Pravilo 8 – Igra se na onakvom igralištu kakvo se zatekne

Svrha pravila: Pravilo 8 bavi se temeljnim principom igre: „Igraj na igralištu onakvom kakvim ga zatekneš.” Kada se igračeva loptica umiri, on mora prihvatiti postojeće uslove koji utiču na udarac i ne sme ih poboljšavati pre igranja lopticom. Međutim, igrač može opravdano delovati čak i ako tim delovanjima poboljšava ove uslove, a ima i nekih ograničenih okolnosti pod kojima se poboljšani ili pogoršani uslovi mogu vratiti u pređašnje stanje bez kažnjavanja.

8.1 Delovanja igrača radi poboljšavanja uslova koji utiču na udarac

Da bi se podržao princip „igraj na igralištu onakvom kakvo je”, ovim pravilom se ograničava ono što igrač može činiti radi poboljšavanja bilo kojeg od sledećih zaštićenih „uslova koji utiču na udarac” (bilo gde na igralištu ili van njega); da bi izveo sledeći udarac, igrač će odrediti:

 • položaj svoje umirene loptice;
 • područje stava koji planira da zauzme;
 • područje svog planiranog svinga;
 • svoju liniju igranja i
 • područje olakšice u kome će lopticu ispuštati ili polagati.

Ovo pravilo se primenjuje na delovanja tokom igranja kruga i onda kada je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a.

Pravilo se ne primenjuje:

 • na uklanjanje neučvršćenih predmeta ili pokretnih zapreka, što je dozvoljeno u meri određenoj po Pravilu 15, ili
 • na delovanja dok je igračeva loptica u kretanju, koja su određena Pravilom 11.

8.1a Delovanja koja nisu dozvoljena

Izuzev na ograničene načine koji su dozvoljeni pravilima 8.1b, c i d, igrač ne sme činiti sledeće ako tim delovanjima poboljšava uslove koji utiču na udarac:

(1) pomerati, savijati ili lomiti:

 • rastinje ili pričvršćeni prirodni predmet;
 • nepokretnu zapreku, sastavni objekat ili objekat koji označava granicu igrališta, ili
 • označivač polazišta namenjen polazištu kada igra lopticom sa polazišta;

(2) pomerati neučvršćene predmete ili pokretnu zapreku na drugo mesto (na primer, da bi zauzeo stav ili poboljšao liniju igranja);
(3) menjati površinu tla, što obuhvata i sledeće:

 • vraćanje divota u njihove rupe,
 • uklanjanje divota ili utiskivanje divota koji su vraćeni na mesto ili drugih otkinutih delova travnjaka koji su već vraćeni na svoje mesto, ili
 • pravljenje ili uklanjanje rupa, udubljenja ili neravnih površina;

(4) uklanjati ili utiskivati pesak ili rastresitu zemlju;
(5) uklanjati rosu, inje ili vodu.

Kazna za kršenje Pravila 8.1a: opšta kazna.

8.1b Delovanja koja su dozvoljena

Pripremajući se za izvođenje udarca, igrač može činiti sledeće, pri čemu nema kažnjavanja čak i ako se tim delovanjima poboljšavaju uslovi koji utiču na udarac:

(1) korektno tražiti svoju lopticu opravdano delujući da bi je pronašao i identifikovao (pogledajte Pravilo 7.1a);
(2) opravdano delovati da bi pomerio neučvršćene predmete (pogledajte Pravilo 15.1) i pokretne zapreke (pogledajte Pravilo 15.2);
(3) opravdano delovati da bi označio mesto na kome je loptica i da bi podigao i ponovo položio lopticu po pravilima 14.1 i 14.2;
(4)   polagati štap lagano upravo ispred ili upravo iza loptice;

      ali, ovim nije dozvoljeno:

 • utiskivanje štapa u zemlju ili,
 • kada je loptica u bankeru, dodirivanje peska upravo ispred ili upravo iza loptice (pogledajte Pravilo 12.2b[1]);

(5) čvrsto postaviti stopala pri zauzimanju stava, što obuhvata i opravdano ukopavanje stopalima u pesak ili u rastresitu zemlju;
(6) korektno zauzeti stav opravdanim delovanjima radi prilaska loptici i zauzimanja stava;
      ali, pri tome igrač:

 • nema pravo da u delovanjima ide do normalnog stava ili svinga i
 • mora se opredeliti za pravac delovanja kojim vrši najmanje promene u datoj situaciji;

(7) izvesti udarac ili zamah unazad za udarac koji potom izvodi;
ali, kada je loptica u bankeru, dodirivanje peska u bankeru pri zamahivanju unazad nije dozvoljeno po Pravilu 12.2b(1);
(8) na polazištu:

 • postavljati ti u ili na tlo (pogledajte Pravilo 6.2b[2]),
 • pomerati, savijati ili lomiti bilo koje rastinje ili pričvršćeni prirodni predmet (pogledajte Pravilo 6.2b[3]) i
 • menjati prirodu tla, uklanjati ili utiskivati pesak i zemlju, ili uklanjati rosu, inje ili vodu (pogledajte Pravilo 6.2b[3]);

(9) u bankeru, poravnavati pesak brinući za igralište pošto je loptica kojom je odigrano iz bankera izašla iz njega (pogledajte Pravilo 12.2b[3]);
(10) na grinu, uklanjati pesak i rastresitu zemlju i popravljati oštećenja (pogledajte Pravilo 13.1c);
(11) pomerati prirodni objekat da bi se videlo da li je neučvršćen;

ali ako se za objekat ustanovi da je rastinje ili da je pričvršćen, on mora ostati pričvršćen i mora se vratiti što je moguće preciznije u prvobitni položaj.

8.1c Izbegavanje kažnjavanja ponovnim uspostavljanjem uslova koji su bili poboljšani kršenjem pravila 8.1a(1) ili 8.1a(2)

Ako je igrač poboljšao uslove koji utiču na udarac pomeranjem, savijanjem ili lomljenjem nekog objekta, kršeći pritom Pravilo 8.1a(1), ili pomeranjem nekog objekta na drugo mesto, kršeći Pravilo 8.1a(2):

 • ne primenjuje se kazna ako pre izvođenja sledećeg udarca igrač otkloni poboljšanje uspostavljajući početne uslove na načine dozvoljene stavkama (1) i (2) u nastavku;
 • ali ako igrač poboljšava uslove koji utiču na udarac delujući na bilo koji od načina opisanih pravilima 8.1a(3)-(5), ne može izbeći kažnjavanje uspostavljanjem početnih uslova.

(1) Kako ponovo uspostaviti uslove koji su bili poboljšani pomeranjem, savijanjem ili lomljenjem objekta. Pre izvođenja udarca, igrač može izbeći kažnjavanje zbog kršenja Pravila 8.1a(1) ponovnim postavljanjem prvobitnog objekta što bliže je moguće njegovoj početnoj poziciji tako da je time eliminisano poboljšanje nastalo kršenjem pravila, na primer:

 • vraćanjem objekta koji označava granicu (kao što je granični kočić) koji je pomeren ili pomeranjem objekta koji označava granicu nazad u njegov prvobitni položaj pošto je bio gurnut da zauzme drugačiji ugao, ili
 • vraćanjem grane drveta ili trave ili nepokretne zapreke u njihov početni položaj pošto su bili pomereni.

Ali igrač ne može izbeći kažnjavanje:

 • ako poboljšanje nije eliminisano (na primer, kada su objekat ili grana savijeni ili polomljeni do te mere da se ne mogu vratiti u početni položaj) ili
 • korišćenjem bilo čega drugog različitog od samog prvobitnog objekta u uspostavljanju uslova, na primer:
  • korišćenjem drugog ili dodatnog objekta (recimo, postavljanjem nekog drugog kočića u rupu iz koje je izvađen granični kočić ili vezivanjem pomerene grane da bi se vratila na mesto) ili
  • korišćenjem drugih materijala radi popravke prvobitnog objekta (na primer, korišćenjem trake da bi se popravio polomljeni objekat koji označava granicu ili grana).

(2) Kako uspostaviti uslove koji su bili poboljšani pomeranjem objekta u njegov pravi položaj.
Pre izvođenja udarca igrač može izbeći kažnjavanje za kršenje Pravila 8.1a(2) tako što će vratiti pomereni objekat u njegov prvobitni položaj.

8.1d Uspostavljanje uslova koji su bili pogoršani pošto se loptica umirila
Ako su uslovi koji utiču na udarac pogoršani pošto se igračeva loptica umirila:

(1) Kada je uspostavljanje uslova koji su prethodno pogoršani dozvoljeno. Ako su bilo koja osoba koja nije igrač ili neka životinja ili veštački objekat pogoršali uslove koji utiču na udarac, igrač može, bez kažnjavanja po Pravilu 8.1a:

 • uspostaviti uslove što je moguće sličnije početnim uslovima;
 • označiti mesto loptice i podići je, očistiti i ponovo je položiti na njeno pravo mesto (pogledajte pravila 14.1 i 14.2) ako je opravdano da se to čini radi uspostavljanja početnih uslova ili ako je neki materijal ostao na loptici pri pogoršavanju uslova;
 • ako se početni uslovi, pošto su pogoršani, ne mogu lako uspostaviti, podići lopticu i ponovo je položiti postavljajući je na najbliže mesto (ne bliže rupi) na kojem (1) su uslovi koji utiču na udarac najsličniji početnim, (2) a koje je unutar jedne dužine štapa od početnog mesta loptice i (3) u istom području igrališta u kome je to početno mesto.

IzuzetakPoložaj loptice je pogoršan pri njenom podizanju ili posle toga, a pre nego što je ponovno položena: ovo obuhvata Pravilo 14.2d, sem ukoliko je položaj pogoršan kada je igra zaustavljena, a loptica je bila podignuta, u kom slučaju se primenjuje ovo pravilo.

(2)  Ako su uslove koji utiču na udarac pogoršali igrač, prirodni objekat ili prirodne sile, kao što su vetar ili voda, igrač ne sme poboljšavati ove pogoršane uslove kršeći Pravilo 8.1a (izuzev onako kako to dozvoljavaju pravila 8.1c[1], 8.1c[2] i Pravilo 13.1c).

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršeći Pravilo 8.1d: opšta kazna po pravilima 6.3b ili 14.7a.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, bilo koji partner može delovati za stranu i njegovo delovanje tretira se kao delovanje igrača) i 23.5 (u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i njegovo delovanje u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

8.2 Namerna delovanja igrača radi menjanja drugih fizičkih uslova koji utiču na njegovu lopticu u mirovanju ili na udarac koji će biti izveden

8.2a Kada se primenjuje Pravilo 8.2

Ovo pravilo odnosi se samo na namerna delovanja igrača kojima on menja druge fizičke uslove koji utiču na njegovu lopticu u mirovanju ili na udarac koji će biti izveden.

Ovo pravilo se ne primenjuje na igračeva delovanja čiji je cilj:

 • namerno preusmeravanje ili zaustavljanje njegove loptice ili namerno menjanje bilo kojih fizičkih uslova koji utiču na to gde bi se loptica mogla umiriti (što je obuhvaćeno pravilima 11.2 i 11.3), ili
 • promena igračevih uslova koji utiču na udarac (na šta se odnosi Pravilo 8.1a).

8.2b Zabranjena delovanja kojima se menjaju drugi fizički uslovi

Igrač ne sme namerno delovati na načine navedene u Pravilu 8.1a (izuzev onako kako je dozvoljeno Pravilom 8.1b, c ili d) da bi promenio bilo koje druge fizičke uslove koji utiču na to:

 • gde bi igračeva loptica mogla ići ili gde bi se mogla umiriti posle njegovog sledećeg udarca ili kasnijeg udarca, ili
 • gde bi igračeva loptica u mirovanju mogla ići ili gde bi se mogla umiriti ako se pomera pre nego što se izvede udarac (na primer, ako je loptica na strmoj padini a igrač je zabrinut da bi se mogla otkotrljati u žbun).

IzuzetakDelovanja radi nege igrališta: kazna iz ovog pravila ne primenjuje se ako igrač menja bilo koje druge fizičke uslove radi nege igrališta (kao što su izravnavanje otisaka stopala u bankeru ili vraćanje divota u njegovu rupu).

Kazna za kršenje Pravila 8.2: opšta kazna.

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, bilo koji partner može delovati za stranu i njegovo delovanje tretira se kao delovanje igrača), 23.5 (u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i njegovo delovanje u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

8.3 Namerna delovanja igrača radi menjanja fizičkih uslova koji utiču na lopticu u mirovanju drugog igrača ili na udarac za koji se drugi igrač sprema

8.3a Kada se primenjuje Pravilo 8.3

Ovo pravilo se odnosi samo na namerna delovanja igrača kojima on menja fizičke uslove koji utiču na lopticu u mirovanju drugog igrača ili na udarac za koji se drugi igrač sprema.

Pravilo se ne primenjuje na igračeva delovanja kojima se preusmerava ili zaustavlja loptica u kretanju drugog igrača ili kojima se namerno menjaju bilo koji fizički uslovi koji utiču na to gde bi se loptica mogla umiriti (što je obuhvaćeno pravilima 11.2 i 11.3).

8.3b Zabranjena delovanja radi promene drugih fizičkih uslova

Igrač ne sme namerno delovati na načine navedene u Pravilu 8.1a (izuzev onako kako je dozvoljeno Pravilom 8.1b, c ili d) da bi:

 • poboljšao ili pogoršao uslove koji utiču na udarac drugog igrača ili
 • promenio bilo koje druge fizičke uslove koji utiču na to:
 • gde bi mogla ići loptica drugog igrača ili gde bi se mogla umiriti posle sledećeg udarca tog igrača ili posle njegovog kasnijeg udarca, ili
 • gde bi loptica u mirovanju drugog igrača mogla ići ili gde bi se mogla umiriti ako se pomeri pre nego što je udarac izveden.

IzuzetakDelovanja radi nege igrališta: kazna iz ovog pravila ne primenjuje se ako igrač menja bilo koje druge fizičke uslove radi nege igrališta (kao što su izravnavanje otisaka stopala u bankeru ili vraćanje divota u njegovu rupu).
Kazna za kršenje Pravila 8.3: opšta kazna.
Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, bilo koji partner može delovati za stranu i njegovo delovanje tretira se kao delovanje igrača), 23.5 (u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i njegovo delovanje u vezi sa igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

Povratak na Pravila >>