

Ako dođe do pomeranja loptice, ona se mora ponovo položiti na prvobitno mesto (koje se mora proceniti ako nije poznato) (pogledajte Pravilo 14.2). Da bi se to učinilo:

 • ako je loptica bila na nepokretnoj zapreci, sastavnom objektu, objektu koji označava granicu igrališta , rastinju ili pričvršćenom prirodnom predmetu, ispod nekog od tih objekata, ili oslonjena na neki od tih objekata, mora se ponovo položiti na svoje prvobitno mesto, na predmet o kome je reč, ispod ili uz njega (pogledajte Pravilo 14.2c);
 • ako je loptica bila pokrivena peskom, prvobitni položaj se mora ponovo ostvariti i loptica se mora ponovo položiti u taj pravi položaj (pogledajte Pravilo 14.2d[1]). Ali, kada to radi, igrač može ostaviti mali deo loptice vidljivim.

Pogledajte takođe i Pravilo 15.1a (ograničenja u vezi sa namernim uklanjanjem nekih neučvršćenih predmeta pre ponovnog polaganja loptice na njeno mesto).

Kazna za kršenje Pravila 7.4: opšta kazna.

Povratak na Pravila >>